Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Asiakasmaksut

Asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin (1503/2016) 1.3.2017 alkaen. Uudessa laissa säädetään kunnan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa järjestämästä varhaiskasvatuksesta perittävästä maksusta. Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat perhekoko, perheen bruttotulot ja palvelun tarve (varhaiskasvatuksessa vietetty aika). Asiakasmaksut peritään kuukausittain jälkikäteen kotiin lähetettävällä laskulla. Vakituisessa asiakassuhteessa olevan lapsen maksua tarkistetaan vuosittaisen maksun tarkistuksen yhteydessä elokuussa ja lisäksi silloin, jos perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10%) tai perheen koko, lapsen palvelun tarve tai voimassa olevat maksusäädökset tai – päätökset muuttuvat. Uusien asiakasperheiden tulee toimittaa tuloselvitys hoidon aloituskuukauden aikana tai viimeistään seuraavan kuukauden 3. päivään mennessä. Mikäli selvitystä ei ole toimitettu määräpäivään mennessä, päivähoidosta peritään korkein maksu. Tiedote asiakasmaksuista 1.3.2017   Asiakasmaksulain 5 §:n ja 8  §:n muutokset astuvat voimaan 1.1.2018: Maksujen määräytymisen perusteena olevat tulorajat nousevat ja maksuprosentti/perhekoko muuttuu 10,7 %:n suuruiseksi. Lisäksi perheen toisen lapsen maksu laskee 90%:sta 50 %:iin perheen nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Muutokset alentavat pieni- ja keskituloisten sekä monilapsisten perheiden asiakasmaksuja.  Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018

 

Yksityinen päivähoito Pieksämäen kaupunki maksaa palvelusetelin yksityiselle päivähoidon tuottajalle. Perheelle määritellään palvelusta omavastuuosuus, joka on samansuuruinen kuin kunnallinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Palvelusetelin arvo saadaan vähentämällä kattohinnasta perheen päivähoitomaksun suuruinen summa. Palveluntuottaja perii asiakkaalta omavastuuosuuden (=asiakasmaksu).  Perheen tulee hakea palveluseteliä ennen hoidon alkamista ja toimittaa samalla tuloselvitys asiakasmaksun määrittämistä varten – lomake  päivähoitotoimistoon, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi tai postitse Päivähoitotoimisto, PL 125, 76101 PIEKSÄMÄKI. Tuloselvityksen liitteenä tulee olla tulotositteet ja/tai opiskelutodistukset. Yrittäjän tulee toimittaa yrittäjän tuloselvityslomake liitteineen, mikäli perhe ei ole hyväksynyt korkeinta maksua. Mikäli tuloselvitystä ei ole tehty, palvelusetelin laskennassa käytetään korkeinta kunnallista asiakasmaksua.  Päätös palvelusetelin suuruudesta lähetetään kirjeitse perheille ja palveluntuottajalle erikseen. Päätöksessä näkyy laskennallisen, kunnallisen asiakasmaksun suuruus (=perheen omavastuuosuus). Palvelusetelin suuruus tarkistetaan, mikäli perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10%), setelin suuruus osoittautuu virheelliseksi, perheen koko tai hoidon tarve muuttuu tai voimassa olevat säädökset/päätökset muuttuvat. Jos palvelusetelin suuruuspäätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, suuruuspäätös voidaan oikaista enintään vuoden ajalta. Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018     yksityisen päivähoidon tuloselvityslomake 1.3.17 Yrittäjän tuloselvityslomake (pdf) Palvelusetelin päätökseen liittyvistä asioista saa lisätietoja toimistosihteeri Sinikka Heikkinen, puh. 044 799 5356