Omaishoito

Omaishoidontuki on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu on kunnalla.


Omaishoidontuki

Palkkioiden suuruudet ovat kaupungin määriteltävissä, johon kuntaliitto antaa vuosittain alarajan
(2019 alaraja 399,91 €/kk), joka on indeksiin sidottu.

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon ja muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Omaishoidontukea haetaan erillisellä hakemuslomakkeella.  Hakemukseen tulee liittää ajan tasalla oleva lääkärinlausunto hoidettavasta ja postittaa se yllä olevaan osoitteeseen. Palveluohjaaja ottaa hakemuksen perusteella yhteyttä ja sopii kotikäynnistä. Kotikäynnillä tehdään sosiaalilautakunnan hyväksymät testit hoidettavan toimintakyvystä (RAVA, muistitesti ja Arjessa selviytymisen profiili).

Palveluina voidaan antaa kotihoitoa, päivätoimintaa, lyhytaikaista laitoshoitoa tai muita yksilöllisesti suunniteltuja palveluja voimavarojen rajoissa. Tuki sovitetaan yhteen muiden palvelujen kanssa. Omaishoidontuen hoitopalkkiolla omaishoitaja voi myös ostaa palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta. Omaishoidontukea ei voi kuitenkaan myöntää yksityiselle palveluntuottajalle.

Omaishoidontukea maksetaan talousarviossa varatun määrärahan puitteissa ja tuki kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville henkilöille, jotka täyttävät perusturvalautakunnan vahvistamat kriteerit. Omaishoidon tuki on veronalaista tuloa.
Tuen määrät ovat vuonna 2019:
•    maksuluokka 1:            430,72 €/kk
•    maksuluokka 2:            624,27 €/kk
•    erityismaksuluokka:   906,87 €/kk.

Yhteyshenkilö: palveluohjaaja Mervi Ylönen, puh. 044 588 3317.

Palveluohjausyksikkö, terveyskeskuksen 2 krs.
Tapparakatu 1-3, 76100 Pieksämäki.

Omaishoidon tuen toimintaohje

Omaishoidon tukihakemuslomake:
Omaishoidon tuen hakemus  (koneella täytettävä tai tulostettava lomake käsintäyttöä varten)

Omaishoidon sääntökirja 2019