Iltapäivätoiminta

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGISSSA LUKUVUONNA 2023-2024

Koululaisten perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa järjestetään peruskoulun 1.-2. lk oppilaille ja kaikkien ikäluokkien erityisoppilaille Harjun, Kontiopuiston, Maaselän kouluilla ja Virtasalmen Ojintalolla sekä Jäppilässä monitoimitalolla.

Edellytyksenä on, että toimipaikkoihin on tulossa vähintään yhdeksän (9) iltapäivätoiminnan valtionosuuden piirissä olevaa lasta.

Iltapäivätoiminnan asiakasmaksut

A)  toiminnassa 1-10 pv/kk, maksu 60 €/kk, riippumatta tuntimäärästä

B)  toiminnassa joka päivä max. 3 h/pv, maksu 100 €/kk

C)  toiminnassa joka päivä, 3-4 h/pv, maksu 110 €/kk

Lisäehdot:

  1. Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan.
  2. Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa ei järjestetä yli 10 päivää kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta (kesäkuulle ajoittuvista päivistä ei peritä maksua).
  3. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään puolet.
  4. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
  5. Sairaudesta johtuvasta poissaolosta on toimitettava todistus iltapäivätoiminnan vastuuohjaajalle.
  6. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksua peritään puolet kuukausimaksusta.
  7. Muutosilmoituksella huoltajan täytyy ilmoittaa toiminta-ajan tarpeen muutoksesta sekä muista muutoksista.
  8. Sopimuksen irtisanomisaika on 1 kuukausi. Maksu laskutetaan irtisanomispäivän ja sitä seuraavalta kuukaudelta.

Toimintaa tarjotaan koulupäivinä varsinaisen koulutyön jälkeen klo 16.30 saakka.

Lapsille tarjotaan välipala. Toimintaan osallistumisesta johtuvia kuljetuksia ei kunnan toimesta järjestetä tai kustanneta.

 

Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentulo-edellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Maksualennusta tai maksusta vapautumista haetaan opetusjohtajalta vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään molempien huoltajien tuloselvitys tai luvat käydä katsomassa tulorekisteristä tulotiedot.

Iltapäivätoimintaan on jatkuva haku. Jos toimintakauden alussa lapsen iltapäivätoiminnan tarve on epävarmaa, voi hakemuksen tehdä tarvittaessa myöhemminkin.

Mikäli myönnettyä paikkaa ei käytetä / peruta elokuun loppuun mennessä, peritään huoltajalta yhden kuukauden toimintamaksu. Toimintamaksujen maksuvelvoite alkaa heti lukuvuoden alusta alkaen.

Iltapäivätoiminnan maksut ovat perintä- ja ulosottokelpoisia.

Hakemukset pyydetään jättämään 5.5.2023  mennessä.

 

Lisätietoja:

lltapäivätoiminnan suunnittelija Pirjo Särkkä puh. 044 588 3416

pirjo.sarkka@pieksamaki.fi

 

Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella.