Varhaiskasvatus

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Varhaiskasvatus on julkista, yhteiskunnan ylläpitämää, valvomaa ja tukemaa. Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatuspalveluilla vastataan lapsen varhaiskasvatuksen ja kuntoutuksen tarpeisiin ja tuetaan perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa.

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin perustuva oikeus valita lapselleen vaihtoehtoisesti joko kunnallinen varhaiskasvatuspaikka päiväkodista tai perhepäivähoidosta tai kotihoidon tuki, kun nuorin lapsi on alle 3-vuotias. Lisäksi on mahdollisuus yksityiseen varhaiskasvatukseen palvelusetelillä. Esiopetusta järjestetään sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa ja Jäppilän ja Virtasalmen kouluissa. Varhaiskasvatusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan vanhempien toivomassa muodossa ja perheen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Vuoropäiväkoti palvelee perheitä, jotka tarvitsevat lapselleen työn tai opiskelun vuoksi ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa.

Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan varhaiskasvatuksen linjaukset, toiminta-ajatus ja arvopohja sekä toteuttamisen keskeiset periaatteet.

Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2022
Ohje ilmoitusvelvollisuudesta

KODIN JA VARHAISKASVATUKSEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tavoitteena on luoda hyvä pohja huoltajien ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden väliselle yhteistyölle. Hyvän ja toimivan yhteistyön avulla edistämme lapsen turvallista varhaiskasvatuksen alkua. Kasvattajat tutustuvat lapsen huoltajiin ennen varhaiskasvatuksen aloitusta ja huoltajat voivat kertoa omat toiveensa ja odotuksensa.
Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyö perustuu arkiseen kanssakäymiseen. Jokaisen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen osalta käydään vuosittain varhaiskasvatuskeskustelu huoltajien kanssa. Keskustelun pohjalta lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma, jossa kuvataan hänen kasvua, kehitystä ja oppimistaan.
Päivittäisten keskustelujen lisäksi huoltajat voivat sopia yhteisestä keskustelusta lapsensa ryhmän kasvattajien, perhepäivähoitajan tai yksikön esimiehen kanssa. Lisäksi varhaiskasvatuksessa järjestetään vanhempainiltoja, joissa on mahdollista verkostoitua muiden huoltajien kanssa sekä kuulla ajankohtaisia kuulumisia.

Miten toimin, jos en ole tyytyväinen varhaiskasvatukseen?

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Joskus kuitenkin huoltajilla herää varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Näissä tilanteissa kannattaa asian selvittämiseksi olla ensisijaisesti yhteydessä lapsiryhmän henkilöstöön ja tarvittaessa päiväkodin johtajaan/ varhaiskasvatuksen palveluesimieheen. Usein asiat ratkeavat keskustelun avulla, eikä muita toimenpiteitä tarvita.

Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa keskustellen selviä, huoltajien on mahdollista tehdä asiasta muistutus (varhaiskasvatuslaki 54§) toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, varhaiskasvatuksen palveluesimiehelle tai varhaiskasvatuksen johtajalle. Huoltajilla on mahdollisuus tehdä myös kantelu varhaiskasvatuspalveluista niitä valvovalle viranomaiselle eli Aluehallintovirastoon (AVI).

Muistutuksen tekeminen varhaiskasvatuksesta

1. Asiakas laatii muistutuksen, jonka voi tehdä lomakkeella tai vapaamuotoisena kirjeenä. Kunnallista tai yksityistä varhaiskasvatusta koskevan muistutuksen voi tehdä samalla lomakkeella. Muistutus yksityisen varhaiskasvatuksen toiminnasta tehdään ensisijaisesti muistutuksen kohteena olevan toimipaikan vastuuhenkilölle.
2. Muistutuksessa kannattaa kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian asioiden käsittelyn helpottamiseksi.
3. Muistutuksen voi toimittaa joko sähköpostitse kirjaamo@pieksamaki.fi, postitse tai henkilökohtaisesti Latomon palvelupisteeseen osoitteeseen Kauppakatu 1 76100 Pieksämäki
4. Mikäli muistutuksesta ilmenee tunnistetietoja (esim. henkilötunnus) tai arkaluonteisia asioita (esim. lapsen terveys-/tukitoimitietoja tai muita perheen yksityiselämään liittyviä tietoja) muistutus tulisi toimittaa postitse tietoturvallisuussyistä.
5. Muistutus käsitellään pääsääntöisesti kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä, ellei kyseessä ole vakiintunut loma-aika, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle.
Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten muistutusasiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Muistutus_varhaiskasvatuksesta_lomake

Milloin ja kenelle tehdään kantelu varhaiskasvatuspalveluista?

Kantelun voi tehdä silloin, kun kuntalainen on tyytymätön kunnalliseen tai yksityiseen varhaiskasvatukseen. Taustalla voi olla epäily palvelussuhteessa olevan tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä.
Kantelu tehdään valvovalle viranomaiselle. Varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisia ovat kunnan tuottaman varhaiskasvatuksen osalta aluehallintovirasto (AVI) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). Yksityisen palveluntuottajan järjestämän ja tuottaman varhaiskasvatuksen osalta valvovia viranomaisia ovat aluehallintovirasto, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) sekä kunnan varhaiskasvatuksen johtaja.
Kantelu voidaan tehdä myös eduskunnan oikeusasiamiehelle, jos taustalla on epäily, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan, tai jos kantelija epäilee, että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti.
Kantelu tehdään kirjallisesti. Valvovan viranomaisen suostumuksella kantelun saa tehdä suullisesti. Kantelun tekijän tulee esittää käsityksensä siitä, millä perusteilla tämä pitää menettelyä virheellisenä ja mahdollisuuksien mukaan tieto arvostelun kohteena olevan menettelyn tai laiminlyönnin ajankohdasta. Muistutuksen tekeminen ei myöskään vaikuta oikeuteen kannella asiastaan valvoville viranomaisille. Kanteluun sovelletaan, mitä hallintolain 8 a luvussa säädetään hallintokantelusta. Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei yleensä tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.
Lisätietoja kantelun tekemisestä saat viranomaisten verkkosivuilta:

– Itä-Suomen aluehallintovirasto: https://avi.fi/asioi/viranomainen/valvonta-ja-kantelut
lomake: https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/AVI/avi06h_fi_Hallintokantelu.pdf

– Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto(Valvira):
https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/muistutus_tai_kantelu

– Eduskunnan oikeusasiamies: https://www.oikeusasiamies.fi/fi/kantelu-oikeusasiamiehelle