Yksinyrittäjän korona-avustus

Yksinyrittäjän toimintatuki, ohjeet hakijalle

Tuen hakeminen tapahtuu Pieksämäen kaupungin yrityspalveluiden kautta. Yksinyrittäjän toimintatuki on määrältään 2000 euroa ja se on kertaluonteinen tuki. Toimintatuki on saajalleen veronalaista tuloa.

Huom! Tukea haetaan yrityksen kotipaikkakunnasta YTJ:ssä olevien tietojen mukaan.

Tuen saamisen edellytykset

 1. Olet päätoiminen yrittäjä. Yksinyrittäjätuki on tarkoitettu päätoimisesti yritystoimintaa harjoittavalle. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron (verollinen) yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Päätoimiseksi yksinyrittäjäksi luettava henkilö voi saada mitä tahansa eläkettä, kunhan hän täyttää tuen muut ehdot. Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle muiden ehtojen täyttyessä.
 1. Yrityksessäsi on vain yksi yrittäjä eikä työntekijöitä. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1-5 henkilöä mutta on lomauttanut työntekijänsä, kyseessä ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi. Yksinyrittäjän avustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän on ainoa työntekijä, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.
  Jos kyse on yrityksestä, jossa on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka tosiasiallisesti työskentelevät ko. yrityksessä, he voivat hakea ELY-keskuksen rahoitusta.
 1. Taloudellinen tilanteesi on selvästi heikentynyt 16.3.2020 jälkeen. Yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähdes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella.
   • Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella. Mikäli myyntituottojen lasku tapahtuu tai voidaan todentaa myöhemmin, on hakijan mahdollista hakea avustusta 30.9. saakka.
   • Sesonkiluonteisessa liiketoiminnassa vertaillaan edellisen sesongin myyntituottojen kehitykseen. Päätöksenteossa luotetaan yrittäjän hakemuslomakkeessa antamaan ilmoitukseen sekä hakemuksen yhteydessä lähetettyyn jäljennökseen kirjanpidosta ja/tai tiliotteesta tai kirjallisesti toimitettuun dokumenttiin, josta muulla tavoin ilmenee myyntituottojen lasku 30% tai enemmän.
 1. Yrityksesi ei ollut talousvaikeuksissa ennen koronapandemiaa.Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.
  Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Yksinyrittäjä ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa.
 1. Yritykselläsi ei ole verovelkaa tai yrityksellä on hyväksytty verovelkasuunnitelma.Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla tehtynä ennen hakemuksen tekemistä.

Mitä tarvitset hakua varten?

Hakemuksen yhteydessä sinun täytyy tehdä lyhyt selvitys yrityksesi taloudellisesta tilasta ennen 31.12.2019 sekä alkuvuonna 2020.

Hakua varten täytä hakulomake, jossa ovat seuraavat tiedot:

 • Hakijan perustiedot
 • Toiminnan kuvaus
 • Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
 • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)

Hakemuksen liitteet:

 1. Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös TAI veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus
 2. Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi, miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 16.3.2020 jälkeen
 3. Verovelkatodistus (saat todistuksen helpoiten verottajan Oma Vero palvelun kautta). Jos yrittäjällä on verovelkaa, tarvitaan liitteeksi myös verottajan hyväksymä maksusuunnitelma.

Yrittäjä vakuuttaa hakiessa annetut tiedot oikeiksi. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

Tarvittavia liitteitä yrittäjän kannattaa tiedustella tilitoimistoltaan hakua varten. Hakemuksen liitteet voi nyt liittää sähköiseen hakemukseeen suoraan. Paperisena tehdyn hakemuksen liitteet toimitetaan sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@pieksamaki.fi (yrityksen nimi ja y-tunnus, kenen hakemukseen kuuluvat) tai osoitteeseen Pieksämäen kaupunki, kirjaamo, PL 125, 76101 Pieksämäki.
Kuoreen merkintä: Liitteet/yksinyrittäjän avustushakemus. Kuoren voi myös jättää Latomon aulassa olevaan Pieksämäen kaupungin postilaatikkoon.

Tuen hakeminen

Helpoin ja nopein tapa saattaa asiasi käsittelyyn on täyttää Pieksämäen kaupungin sähköinen hakulomake ja liittää siihen kaiki tarvittavat liitteet. Lomakkeeseen kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla.

Sähköinen hakulomake

Pieksämäen yrityspalveluissa hakemuksen täyttämiseen liittyvissä asioissa neuvovat:

Yritysasiamies Susanna Luhtinen 040 647 5616, susanna.luhtinen@pieksamaki.fi
Yritysneuvoja Ritva Tissari-Ylönen 044 588 2215, ritva.tissari-ylonen@pieksamaki.fi

Voit täyttää myös paperisen hakulomakkeen ja palauttaa sen kaupungin kirjaamoon (käyntiosoite Kauppakatu 1, postilaatikko Latomon aulassa) tai lähettää hakemuksesi postitse osoitteella

Pieksämäen kaupunki, kirjaamo
PL 125
76101 PIEKSÄMÄKI

Siirry hakulomakkeeseen tästä 
Hakemuksen ohje

Tukihakemuksesi käsittely

Sähköisen lomakkeen lähetyksen tai paperisen lomakkeen vastaanottamisen yhteydessä saat hakemukseesi aikaleiman. Pieksämäen kaupunki arvioi saapuneet hakemukset hakemusten vastaanottojärjestyksessä. Pieksämäen kaupungin elinkeinojohtaja Markus Vesterinen tekee hakemuksestasi päätöksen.
Päätöksenteon jälkeen saat päätöksestä tiedoksiannon. Tiedoksiannon liitteenä on oikaisuvaatimusohje.
Myönteisen päätöksen saaneiden tukihakemus siirtyy automaattisesti maksatukseen hakemuksessa antamiesi pankkiyhteystietojen perusteella – sinun ei tarvitse tehdä erillistä hakemusta tai hyväksyntää maksatusta varten.
Mikäli olet tyytymätön päätökseen, sinulla on kuntalain mukainen oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Huomioitavaa:
Mikäli koronapandemia ei vielä näy liiketoiminnassasi selkeästi eli 30 prosentin myyntitulonalentuma ei täyty, hae tukea myöhemmin. Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka. Samoin, mikäli olet saanut kielteisen päätöksen edellä mainitusta syystä, voit hakea tukea myöhemmin uudelleen edellytysten täyttyessä.