Starttiraha

Miten haet STARTTIRAHAA – KENELLE starttirahaa myönnetään?

Starttiraha on työ- ja elinkeinopalveluihin kuu­luva harkinnanvarainen tuki, jolla tuetaan uutta yrit­täjää toiminnan aloitus- ja vakiintu­misvaiheessa.

Tukea voidaan myöntää työttömälle, työssä käy­välle, opiskelijalle, ns. sivutoimiyrittäjälle toiminnan laajentuessa päätoimiseksi tai muulle päätoimi­seen ja jatkuvaan yritystoimintaan ryhtyvälle. Tuen myöntämisestä päättää työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto).

Starttirahaa haetaan 6 kk:n jaksoissa, jokaista eril­lisellä hakemuksella.

Enimmäistukiaika on 12 kk.

Starttirahan määrä on:

 • ensimmäiseltä 6 kk jaksolta 37,21 € / pv eli 800 € / kk
 • seuraava 6 kk jaksolta 37,21 € / pv eli 800 € / kk

Starttiraha on saajalleen henkilökohtaista, ve­ronalaista tuloa.

Myöntämisen ehtoja

 • Hakijalla on riittävät valmiudet alalle ja yrittä­jäksi: koulutus, työkokemus, yrittäjäkoulutusta tai yrittäjäkokemus.
 • Yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannatta­vaan toimintaan.

Starttirahan esteitä

 • Yritystoiminta on aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty.
 • Muu tulo, mm. palkka, opintotuki, vanhempain­päiväraha, eläkkeet.
 • Verovelka tai ulosottovelka.
 • Yritystoiminnasta saa heti kohtuullisen toi­meentulon.

Näin haet starttirahaa:

 1. Älä rekisteröi yritystä. Tutustu yritystoiminnan suunnitteluun osoitteessa https://yrityssuomi.fi, https://www.suomi.fi/yritykselle
 2. Laadi alustava liiketoimintasuunnitelma käyttä­mällä https://oma.yrityssuomi.fi palvelua tai vastaavaa liiketoimintasuunnitelmapohjaa.
 3. Ota yhteys alueesi TE-toimiston starttiraha-asi­antuntijaan ks. yhteystiedot kääntöpuolella.
 4. Tarvittaessa ota yhteys ja sovi tapaaminen; joko Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus tai Itä-Savon Uusyrityskeskus Savonlinna tai Konsulttitoimisto Tamora Oy yhteystie­dot kääntöpuolella.
 5. Jätä starttirahahakemus sähköisesti Työ­markkinatori (tyomarkkinatori.fi)-sivulla ole­vasta ”OMA ASIOINTI”-linkistä. Toimita liit­teet asiantuntijan ohjeiden mukaisesti.
 6. TE-palveluiden asiantuntijat kontaktoivat sinua tarvittaessa.

Starttirahahakemuksen liitteeksi tarvi­taan:

Muut asiantuntijan pyytämät liitteet.

Päätöksen saaminen

 • Päätöksen starttirahasta saat 1–4 viikon kulu­essa hakemuksen ja kaikkien pyy­dettyjen liit­teiden jättämisestä.

Alkavan yrittäjyyden palvelut Etelä-Savossa

Yritys-, yhteisö- ja työnantaja-asiakkaat puh. 02950 44020

Alkavan yrittäjyyden asiantuntijat Etelä-Savon TE-toimistossa:

Mikkelin toimipaikka

Savonlinnan toimipaikka

Pieksämäen toimipaikka

Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus

Itä-Savon Uusyrityskeskus Savonlinna

Konsulttitoimisto Tamora Oy

Mahdolliset tapaamiset asiakkaan kotikunnassa.