Hallinto

Kaupungin yleishallinto sisältää luottamushenkilöorganisaation (kaupunginvaltuusto ja -hallitus ja tarkastuslautakunta), konsernijohdon, talous- ja henkilöstöhallinnon, toimistopalvelut, työllisyyden hoidon ja yhteiset palvelut.

Kaupungin johto on esitelty päätöksenteko-osiossa.

Yleishallinto

Pieksämäen kaupungin tavoitteena on turvata laadukkaat palvelut kuntalaisille sekä vahvistaa ja turvata kansanvaltaisuutta. Toiminnassa korostetaan tehokkuutta ja taloudellisuutta sekä yhteistyön ja tiedonkulun tärkeyttä.

Talous- ja henkilöstöhallinto

Talouden tunnusluvut

Toimistopalvelut

Toimistopalvelut -tulosyksikön tehtävänä on vastata ja huolehtia toimistopalveluiden tuottamisesta taloudellisesti ja tehokkaasti kaupungin omille hallintokunnille. Hallintokuntien kanssa tehdään henkilöstönvuokraussopimukset. Sopimuksessa määritellään mm. työtehtävä, johon henkilö vuokrataan, tehtävästä suoritettava veloitus ja tehtävään tarvittava aika/työpanoksen määrä.

Toimistopalveluihin kuuluvat myös kaupungin monistus, (puhelujen välitys ulkoistettu), palvelupiste ja arkistotoimi.

Työllisyydenhoito

Työllisyydenhoito jakaantuu kuntouttavaan työtoimintaan, koululaisten kesätyöllistämiseen, velvoitetyöllistämiseen, palkkatukityöllistämiseen sekä muihin erilaisiin tukityöllistämistoimenpiteisiin, TYP-toimintaan sekä työllisyysprojekteihin. Työllisyydenhoidon toimenpiteitä järjestetään kiinteässä yhteistyössä kaupungin sosiaalitoimen, TE-toimiston sekä Kelan kanssa.

Työllisyydenhoidon tarkoituksena on auttaa paikkakunnan työttömiä eteenpäin kohti työelämää, opiskelua, terveydenhoidon palveluita tai eläkettä asiakaskeskeisin ja -aktivoivin toimenpitein. Työllisyydenhoidon tehtävänä on myös pitää kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen osuus mahdollisimman pienenä. Hyvä työllisyydenhoito ehkäisee syrjäytymistä ja auttaa elinkeinoelämää.

Yhteinen palvelutuotanto

Yhteiseen palvelutuotantoon kuuluu joukkoliikenneasiat, materiaalipalvelut (hankinta), kehittämisprojektit ja asuntolainoitus.

Tietohallintopalvelut

Tietohallinnon tehtävänä on tuottaa atk-palveluja kaupungin omien hallintokuntien käyttöön keskitetysti ja taloudellisesti. Keskeiset tehtävät ovat asiantuntijapalvelut (tietotekniset hankkeet, järjestelmien hankinta ja ylläpito), yksiköiden ylläpidettäväksi antamien sovellusten ja ohjelmien toimivuus määritetyillä työasemilla, toiminnan turvaaminen, ylläpito ja teknisten ongelmien selvittely, atk-verkon ylläpito ja tietoturvasta huolehtiminen yhdessä vastuualueiden kanssa.

Sisäisten asiakkaiden lisäksi palvelun tuottaminen Kuntalaskenta Oy:lle, Pieksämäen Haka Oy:lle ja Pieksämäen Vesi Oy:lle.

Yrityspalvelut

Yrityspalvelujen tavoitteena on yritystoiminnan edellytysten turvaaminen, alueen kilpailukyvyn säilyttäminen sekä maaseudun uuden yritystoiminnan edistäminen perinteisen maatilatalouden ohella. Kehityskykyisten ja -haluisten yritysten kartoittaminen ja tukeminen. Uusien työpaikkojen luominen kaupungin strategian mukaisesti.