Sidonnaisuusilmoitukset

Pieksämäen kaupungin sidonnaisuurekisteriin tästä

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu.

Sidonnaisuusilmoituksen tekeminen koskee seuraavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita
– valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
– kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
– teknisenlautakunnan sekä tiejaoston jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
– muiden lautakuntien puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja esittelijät.

Pieksämäen kaupungin hallintosäännön 72 §:n mukaan tarkastuslautakunta on kaupungin sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Sidonnaisuusrekisterin ylläpito on kaupungin organisaatiossa vastuutettu hallinnonsihteeri Kaisa Kiiverille, p. 044 588 2205.