Sosiaali- ja terveyspalvelut

Puh.

015  788 2111     (vaihde)

044  368 6715     (potilaskertomusarkisto)

 

**********************************

https://www.omakanta.fi

 

**********************************

Pieksämäen kaupungin perusturva vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista, joita ovat mm. vastaanotto- ja sairaalapalvelut, perheiden palvelut ja ikääntyvien palvelut.

Pieksämäen kaupungin perusturva
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
Tapparakatu 1-3, PL 101
76101 Pieksämäki
puh. 015 788 2111 (vaihde)
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi

 

Lisätietoa palveluistamme saat vasemmalla olevasta valikosta.

 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUNEUVONTA

* Pieksämäen sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluneuvonta    (=linkki yhteydenottokaavakkeeseen)

 

SOSIAALIHUOLLON ILMOITUSLOMAKKEET

Huolen herätessä kuka tahansa voi ilmaista huolensa henkilöstä, joka saattaa tarvita apua tai tukea. Eri viranomaistahoja sosiaalihuoltolaki velvoittaa tekemään ilmoituksen salassapitosäännösten estämättä. Yhteydenoton voi tehdä myös itsestään tai perheestään ja ilmoituksen voi tehdä muistakin kuin lapsista. Huoli aikuisesta voi syntyä esimerkiksi silloin, kun ihminen näyttää kykenemättömältä huolehtimaan itsestään. Huolta voivat aiheuttaa myös vanhuksen kotona pärjääminen tai yksin asuvan aikuisen elämänhallinnan ongelmat. Mahdollisuuksien mukaan sosiaalihuoltoon ollaan yhteydessä henkilön suostumuksella tai yhdessä hänen kanssaan. Jos suostumusta ei saada, yksityishenkilö voi tehdä myös nimettömän ilmoituksen. Ilmoituksen perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat, millaista apua henkilölle voidaan tarjota. Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan kaikenikäisten hyvinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä.

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen on henkilön itsensä tekemä tai hänen suostumuksellaan tehty ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta. Jos henkilön suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan tai jos lapsen etu sitä välttämättä vaatii, tehdään Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta. Lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää palvelutarpeen arviointia ja lastensuojelun tarpeen selvittämistä, tehdään Lastensuojeluilmoitus. Pieksämäkeläisiä koskevat ilmoitukset toimitetaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskukselle ja muita koskevat ilmoitukset henkilön kotikuntaan. Kaikki ilmoituksen sisältämät tiedot tallentuvat sellaisenaan asiakastietorekisteriin. Ilmoitus voidaan myös luovuttaa ilmoituksen kohteelle ja esim. huoltajille.

 

SOSIAALIHUOLLON PÄIVITETYT HAKEMUSLOMAKKEET

Lapsiperheiden palvelujen hakemus