Talouden tunnusluvut

Talousarvio

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12.2023 talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2026. Talousarviovuonna 2024 valtionosuudet vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna n. 3 milj. euroa. Samalla henkilöstö- ja muut kulut kasvavat ja korkomenot ovat nousseet. Taloussuunnitelmavuonna 2025 on edessä TE-uudistus, jonka arvioidut kustannukset on huomioitu kaupunginhallituksen vastuualueen menoissa. TE-palvelut muodostavat kunnille uuden valtionosuustehtävän. TE-uudistuksesta johtuva VM:n ennakkolaskelmien mukainen valtionosuuksien lisäys on huomioitu suunnitelmavuosien 2025 ja 2026 valtionosuuksissa. Vuoden 2024 kaupungin bruttomenot ovat 57,2 milj. euroa, toimintatulot 19,1 milj. euroa ja verotuloja arvioidaan saavan n. 39 milj. euroa. Pieksämäen kaupungin vuoden 2024 tuloveroprosentti on 9,40 %. Kiinteistöveroprosentit säilyivät edellisen vuoden tasolla, ainoastaan voimaloiden kiinteistöveroprosenttia korotettiin 0,10 % (nyt 3,10 %). Talousarviossa vuosikate on n. 3 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 6,1 milj. euroa. Talousarviovuosi 2024 on 3,1 milj. euroa alijäämäinen. Taloussuunnitelmavuodet ovat myös alijäämäisiä 1,6 milj. euroa (2025) ja 0,4 milj. euroa (2026). Suunnitelmavuosien ennakoiminen on nyt erityisen haastavaa, mm. valtionosuuksien suuren heilahtelun sekä vuodelle 2025 suunnitellun TE-palvelujen kuntiin siirron vuoksi. Suunnitelmakaudella alijäämää kertyy n. 5,1 milj. euroa, mutta taseessa on kertynyttä ylijäämää n. 7,1 milj. euroa suunnitelmakauden lopussa talousarvion ja –suunnitelman mukaan.  

Vuoden 2024 bruttoinvestoinnit ovat 7,2 milj. euroa. Investointiohjelmassa on kaupunginhallituksen vastuualueella vuosille 2023-2025 Säästökeskuksen kehittämishanke, joka jakautuu As Oy Holvilinnan ja Ki Oy Messinkiholvin hankkeisiin. Vuodelle 2024 Säästökeskuksen hankkeelle on varattu 1,5 milj. euroa. Toinen merkittävä investointiohjelman hanke on Esedun metsäopetuksen uusien koulutustilojen rakennuttaminen. 2024 vuodelle on varattu 0,5 milj. euroa ja vuosille 2025-2026 yht. 4 milj. euroa. Teknisen lautakunnan käytettävissä oleva määräraha vuodelle 2024 on 3,9 milj. euroa, josta kunnallistekniikan osuus on 2,5 milj. euroa. Näiden käytöstä tekninen lautakunta päättää tarkemmin käyttösuunnitelmassaan. Kasvatus- ja opetuspalvelujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen vastuualueille on investointiohjelmassa n. 0,5 milj. euron määrärahat, joiden käytöstä myös lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmissaan. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa kulttuurikeskus Poleenin LVISA-saneeraus on suurin suunniteltu investointi, sen kustannusarvio vuosille 2024-2026 on yhteensä 2,5 milj. euroa. Suunnittelukustannukset tulevat vuodelle 2024 ja toteutus vuosille 2025-2026.

Talousarvio vuodeksi 2024 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025-2026

Talousarvio vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024–2025 (pdf)
Talousarvio vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023–2024 (pdf)
Talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022–2023 (pdf)
Talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2021–2022 (pdf)
Talousarvio vuodeksi 2019  ja taloussuunnitelma vuosiksi 2020–2021 (pdf)
Talousarvio vuodeksi 2018 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2019–2020 (pdf)
Talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi  2018–2019 (pdf)
Talousarvio vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017–2018 (pdf)
Talousarvio vuodeksi 2015 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2017 (pdf)


