Vammaispalvelut

Vammaispalveluilla tarkoitetaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) ja asetuksen (759/1987) mukaisia etuuksia.

Kehitysvammapalveluja järjestetään kehitysvammaisten erityishuoltolain (519/1977) ja kehitysvammaisten erityishuoltoasetuksen (988/1977) mukaisesti.

Omavalvontasuunnitelma


Yhteystiedot

Vammaispalveluyksikön osoite: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Tapparakatu 1-3, 1. krs, 76100 Pieksämäki.
Vammaispalvelun neuvonta palvelee arkisin ilman ajanvarausta henkilökohtaisesti tai puhelimitse klo 9.00-12.00 numerossa 0400 855 794.
Yleisiä neuvoja tai ohjeita voi kysyä myös sähköpostin kautta: vammaispalvelut@pieksamaki.fi

Vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisten palvelujen järjestäminen:

Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä
Kirsi Reinikainen
puh. 0400 129 001
kirsi.reinikainen@pieksamaki.fi

Vammaispalvelujen va. sosiaalityöntekijä
Erika Hokkanen
puh. 040 661 2695
erika.hokkanen@pieksamaki.fi

Sosiaaliohjaaja (alle 16-vuotiaat kehitysvammaiset)
Johanna Heiskanen
puh. 050 344 2609
johanna.heiskanen@pieksamaki.fi

Sosiaaliohjaaja (yli 16-vuotiaat kehitysvammaiset)
Aleksis Laurila
puh. 044 588 2312,
aleksis.laurila@pieksamaki.fi

Johtava sosiaalityöntekijä
Suvi-Tuulia Seitsojoki
puh 040 540 7950
suvi-tuulia.seitsojoki@pieksamaki.fi

Sosiaalityöntekijät ja –ohjaajat ovat parhaiten tavoitettavissa arkisin klo 09.00–10.00.

Vammaispalvelun toimistosihteeri (taksikorttiasiat, laskujen käsittely)
Leena Palkeinen
puh. 0400 855 794
leena.palkeinen@pieksamaki.fi


Vammaispalvelut

Vammaispalveluilla edistetään vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Palveluja ja tukitoimia järjestetään asiakkaan yksilöllisen avuntarpeen mukaan. Palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Palveluja haetaan kirjallisella tai sähköisellä hakemuksella. Uudella vammaispalveluhakemuksella voi hakea kaikkia vammaispalvelun palveluja. Hakemuksen voi tulostaa alla olevista linkeistä. Tulostettuja hakemuslomakkeita saa sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen aulasta sosiaalitoimiston oven edustalta. Palveluja voi hakea myös asioimalla henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan luona. Asioimisaika varataan puhelimitse.

Vammaispalveluhakemus – ennen tulostusta koneella täytettävä versio
Vammaispalveluhakemus – tulostettava versio

Vammaispalveluiden käsikirja
Omapalvelu (sähköinen asiointi)
Omapalvelu -ohje

Vammaispalveluista kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin vaikeavammaisille kuuluvat:

 • kuljetuspalvelut
 • henkilökohtainen apu
 • palveluasuminen
 • päivätoiminta
 • asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä asunnon muutostyöt

Muut taloudelliset tukitoimet ovat harkinnanvaraisia kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia määrärahasidonnaisia palveluita ja tukitoimia.

Vammaispalvelulain mukaista harkinnanvaraista taloudellista tukea voidaan myöntää:

 • erityisvaatekustannuksiin
 • sopeutumisvalmennukseen
 • päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden kustannuksiin
 • kuntoutusohjaukseen

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUT     

Kuljetuspalvelua myönnetään pieksämäkeläiselle vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi myönnetään kahdeksantoista (18) yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa Pieksämäen kaupungin, sen rajanaapurikuntien ja Varkauden alueella asiointiin ja virkistystoimintaan. Terveydenhuollon matkat kuuluvat Kelan korvattaviin kyyteihin.

Matkat tilataan matkojenyhdistelykeskuksen (MYK) puhelinnumerosta 015 194 6000. Matkoja yhdistellään ensisijaisesti palveluliikenneautoihin (PALI-autoihin), muussa tapauksessa inva-, monitoimi- ja henkilöautotakseihin. Taksimatkoista asiakas maksaa itse julkisen liikenteen mukaisen taksan (vähintään 3,30 euroa) jokaisesta yhdensuuntaisesta matkasta. Mykin kautta tilattuna PALI-autoilla tehty kuljetuspalvelumaksu on ilmainen.

Tiedote Palveluliikenne Palin tilausnumerosta
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun asiakasohje 1.1.2020 alkaen


HENKILÖKOHTAINEN APU

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:
–  päivittäisissä toimissa
–  työssä ja opiskelussa
–  harrastuksissa
–  yhteiskunnallisessa osallistumisessa
–  sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Kodin ulkopuolisia toimintoja varten henkilökohtaista apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta.


ASUNNON MUUTOSTYÖT JA ASUNNOSSA TARVITTAVAT VÄLINEET, KONEET JA LAITTEET

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta johtuvat kohtuulliset kustannukset, mikäli hän tarvitsee niitä välttämättä tavanomaisista elämäntoiminnoissa suoriutumisessa. Korvattavia asunnon muutostöitä ovat esim.

 • kynnysten poisto
 • ovien leventäminen
 • tukikahvojen kiinnittäminen
 • wc- ja pesutilojen muutostyöt
 • luiskien asentaminen


PALVELUASUMINEN

Palveluasumista järjestetään henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnosta suoriutumisessa

 • jatkuvaluonteisesti
 • vuorokauden eri aikoina
 • tai muutoin erityisen runsaasti

Palveluasuminen voidaan järjestää esim. palvelutalossa tai kotiin annettavin palveluin ja tukitoimin.


PÄIVÄTOIMINTA

Päivätoiminta on kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.


Määrärahasidonnaiset ja harkinnanvaraiset tukitoimet

 

VÄLINEET, KONEET, LAITTEET

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisen kustannuksiin avustusta voidaan myöntää vammaiselle henkilölle esim. vamman tai sairauden takia välttämättömiin kodinkoneisiin, vapaa-ajan toimintaan ja viestintään ja autoilun apuvälineisiin.


SOPEUTUMISVALMENNUS

Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennuksena järjestetään esimerkiksi asumisvalmennusta tai kommunikointiohjausta.