Päätöksenteko

Kaupungin toimielinten pöytäkirjat (lukuun ottamatta salassa pidettäviä päätöksiä) pidetään nähtävänä verkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

KTweb-sovelluksessa voit hakea esityslistoja toimielimen ja kokouspäivän perusteella. Hakutulokseen tulevat näkyviin esityslistat ja pöytäkirjat viimeisten 24 kuukauden ajalta. Vanhempia tietoja voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta kirjaamo@pieksamaki.fi.

Esityslistat ja pöytäkirjat  – Tweb Pieksämäki

Kuntalaisaloite.fi palvelu

otakantaa.fi palvelu

Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksia voi seurata yleisölle varatuilla paikoilla salin takaosassa. Kokoukset ovat nähtävissä myös suorana tai tallenteena kaupungin YouTube-kanavalla.

Kaupungin toiminnot jaetaan vastuualueisiin, jotka jakautuvat edelleen tarvittaessa tulosalueisiin.

Kaupunginhallitus päättää vastuualueiden jakamisesta tulosalueisiin.

Vastuualueita ovat perusturvan, sivistystoimen ja teknisen toimen vastuualueet. Elinkeinopalvelut, tukipalvelut, henkilöstöpalvelut sekä tietohallintopalvelut ovat kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Kaupunginhallitus ja lautakunnat omalla toimialallaan päättävät tulosalueiden jakamisesta tarvittaessa edelleen tulosyksiköihin.

Luottamushenkilöorganisaation muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, toimikunnat sekä seuraavat johtokunnat ja lautakunnat:

Kaupunginhallitus:
– vesihuoltolaitoksen johtokunta
– keskusvaalilautakunta
– vaalilautakunnat
– vaalitoimikunta

Sivistystoimen vastuualue:
opetuslautakunta
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Teknisen toimen vastuualue:
tekninen lautakunta

 

Lautakuntien yleinen ratkaisuvalta

Sen lisäksi, mitä muutoin on päätetty hallintosäännöllä tai niiden nojalla annetuilla päätöksillä määrätty, lautakunta

1. päättää niistä asioista, jotka ovat tarpeen toiminta-alansa toiminnan turvaamiseksi ja sille määrättyjen tulosten saavuttamiseksi
2. päättää toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista
3. päättää vahingonkorvauksista kaupunginhallituksen määrittelemissä rajoissa
4. päättää toimialaansa kuuluvista maksuista tai taksoista sekä niiden maksuvelvollisuuden poistamisesta, ellei laista tai asetuksesta muuta johdu
5. päättää hallinnassaan olevasta irtaimesta omaisuudesta noudattaen niitä ohjeita, joita kaupunginhallitus on mahdollisesti antanut.