Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Sosiaaliasiamies

Sosiaalihuollon asiakaslain (22.9.2000/812) tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa.

 

SOSIAALIASIAMIES HEIKKI MÄYRÄNEN

Tavattavissa viikolla 14 to-pe, viikolla 15 ma-ke, muutoin ti-to. Puhelinaika klo 9-11 ja asioinnit ajanvarauksella.

Puhelin: 044 588 2301
Sähköposti: heikki.mayranen@pieksamaki.fi
Käyntiosoite:
Kauppakatu 1, 76100 Pieksämäki

Annan neuvoja ja ohjeita puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse ja mikäli asiat niin vaativat, voidaan sopia myös tapaamisesta. Palvelu on asiakkaille maksutonta.


Sosiaaliasiamies:

*    Neuvoo ja ohjaa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.

*    Avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

*    Voi toimia puolueettomana sovittelijana asiakkaan ja palvelujen antajan välillä.

*    Tiedottaa asiakkaiden asemasta ja oikeuksista kunnassa.

*    Seuraa asiakkaiden aseman ja oikeuksien kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle.

Potilas- ja sosiaaliasiamiehen tiedote

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

*     Oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää
*     Velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot
*     Oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista
*     Oikeus saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa
*     Oikeus saada päätös, sopimus ja / tai suunnitelma sosiaalihuollon järjestämisestä
*     Oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja
*     Oikeus tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812
*     Keskeiset sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet on määritelty asiakaslaissa.

Muistutusmenettely

Sosiaalihuollon asiakaslain (812/2000) tarkoituksena on muun ohella edistää asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sekä julkisessa että yksityisessä sosiaalihuollossa. Lain 23 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä saamastaan kohtelusta muistutus toimintayksikön vastuuhenkilöille tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.
Muistutus tehdään vapaamuotoisella kirjeellä tai käytetään muistutus-lomaketta. Hoitoon tai kohteluun tyytymätön voi kannella oman alueensa aluehallintovirastolle tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle Valviralle.

Sosiaaliasiamiestoiminnan lomakkeet
*    Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus
*    Omien tietojen tarkastuspyyntölomake
*    Omien tietojen korjaamista koskeva pyyntölomake
*    Hallintokantelulomake aluehallintovirastolle
*    Sosiaalihuollon palveluun liittyvä kantelu  (Valvira)

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
*     Tietoa mm. lastensuojelusta, toimeentulotuen käsittelyajoista ja oppaan toimeentulotuen käsittelijöille.