Oma terveys ja hyvinvointi

Etelä-Savon hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta lisätietoja sosiaali- ja terveyspalveluista. Sivuilla toimii myös chat.

Milloin hoitoon?
Flunssa 
Kuume

Yskä
Influenssa
Keuhkoputkentulehdus aikuisella
Keuhkoputkentulehdus lapsella
Korvatulehdus lapsella
Selkäkipu
Päänsärky
Vatsakipu
Unettomuus

> ITSEHOITO

Itsehoito-ohjeita

Tähän osuuteen on koottu potilasohjeita yleisimmin kysytyistä asioista

Tiedote laboratoriokokeisiin tuleville

Toimintaohjeita läheisen kuollessa

Potilasturvallisuus

Suun terveydenhoidon potilasohjeet

Tietoturva, tietoturvaohjeet ja käytössä olevat henkilöstörekisteri.


Tiedote laboratoriokokeisiin tuleville Ehdotonta paastoa vaativat näytteet:

 • rasvat (fS-Kol, fS-Kol-HDL, fS-Kol-LDL ja fS-Trigly)
 • sokerit (fP-Gluk ja fP-Insul)
 • rasitukset (Pt-Lakt-R1 ja Pt-Gluk-R)
 • rauta (fS-Fe ja fS-Transferriini).

Virtsa- ja ulostusnäytteet

 • laboratoriosta saa hakea asianmukaiset näyteastiat  ja ohjeet laboratorion aukioloaikana klo 7.15-14.

Kokeisiin tulo

 • Jos otettavat kokeet eivät edellytä ravinnotta olemista, on toivottavaa siirtää kokeisiin tuloa aamuruuhkan jälkeiselle  ajalle.
 • Näytteenottoaika ravinnotta tuleville on klo  7.15-14
 • Kilpirauhasnäytteet otettava klo 7-10 ilman  lääkettä
 • Mks-lähetteellä tulevat asiakkaat klo 7-11
 • Virtsanäytettä varten tulee olla neljä  tuntia virtsaamatta, klamydia 1-2 h rakossa ollut näyte.

Seuraaviin tutkimuksiin on varattava aika Spirometria: varaa aika laboratoriosta, puh 044 717 8888 tai omasta tiimistä. Rasituskokeet (laktoosi-, sokeri): varaa aika laboratoriosta,  puh. 044 717 8888.


Toimintaohjeita läheisen kuollessa
Kuolema kotona tai muualla
Ottakaa yhteys aluehälytyskeskukseen puhelinnumeroon 112. Josta Teille annetaan tarkemmat neuvot miten toimitaan. Kriisiryhmään saa yhteyden tästä puhelinnumerosta: 015 788 4380.

Kuolema hoitolaitoksessa

 1. Vainajan lähiomaiselle ilmoitetaan  tapahtuneesta.
 2. Vainajan henkilökohtaiset tavarat saa potilasta hoitaneelta osastolta.
 3. Vainajan potilasmaksut voi suorittaa potilastoimistoon tai maksaa laskun saatua.

Käytännön toimenpiteet

 1. Mikäli ruumiinavaus on tarpeellinen kuolemansyyn selvittämiseksi, siihen pyydetään omaisilta lupa.
 2. Lääkäri kirjoittaa  hautaamista varten kuolintodistuksen kuolemasta ja kuoleman syystä. Vainajan hautaamisesta huolehtiva henkilö toimittaa todistuksen siihen kirkkoherranvirastoon, jonka hautausmaahan vainaja haudataan. Jos vainaja tuhkataan, lupa esitetään krematorion omistajalle.
 3. Vainajan lähiomaisella tai muulla hänen läheisellään on oikeus saada jäljennös  kuolintodistuksesta, joka sisältää kuolemansyyt sekä muita tietoja  tapahtumasta.
 4. Vainajan pukemisen, arkkuun laiton  ja siirron kappeliin ja muut hautaamiseen liittyvät käytännön järjestelyt sovitaan hautaustoimiston kanssa.
 5. Kuolintodistuksen saatuanne voitte  noutaa vainajan sairaalasta hautaustoimiston kanssa. Noutamisen yhteydessä teillä  on mahdollisuus vainajan näkemiseen ja hartaushetken pitämiseen sairaalan kappelissa.
 6. Nouto päivällä tapahtuu ottamalla yhteyttä laitosmiehiin, puhelin 044 588 2513 ja illalla päivystyspoliklinikan henkilökuntaan, puhelin 015  788 4380.
 7. Sairaalan sosiaalityöntekijä voi tarvittaessa antaa tietoja hautajaisten käytännön järjestelyistä.
 8. Pieksämäen terveystoimen potilastoimistosta lähetetään ilmoitus kuolemasta kotikunnan maistraattiin, josta tieto välittyy edelleen mm. Kelalle, verotoimistoon ja eläkelaitokselle. Tieto kuolemasta välittyy myös vainajan kotikunnan lääninhallitukseen ja Tilastokeskukseen.

