Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Kokousaikataulut

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUKSET ALKUVUONNA 2018

Kaupungin hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajankohdasta. Säännönmukaisten kokousten lisäksi toimielin pitää kokouksen myös puheenjohtajan katsoessa sen tarpeelliseksi tai kun enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Pieksämäen kaupunginhallituksen kokouspaikka on Latomon kellarikerroksen kokoushuone, Kauppakatu 1, 76100 Pieksämäki, ellei toisin päätetä. Kaupunginhallituksen siirryttyä sähköiseen kokouskäytäntöön kokouksen kokouskutsu ja esityslista tallennetaan kaupungin extranet palvelimelle viisi päivää ennen kokousta ja julkaistaan Pieksämäen kaupungin Internet-sivuilla. Kokouspäivä on maanantai ja kokoukset aloitetaan kello 15.00.

Kaupunginhallitus pitää alkuvuoden 2018 varsinaiset kokouksensa seuraavina päivinä:

22.1., 12.2., 5.3., 26.3., 16.4., 14.5., 4.6. ja 25.6.

Tarvittaessa kaupunginhallitus pitää ylimääräisiä kokouksia tai jos joku näistä edellä mainituista kokouksista ei ole tarpeen, se voidaan jättää pitämättä.

 

KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSET ALKUVUONNA 2018

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Valtuuston alkuvuoden 2018 kokousajankohdat ovat:

29.1., 12.3., 7.5. ja 11.6.

Valtuustoseminaarit pidetään 14.2. ja 15.6.

Kokoukset alkavat klo 18.00 Kanttilasalissa, Naarajärvellä, os. Vilhulantie 5.

 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSKÄYTÄNNÖT, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄPITO 2017

Hallintosäännön 126 §:n mukaan toimielin päättää kokouksensa ajankohdan ja paikan. Säännönmukaisten kokousten lisäksi toimielin pitää kokouksen puheenjohtajan katsoessa sen tarpeelliseksi tai, kun enemmistö jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kuntalain 63 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja on oikaisuvaatimusohjeineen pidettävä yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on ennakkoon ilmoitettu. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Jos pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, on se tarkastettava seuraavassa kokouksessa.  Teknisen lautakunnan kokouspaikka on Kanttilan kokoustila 3, osoite Vilhulantie 5, Naarajärvi, ellei toisin päätetä. Teknisen lautakunnan kokouskutsu lähetetään kokousta edeltävänä torstaina teknisen lautakunnan extranettiin ja erikseen pyydettäessä paperisena. Kokoukset ovat keskiviikkona:

13.9., 11.10. ja 13.12.
ellei asioiden käsittely muuta vaadi. Kokousten aloitusajankohta on klo 18.00.

Teknisen lautakunnan pöytäkirja pidetään vuonna 2017 yleisesti nähtävänä Kanttilassa, teknisen toimen neuvonnassa siten, että kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kokousta seuraavana maanantaina klo 9.00 – 15.00. Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kussakin kokouksessa valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.

 

PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN ALKUVUONNA 2018

Perusturvalautakunnan kevään kokoukset pidetään vuonna 2018 pääsääntöisesti seuraavan aikataulun mukaisesti:

5.2., 9.4., 28.5. Kokoukset aloitetaan klo 17.00, ellei toisin päätetä.

Pieksämäen perusturvalautakunnan kokouspaikka on Latomon kellarikerroksen kokoushuone Holvi 1, Kauppakatu 1, 76100 Pieksämäki, ellei toisin päätetä. Perusturvalautakunnan siirryttyä sähköiseen kokouskäytäntöön kokouksen kokouskutsu ja esityslista tallennetaan kaupungin extranet palvelimelle viisi päivää ennen kokousta ja julkaistaan Pieksämäen kaupungin Internet-sivuilla. Kokouspäivä on pääsääntöisesti maanantai, ellei toisin päätetä. Perusturvalautakunnan pöytäkirja tarkastetaan siten, että kussakin kokouksessa valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi ja pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen tai perusturvan hallinnossa kokousta seuraavana keskiviikkona tai mikäli se on pyhäpäivä, niin sitä seuraavana arkipäivänä. Perusturvalautakunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä muiden kuin salassa pidettävien asioiden osalta siten, että kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

 

 

OPETUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET LOPPUVUONNA 2017

Opetuslautakunta on päättänyt pitää loppuvuoden 2017 kokouksensa seuraavina päivinä:

20.9., 12.10., 29.11., ja 12.12. Kokoukset aloitetaan klo 17.00.

Kasvatus- ja opetuspalvelujen iltakoulu pidetään lautakunnan jäsenille 20.9. kokouksen yhteydessä Maaselän koululla.

Tarvittaessa opetuslautakunta pitää ylimääräisiä kokouksia tai jos joku näistä edellä mainituista kokouksista ei ole tarpeen, se voidaan jättää pitämättä.

Pieksämäen kaupungin opetuslautakunnan kokouspaikkana on Latomon kellarikerroksen kokoushuone Holvi 1, os. Kauppakatu 1, Pieksämäki, ellei toisin päätetä.
Opetuslautakunnan siirryttyä sähköiseen kokouskäytäntöön kokouksen kokouskutsu ja esityslista tallennetaan kaupungin extranet-palvelimelle neljä päivää ennen kokousta ja julkaistaan Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla.
Opetuslautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan vuonna 2017 siten, että kussakin kokouksessa valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti kokouksessa. Opetuslautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

 

 

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN KOKOUKSET LOPPUVUONNA 2017

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt pitää loppuvuoden 2017 kokouksensa seuraavina päivinä:

10.10, 15.11. ja 14.12. Kokoukset aloitetaan klo 18.00.

Tarvittaessa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää ylimääräisiä kokouksia tai jos joku näistä edellä mainituista kokouksista ei ole tarpeen, se voidaan jättää pitämättä.

Pieksämäen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouspaikkana on Latomon kellarikerroksen kokoushuone Holvi 1, os. Kauppakatu 1, Pieksämäki, ellei toisin päätetä.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan siirryttyä sähköiseen kokouskäytäntöön kokouksen kokouskutsu ja esityslista tallennetaan kaupungin extranet-palvelimelle neljä päivää ennen kokousta ja julkaistaan Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan vuonna 2017 siten, että kussakin kokouksessa valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti kokouksessa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.