Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Yleiskaava: NIINIMÄEN TUULIVOIMAHANKKEEN OSAYLEISKAAVA

 

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan ehdotus nähtäville

 

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan ehdotusta on käsitelty Pieksämäen kaupungin teknisessä lautakunnassa 28.6.2017 ja seuraavaksi osayleiskaavan ehdotus tulee virallisesti nähtäville 24.7. – 31.8.2017 väliseksi ajaksi.

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan ehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 65 § mukaisesti  virallisesti nähtävillä 24.7. – 31.8.2017 välisen ajan Pieksämäen kaupungin teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilassa, 2. krs, Vilhulantie 5, Naarajärvi sekä Pieksämäen kaupungin kotisivuilla www.pieksamaki.fi  (> palvelut > kaavoitus > vireillä ja nähtävillä olevat kaavat).

Mahdolliset lausunnot ja muistutukset osayleiskaavan ehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisena yhteystietoineen torstaihin 31.8.2017 klo 15 mennessä osoitteella Pieksämäen kaupunki, Pl 125, 76101 Pieksämäki tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi .

Osayleiskaavan ehdotusta koskeva yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 14.8.2017 alk. klo 17.30 Kanttila-salissa Naarajärvellä, osoite Vilhulantie 5.

Tuulivoimahanketta Pieksämäelle suunnittelee Niinimäen Tuulipuisto Oy, jonka omistaa Tornator Oyj. Tuulivoimahankkeen osayleiskaavan kaavoitustyötä ohjaa Pieksämäen kaupunki ja kaavan laadinnasta vastaa WSP Finland Oy.

Tuulivoimahankkeen suunnittelualue sijaitsee noin kymmenen kilometriä luoteeseen Pieksämäen keskustaajamasta ja lähimmillään noin kilometrin etäisyydellä Suonenjoen kunnan rajasta. Lähimmät asutuskeskittymät ovat alueen luoteispuolella sijaitseva Mataramäki n. 1 km päässä lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta ja eteläpuolella sijaitseva Liperomäki n. 1,5 km päässä lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta. Alue on pääosin talousmetsäkäytössä ja alueella sijaitsevat suot on pääosin ojitettu. Suunnittelualueella sijaitsee Vipusuon turvetuotantoalue.

Tuulivoimahanke koostuu 29:stä voimalaitosyksiköstä, voimalat hankealueen sähköasemaan yhdistävästä maakaapeliverkosta, hankealueen sähköasemasta rakennuksineen sekä ilmajohtolinjasta, jolla hankealue yhdistetään Fingrid Oyj:n sähköverkkoon. Lisäksi hankealueelle rakennetaan voimalaitosyksiköt yhdistävä huoltotieverkosto, joka mahdollistaa pääsyn voimalapaikoille.

Tuulivoimahankkeen suunnittelualue on mukana Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavassa maakunnallisesti merkittävänä tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvana alueena. Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 9.6.2014 Etelä-Savon maakuntavaltuustossa ja vahvistettu 3.2.2016 ympäristöministeriössä.

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista rakennuslupaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 1.4.2011 voimaan astunut muutos mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen tuulivoimalan rakentamiseen yleiskaavan perusteella (MRL 77 a §). Koska Niinimäen alueella ei ole tuulivoimalarakentamista mahdollistavaa kaavaa, edellyttää hankkeen toteuttaminen osayleiskaavan laatimista.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on ollut keväällä 2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kesällä 2015. Aloitusvaiheessa kesällä 2015 on pidetty yleisötilaisuus. Pieksämäen kaupungin tekninen lautakunta on käsitellyt 25.5.2016 kokouksessaan Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan luonnosta ja kaavaluonnos on ollut nähtävillä 1.6. – 1.7.2016. Kaavaluonnosta on esitelty yleisötilaisuudessa 15.6.2016. Saatujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä käytyjen viranomaisneuvottelujen pohjalta kaavaa on tarkennettu ehdotukseksi.

 

Lisätietoja :

Osayleiskaava:
Kaavakonsultti: WSP Finland OY, Petri Saarikoski, petri.saarikoski@wspgroup.fi, puh. 040 588 9497
Hankevastaava: Niinimäen Tuulipuisto Oy, c/o Tornator Oyj, Hankepäällikkö Raino Kukkonen,  raino.kukkonen@tornator.fi, puh. 010 563 0107
Pieksämäen kaupunki: Kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, pekka.hakkinen@pieksamaki.fi, puh. 044 588 3223

YVA-selostus:
YVA-selostukseen liittyvä aineisto löytyy www.ymparisto.fi -sivuilta Niinimäen tuulivoimahanke, Pieksämäki.

 

 

Kuulutus

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan kaavakarttaehdotus
Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan ehdotusvaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan selostusehdotus

Kaavaselostusehdotuksen liitteet:

Liite 1    Arkeologinen inventointi 2015, Heiskanen & Luoto 21.1.2016 
Liite 2    Näkemäalueanalyysikartat, WSP 2.2.2016 
Liite 3    Näkemäalueanalyysi, WSP 5.4.2016 
Liite 4    Valokuvasovitteet, WSP 2016 
Liite 5    Luontoselvitys, Pöyry 9.6.2017  
Liite 6    Linnustoselvitys, Pöyry 9.6.2017 
Liite 7    Natura-arvioinnin tarve-selvitys, Pöyry 9.6.2017 
Liite 8    Meluselvitys, Pöyry 8.6.2017 
Liite 9    Vilkuntaselvitys, Pöyry 7.6.2017 
Liite 10  Niinimäen tuulivoimahankkeen meluvaikutusten kohdistuminen hankkeen lähellä sijaitseville ranta-alueille ja rantarakennusoikeuksien siirtotarkastelu, WSP 1.6.2017 
Liite 11  Kaavaluonnokseen saatu palauteyhteenveto ja vastine-ehdotukset, WSP 10.3.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0