Vainajan hautaamisesta ja siunaamisesta  sopiminen Seurakunnan jäsen on oikeutettu hautapaikkaan omassa kotiseurakunnassa. Muihin seurakuntiin ja väestörekisteriin kuuluvien vainajien hautapaikasta sovitaan ko. kirkkoherranviraston kanssa. Lisätietoja vainajan siunaamisesta, hautapaikoista ja sururyhmistä saa kotiseurakunnasta ja väestörekisteristä.


Potilasturvallisuus_huoneentaulu

Potilasturvallisuus_muistilistat


Suun terveydenhoidon potilasohjeet

Suun terveydenhuollossa on valmistunut seuraavat ohjeet suun omatoimiseen hoitoon

Aikuisten suun omatoiminen hoito  (suunitsehoitoe.pdf) – hampaiden reikiintyminen eli karies – iensairaudet aikuisilla – hampaiden harjaus – hammasvälien puhdistus – suunhoitotuotteet – milloin tarvitaan suunhoidon palveluita ? Erikseen on ohjeet seuraaville potilasryhmille: – lasten suun terveyden vastuunjako päivähoito-koti (paivakotilapset.pdf) – koululaisten hampaiden kotihoito (koululaiset.pdf) – yleiset sairaudet ja suun terveys (yleissairaudet.pdf) – autettavan henkilön suun hoito (autettavat.pdf) – sekä kooste edellä mainituista ohjeista (suunterveyse.pdf).


Tietoturva, tietoturvaohjeet ja käytössä olevat henkilöstörekisterit

Tietoturva Terveystoimen toimi- ja infopisteissä  on tietosuojaohjeet, joissa on selvennetty henkilötietojen keräämisessä,  tallentamisessa, käytössä, luovuttamisessa ja suojaamisessa noudatettavia  henkilötietojen käsittelytavan periaatteita.  Ohjeistus korostaa kansalaisen terveystietojen salassapitovelvollisuutta, itsemääräämisoikeutta sekä velvoitetta informoida potilas / asiakas henkilötietojen käsittelystä  ja oikeuksista. Tietoturvaohjeet Osa 1.-2. Yleistä tietoa tietosuojalainsäädännöstä. Osa 3. Rekisterihallinto Rekisterihallinnolla tarkoitetaan rekisterinpitoa  koskevan päätöksenteon määrittelyä sekä henkilöstölaista  ja julkisuuslaista johtuvien tehtävien järjestämistä mm. erityistehtävät  ja vastuuhenkilöt, tietojen antaminen rekisteristä sekä virheen oikaisu-ja tarkastusoikeus. Osa 4. Rekistereiden perustaminen Henkilörekisterin perustamisen  ja tietosisällön tietosuojaperiaate on, että henkilörekisterin  pitäminen tulee olla tarpeen rekisteripitäjän toiminnassa ts. tarpeettomia  henkilörekistereitä ei saa perustaa. Jokaista henkilörekisteristä  tulee laatia rekisteriseloste. Tietosuojaohjeissa on lueteltu ja kuvattu kuntayhtymän rekisteriselosteet. Osa 5. Rekisteröidyn oikeudet Osassa 5 kuvataan rekisteröidyn  oikeudet, mm. informointiin tietojen käsittelystä, kuinka informointi suoritetaan  työyksiköissä, tarkastuspyyntö -menettelytavat ja rajoitukset  – sekä tiedon korjaaminen ja suostumus / kielto-oikeus. Osa 6. Potilasrekisterin käyttöoikeudet Potilasrekisterin käyttöoikeudet  mm. omiin potilastietoihin, potilasrekisterin tietojen luovuttaminen pyyntöineen,  potilaan omaisten tai muiden laillisten edustajien/asianosaisen oikeudet potilastietoihin. Osa 7. Vainajan potilastietojen tietosuoja Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden  suojan tarve jatkuu vielä henkilön kuoltuakin; joten vainajan tietosuojasta  puhuttaessa erotellaan vainajan elinaikaiset potilasasiakirjat kuolemansyyn selvittelyasiakirjoista. Osa 8. Henkilötietojen siirto  EU:n ulkopuolelle Osa 9. Taloushallinnon rekisteri Taloushallinnon rekisterissä määritellään  laskutukseen liittyvä asiakastietojen luovutus. Osa 10. Potilastietojen / potilasrekisterin  säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen. Osa 11. Seuraamukset lainvastaisesta  menettelystä. Osa 12. Käytettävät  lomakemallit Osaan on koottu kuntayhtymässä  käytettävät lomakemallit. Tietosuojaohjeissa on viite kulloinkin käytettävään  lomakkeeseen. Osa 13. Arkistotoimen toimintaohje Arkistotoimen toimintaohje sisältää tietojärjestelmäluettelon sekä yleisohjeen tietoaineiston hävittämiselle.

Käytössä ovat seuraavat henkilörekisterit:

 • potilasrekisterit
 • henkilöstöhallinnon rekisterit
 • taloushallinnon rekisterit
 • sopimukseen perustuva rekisteri; työterveyshuolto
 • ympäristöterveydenhuollon rekisteri