Toimintakertomus ja tilinpäätös

Pieksämäen kaupunki on ollut uusiutuvan energian hankkeissa edelläkävijä Etelä-Savossa. Vuonna 2022 varmistui Niinimäen tuulipuiston rakentaminen ja valmistuessaan 22 tuulivoimalan tuulipuisto on itäisen Suomen suurin. Sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä. Uusiutuvan energian hankkeet tulevat vahvistamaan Pieksämäen kaupungin taloutta tulevaisuudessa. Vuoden 2022 aikana valmisteltiin kunnallishallinnon suurinta muutosta eli sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen siirtymistä hyvinvointialueelle. Muutos merkitsi myös uuden yhtiön (Pieksämäen Tukipalvelut Oy) ja uuden kuntayhtymän (Sateenkaaren koulun ky) perustamista kaupunkikonsernissa. Ukrainan sodan seurauksena Pieksämäelle tuli ukrainalaisia pakolaisia, kasvatus- ja opetuspalveluihin ukrainalaisia lapsia tuli yhteensä 86.
Vuoden 2022 tilinpäätös muodostui 2,5 milj. euroa alijäämäiseksi menojen voimakkaan kasvun seurauksena. Toimintatulot olivat 37,2 milj. euroa ja toimintamenot 162,9 milj. euroa. Menot kasvoivat yhteensä 11,8 milj. euroa, josta perusturvan osuus oli 8,7 milj. euroa. Henkilöstömenot kasvoivat 2,9 milj. euroa ja palvelujen ostot 8,1 milj. euroa. Toimintatulot ylittivät talousarvion 1,8 milj. euroa, korona-avustuksia saatiin 1,7 milj. euroa ja lisäksi kasvatus- ja opetuspalveluihin saatiin avustuksia laatua ja tasa-arvoa edistäviin hankkeisiin sekä ukrainalaisille lapsille järjestettyihin varhaiskasvatuksen palveluihin. Valtionosuuksia saatiin 55,3 milj. euroa ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 3,2 milj. euroa. Verotuloja saatiin 72,8 milj. euroa ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,9 milj. euroa. Yhteensä verotulot ja valtionosuudet ylittivät talousarvion 1,2 milj. euroa. Nettoinvestoinnit olivat 6,8 milj. euroa. Suurimpana investointikohteena oli Pieksämäen seudun älykkään liikkumisen kehittämis- ja investointihanke, joka jatkuu vielä vuodelle 2023. Kaupungin lainamäärä pieneni 1,7 milj. eurolla edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden ja lainamäärä oli 78,9 milj. euroa. Taseessa on kertynyttä ylijäämää 10,9 milj. euroa.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022
Arviointikertomus 2022

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015


Pieksämäen kaupungin ostolaskutiedot vuodelta 2022

Pieksämäen kaupungin ostolaskutiedot vuodelta 2021
Pieksämäen kaupungin ostolaskutiedot vuodelta 2020 
Pieksämäen kaupungin ostolaskutiedot vuodelta 2019

Kaupunginhallitus päätti 17.2.2020 (§ 34), että ostolaskut julkaistaan tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen kaupungin tietoverkossa ensimmäisen kerran vuoden 2019 ostolaskujen osalta ja sen jälkeen vuosittain. Ostolaskudatassa on mukana kaupungin kaikki toimialat. Tiedot sisältävät ostolaskutiedot sekä luottokorttiostotiedot. Aineistossa eivät näy yksityishenkilöt tai toiminimellä laskuttaneet yritykset. Summat sisältävät myös mahdolliset arvonlisäverot. Aineistoon sisältyvät esimerkiksi kunnan käyttötalousmenot, investointimenot ja lainanlyhennykset. Sen sijaan esimerkiksi työntekijöille maksetut palkat eivät näy aineistossa. Aineisto ei sisällä kaupungin sisäisiä ostoja, esim. sisäisiä tilavuokria tai sisäisiä ateria- ja siivouslaskutuksia.

Ostolaskuaineisto sisältää vienneittäin seuraavat saraketiedot: toimittajanumero, toimittajan nimi, laskun päivä, tositenumero, summa, veroton summa, pääkirjatilinumero ja tilin nimi, kustannuspaikan numero ja nimi (tulosyksikkö ja tehtävä/toiminto) sekä toimittajan Y-tunnus. Samalta laskulta voi olla vain yksi vienti tai myös useampia vientejä. Veloituslaskut näkyvät laskuaineistossa positiivisina arvoina, kun taasen negatiiviset arvot kertovat, että kyseessä on hyvityslasku.

Tiedot mahdollistavat kenelle tahansa kaupungin hankintojen (ostojen) tarkastelun tulosalueittain toimittaja- ja tilitasolla.

Ostolaskuja voi edelleen käydä katsomassa myös Kuntalaskennassa erillisellä ajanvarauksella.

Kuntalaskenta Oy
Lampolahdenkatu 2-4, 3. kerros
76100 PIEKSÄMÄKI.

Ajanvaraus puhelimitse 044 799 5234 tai sähköpostitse mirka.valkonen@kuntalaskenta.fi

Laskuja voi katsella kaupungin talouden raportointiohjelmalla, johon annetaan opastus ajanvarauksen tehneille. Mahdolliset lisäkyselyt ostolaskuista esitetään täyttämällä tietopyyntölomake, joka toimitetaan kuntaan ao. vastuuhenkilölle.