Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut

Sosiaalihuollon asiakaslain (22.9.2000/812) tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa.

 

SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUT

Sosiaali- ja potilasasiamiehet
Miia Brunou
Virpi Huuhka
Irja Tikka

Puh: 044 3512 818
arkisin 9-14
sosiaali.potilasasiamies@essote.fi

Toimipaikka
Mikkelin hyvinvointikeskus
Porrassalmenkatu 35-37 MIKKELI
Huone: O-osa 1. kerros

Potilas- ja sosiaaliasiamies on tavattavissa Pieksämäellä osoitteessa Lampolahdenkatu 2-4, II krs, 76100 Pieksämäki. Asioinnit ajanvarauksella, joita voi tehdä soittamalla meidän yhteiseen numeroon:
044 351 2818, ma-pe klo 9-14 välillä.

Annamme neuvoja ja ohjeita puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse ja mikäli asiat niin vaativat, voidaan sopia myös tapaamisesta. Palvelu on asiakkaille maksutonta.


Sosiaaliasiamies:

*    Neuvoo ja ohjaa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.

*    Avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

*    Voi toimia puolueettomana sovittelijana asiakkaan ja palvelujen antajan välillä.

*    Tiedottaa asiakkaiden asemasta ja oikeuksista kunnassa.

*    Seuraa asiakkaiden aseman ja oikeuksien kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle.

Potilas- ja sosiaaliasiamiehen tiedote

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

*     Oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää
*     Velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot
*     Oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista
*     Oikeus saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa
*     Oikeus saada päätös, sopimus ja / tai suunnitelma sosiaalihuollon järjestämisestä
*     Oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja
*     Oikeus tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812
*     Keskeiset sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet on määritelty asiakaslaissa.

Muistutusmenettely

Sosiaalihuollon asiakaslain (812/2000) tarkoituksena on muun ohella edistää asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sekä julkisessa että yksityisessä sosiaalihuollossa. Lain 23 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä saamastaan kohtelusta muistutus toimintayksikön vastuuhenkilöille tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.
Muistutus tehdään vapaamuotoisella kirjeellä tai käytetään muistutus-lomaketta. Hoitoon tai kohteluun tyytymätön voi kannella oman alueensa aluehallintovirastolle tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle Valviralle.

Sosiaaliasiamiestoiminnan lomakkeet

 

Asiakas- ja potilastietojen pyytäminen
*    Omien asiakastietojen tilaus
*    Muiden kuin omien asiakastietojen pyyntö (suostumus ja valtakirja)
*    Asianosaisen tietopyyntö (asiakastiedot)
*    Omien potilastietojen tilaus
*    Muiden kuin omien potilastietojen pyyntö (suostumus ja valtakirja)
*    Asianosaisen tietopyyntö (potilastiedot)

*    Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus
*    Hallintokantelulomake aluehallintovirastolle
*    Sosiaalihuollon palveluun liittyvä kantelu  (Valvira)

Asiakas- ja potilastietorekisterien tarkastuspyynnöt
*    Asiakastietorekisterin tarkastuspyyntö
*    Potilastietorekisterin tarkastuspyyntö

Asiakas- ja potilastietojen korjaamispyynnöt
*    Asiakastietorekisteriin korjaamista koskeva pyyntö
*    Potilastietorekisterin korjaamista koskeva pyyntö

Asiakas- ja potilastietorekisterien lokitietojen selvityspyynnöt
*    Asiakastietorekisterin lokitietojen selvityspyyntö
*    Potilastietorekisterin lokitietojen selvityspyyntö

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
*     Tietoa mm. lastensuojelusta, toimeentulotuen käsittelyajoista ja oppaan toimeentulotuen käsittelijöille.