Yleiset perhepalvelut ja lastensuojelu

Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten palveluiden tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun. Lisäksi tavoitteena on tukea lapsen vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään.

Lapsi- ja perhesosiaalityössä perheiden palveluissa työskentelee kuusi sosiaalityöntekijää ja kaksi sosiaaliohjaajaa. Työ on muutosta tukevaa työtä ja se tapahtuu yhteistyössä yksilöiden, perheiden ja yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on lieventää elämäntilanteen vaikeuksia sekä vahvistaa yksilöiden ja perheiden omaa osallisuutta ja voimavaroja. Sosiaalihuoltolain mukaisilla yleisillä palveluilla pyritään varhaiseen tukemiseen ja ennaltaehkäisyyn. Näitä palveluita ovat esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelu, ammatillinen tukihenkilötoiminta ja tukiperhepalvelu. Palveluita haetaan lapsiperheiden palvelujen hakemuksella. Lastensuojelutyö on korjaavaa, vahvasti muutokseen pyrkivää työtä. Lastensuojelulain mukaisia palveluita ovat esimerkiksi tehostettu perhetyö, perhekuntoutus, sijaishuolto ja jälkihuolto.

Huolen herätessä kuka tahansa voi ilmaista huolensa lapsesta, joka saattaa tarvita apua tai tukea. Huolta voi herättää esimerkiksi lapsen tai nuoren hoitoon ja kasvatukseen liittyvät vaikeudet, perheen päihteiden käyttö tai väkivalta. Sosiaalihuoltolaki ja lastensuojelulaki myös velvoittavat laajasti monia ammattilaisia (mm. terveydenhuollon ammattihenkilöt, opettajat ja lasten päivähoidossa työskentelevät) tekemään ilmoituksen sosiaalihuoltoon salassapitosäännösten estämättä. Mahdollisuuksien mukaan sosiaalihuoltoon ollaan yhteydessä lapsen/perheen suostumuksella tai yhdessä heidän kanssaan. Jos suostumusta ei saada, yksityishenkilö voi tehdä myös nimettömän ilmoituksen. Sosiaalihuoltoon voi ottaa yhteyttä itsekin, jos esim. lapsen tilanne aiheuttaa huolta tai kaipaa tukea kasvatuksellisiin asioihin. Huolta voivat aiheuttaa myös kuormittava elämäntilanne, arkeen liittyvät haasteet, taloudelliset vaikeudet ja jaksaminen vanhempana. Ilmoituksen perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat, millaista apua lapselle ja perheelle voidaan tarjota.

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen on henkilön itsensä tekemä tai hänen suostumuksellaan tehty ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta. Jos henkilön suostumusta ei voida saada ja henkilön palvelujen tarve olisi ilmoittajan oman arvion perusteella syytä selvittää, tehdään Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta. Lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää palvelutarpeen arviointia ja lastensuojelun tarpeen selvittämistä, tehdään Lastensuojeluilmoitus. Ilmoituksen tekijän ei tarvitse arvioida lastensuojelun tarvetta, vaan ilmoituksen tekemiseen riittää huoli lapsen tilanteesta.

Sähköiset ilmoituslomakkeet:
Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta (tehdään ilman henkilön suostumusta)
Lastensuojeluilmoitus
Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (tehdään itsestä tai henkilön suostumuksella)

Tulostettavat ilmoituslomakkeet:
Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta (tehdään ilman henkilön suostumusta)
Lastensuojeluilmoitus
Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (tehdään itsestä tai henkilön suostumuksella)

Huomioi, että nämä ilmoitukset koskevat vain Pieksämäellä vakituisesti asuvia. Kaikki ilmoituksen sisältämät tiedot tallentuvat sellaisenaan sosiaalihuollon asiakastietorekisteriin ja ilmoitus luovutetaan huoltajille ja 12 vuotta täyttäneelle lapselle.

Kun lapsen tilanne vaatii kiireellistä arviointia,
soita yleiseen hätänumeroon 112 tai arkisin ma-pe klo 8.00–16.00 Pieksämäen virka-aikaiseen sosiaalipäivystykseen puh. 0400 855 793 (kuuntele tiedote loppuun asti päästäksesi valikkoon) ja virka-ajan ulkopuolella Essoten sosiaali- ja kriisipäivystykseen puh. 044 7942 394.


Lapsiperheiden palveluja voi hakea uudella kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen ja ilmoituslomakkeet voi tulostaa alla olevista linkeistä. Tulostettuja lomakkeita saa sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen aulasta sosiaalitoimiston oven edustalta.

Lapsiperheiden palvelujen hakemus – ennen tulostusta koneella täytettävä versio
Lapsiperheiden palvelujen hakemus – tulostettava versio

Tulostettujen ilmoitusten ja hakemusten toimitus:

Postitse:
Pieksämäen kaupunki
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
Perheiden palvelut
PL 101
76101 PIEKSÄMÄKI

Perille toimitettuna:
Postilaatikko Pieksämäen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tuulikaapissa
(heti pääovesta oikealla, ovet avoinna klo 19.00 saakka)


Yhteystiedot

Sosiaalihuoltolain mukainen lapsiperhesosiaalityö
(uudet yhteydenotot/ilmoitukset, palvelutarpeen arvioinnit, sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut)

Uudet yhteydenotot seuraavasti lapsen sukunimen alkukirjaimen mukaan:

A-Kor
sosiaaliohjaaja Tarja Winter, puh. 044 588 2373
sosiaalityöntekijä Kirsi Valkonen, puh. 044 588 2307

Kos-Ö
sosiaaliohjaaja Eija Määttänen, puh. 044 588 3457
sosiaalityöntekijä Nina Järveläinen, puh. 044 799 5623

Lastensuojelun avohuolto

sosiaalityöntekijä Nea Nyyssönen, puh. 044 388 3302
sosiaalityöntekijä Maiju Kallio, puh. 044 588 2309

Lastensuojelun sijaishuolto

sosiaalityöntekijä Mia Lindi, puh. 044 088 2302
sosiaalityöntekijä Tiina Kettunen, puh. 040 183 7688.

Johtava sosiaalityöntekijä

Riitta Mentula, puh. 040 356 3981