Päihdepalvelut

Päihdevastaanoton palvelut on tarkoitettu erilaisista riippuvuuksista kärsiville ihmisille sekä heidän läheisilleen.

Päihdevastaanoton hoidon piiriin kuuluvat alkoholi-, huume-, lääke- ja peliongelmaiset asiakkaat. Päihdevastaanoton toimintaa ohjaa asiakaslähtöisyys, ja asiakkaan osallistuminen hoidon suunnitteluun. Hoidossa painotetaan avohoidon menetelmiä ja asiakkaan sitoutumista itsensä hoitamiseen.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä soittamalla toimistoon tai tulemalla käymään ma-pe klo 9-11 tai jättämällä soittopyynnön ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–14.
Osoite Tapparakatu 1–3, 76100 Pieksämäki.
Puh. 015 788 4420.


Päihdevastaanoton palvelut

 • yksilö-, pari- ja ryhmämuotoiset palvelut
 • hoidontarpeen arviointi ja päihteiden käytön arviointi
 • hoidon suunnittelu
 • lääkäripalvelut
 • työpaikan hoitoonohjaus
 • ajokorttiseuranta
 • terveysneuvonta
 • opioidiriippuvaisten psykososiaalinen hoito
 • kotikäynnit
 • ennaltaehkäisevä päihdetyö

Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.


Terveysneuvontapiste VINKKI

VINKKI toimii Via-Dia-Pysäkin tiloissa Kirkkotie 3:ssa, sisäänkäynti Kirkkotien puolelta.

Terveysneuvontapiste Vinkki on avoinna joka tiistai klo 15–15.45. Vinkin palvelut on tarkoitettu huumeita käyttäville henkilöille ja heidän läheisilleen. Vinkin palvelut ovat maksuttomia ja asiointi voi tapahtua nimettömänä.

Vinkin asiakkailla on mahdollisuus:

 • vaihtaa käytetyt pistovälineet puhtaisiin
 • saada myös tietoa terveydenhoidosta, tartuntataudeista sekä hoitopaikoista ja hoitoonohjauksesta

Jalkautuva päihdetyö

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa samoissa tiloissa toimii jalkautuvan päihdetyön työryhmä. Tarkoituksena on tukea asiakkaan arkea yhdessä tavoitteellisesti, rinnalla kulkien. Ennalta suunnitellun asiakastyön lisäksi jalkautuvan työn työntekijät vastaavat myös äkillisiin päihdeasiantuntemusta vaativiin tilanteisiin esim. arviointikäynti kotihoidon/sos.toimen työparina tai päihdeasiakkaan osastokonsultaatio. Jalkautuvan päihdetyön tiimi vastaa myös kaupungin mielenterveys- ja päihdeasiakkaille tarkoitetuista tukiasunnoista. Tukiasunnoista voi tiedostella jalkautuvan päihdetyön tiimistä.

Jalkautuvassa työssä autetaan asiakasta arjesta selviytymisessä ja toimitaan asiakkaan rinnalla palveluissa. Työntekijät käyvät asiakkaan kanssa keskusteluja omasta asenteesta ja tiedosta päihdeongelmaan liittyen ja auttavat asiakasta arvioimaan ongelmansa laajuutta. Tavoitteena on tukea asiakkaiden päihteettömyyttä sekä tukea asiakasta saamaan arjestaan hallitumpaa ja voimaantumaan hoitamaan itseään ja virallisia asioitaan palvelujärjestelmässä.


Laitoskuntoutus

Asiakas, joka haluaa tai tarvitsee laitoshoitomuotoista päihdekuntoutusta ohjataan päihdevastaanotolle. Asiakkaan kuntoutuksen tarve arvioidaan noin viiden hoitokäynnin aikana. Tilannearvioinnin perusteella laaditaan kuntoutussuunnitelma päihdevastaanoton hoitotiimissä yhdessä asiakkaan kanssa.

Kuntoutussuunnitelma sisältää:

 • yhteenvedon asiakkaan päihteiden käytöstä sekä päihderiippuvuuden asteesta
 • psyykkisestä ja fyysisestä terveydentilasta
 • aikaisemmista hoidosta ja hoitoyriryksistä
 • kuntoutuksen tavoitteet sekä hoitosuunnitelman ja kuntoutumisen arvioinnin