Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Yleiskaava: NIINIMÄEN TUULIVOIMAHANKKEEN OSAYLEISKAAVA

 

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan tarkennettu ehdotus Pieksämäen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 11.12.2017

 

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan tarkennettu ehdotus tulee käsittelyyn Pieksämäen kaupungin kaupunginvaltuuston kokoukseen 11.12.2017.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on ollut keväällä 2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kesällä 2015. Aloitusvaiheessa kesällä 2015 on pidetty yleisötilaisuus. Pieksämäen kaupungin tekninen lautakunta on käsitellyt 25.5.2016 kokouksessaan Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan luonnosta ja kaavaluonnos on ollut nähtävillä 1.6. – 1.7.2016. Kaavaluonnosta on esitelty yleisötilaisuudessa 15.6.2016. Saatujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä käytyjen viranomaisneuvottelujen pohjalta kaava eteni ehdotusvaiheeseen.

Osayleiskaavan ehdotus on ollut nähtävillä 24.7. – 31.8.2017 ja ehdotusvaiheen yleisötilaisuus on pidetty 14.8.2017. Saatujen lausuntojen ja muistutusten sekä 3.11.2017 pidetyn viranomaisneuvottelun perusteella osayleiskaavaehdotusta on tarkastettu 8.11.2017. Ehdotuksesta tulleiden palautteiden perusteella kaava-asiakirjoihin on laadittu oikaisuluonteisia korjauksia ja täydennetty vaikutusten arviointia.  Osayleiskaavaehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole niin oleellisia, että ehdotusta olisi tarpeen laittaa uudelleen nähtäville.

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan tarkennettu ehdotus on ollut käsiteltävänä Pieksämäen kaupungin teknisen lautakunnan kokouksessa 15.11.2017 sekä kaupunginhallituksen kokouksessa 27.11.2017. Seuraavaksi Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan tarkistettu ehdotus on Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksen käsiteltävänä 11.12.2017.

Tuulivoimahankkeen suunnittelualue sijaitsee noin kymmenen kilometriä luoteeseen Pieksämäen keskustaajamasta ja lähimmillään noin kilometrin etäisyydellä Suonenjoen kunnan rajasta. Lähimmät asutuskeskittymät ovat alueen luoteispuolella sijaitseva Mataramäki n. 1 km päässä lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta ja eteläpuolella sijaitseva Liperomäki n. 1,5 km päässä lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta. Alue on pääosin talousmetsäkäytössä ja alueella sijaitsevat suot on pääosin ojitettu. Suunnittelualueella sijaitsee Vipusuon turvetuotantoalue.

Tuulivoimahanke koostuu 29:stä voimalaitosyksiköstä, voimalat hankealueen sähköasemaan yhdistävästä maakaapeliverkosta, hankealueen sähköasemasta rakennuksineen sekä ilmajohtolinjasta, jolla hankealue yhdistetään Fingrid Oyj:n sähköverkkoon. Lisäksi hankealueelle rakennetaan voimalaitosyksiköt yhdistävä huoltotieverkosto, joka mahdollistaa pääsyn voimalapaikoille.

Tuulivoimahankkeen suunnittelualue on mukana Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavassa maakunnallisesti merkittävänä tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvana alueena. Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 9.6.2014 Etelä-Savon maakuntavaltuustossa ja vahvistettu 3.2.2016 ympäristöministeriössä.

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista rakennuslupaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 1.4.2011 voimaan astunut muutos mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen tuulivoimalan rakentamiseen yleiskaavan perusteella (MRL 77 a §). Koska Niinimäen alueella ei ole tuulivoimalarakentamista mahdollistavaa kaavaa, edellyttää hankkeen toteuttaminen osayleiskaavan laatimista.

Tuulivoimahanketta Pieksämäelle suunnittelee Niinimäen Tuulipuisto Oy, jonka omistaa Tornator Oyj. Tuulivoimahankkeen osayleiskaavan kaavoitustyötä ohjaa Pieksämäen kaupunki ja kaavan laadinnasta vastaa WSP Finland Oy.

 

Lisätietoja osayleiskaavasta :
Kaavakonsultti: WSP Finland OY, Petri Saarikoski, petri.saarikoski@wspgroup.fi, puh. 040 588 9497
Hankevastaava: Niinimäen Tuulipuisto Oy, c/o Tornator Oyj, Hankepäällikkö Raino Kukkonen,  raino.kukkonen@tornator.fi, puh. 010 563 0107
Pieksämäen kaupunki: Kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, pekka.hakkinen@pieksamaki.fi, puh. 044 588 3223

 

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan tarkennetun ehdotuksen asiakirjat:

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan kaavakarttaehdotus, 8.11.2017
Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan ehdotusvaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS
Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan selostusehdotus, 8.11.2017 

Kaavaselostuksen liitteet:
Liite 1     Arkeologinen inventointi 2015, 21.1.2016 
Liite 2     Näkemäalueanalyysikartat, 2.2.2016 
Liite 3     Näkemäalueanalyysi, 5.4.2016 
Liite 4     Valokuvasovitteet, 2016
Liite 5     Luontoselvitys, 8.11.2017
Liite 6     Linnustoselvitys, 8.11.2017
Liite 7     Natura-tarveharkinta, 8.11.2017 
Liite 8     Meluselvitys, 8.6.2017 
Liite 9     Vilkuntaselvitys, 7.6.2017 
Liite 10   Niinimäen tuulivoimahankkeen meluvaikutusten kohdistuminen hankkeen lähellä sijaitseville ranta-alueille ja rantarakennusoikeuksien siirtotarkastelu,  1.6.2017 
Liite 11   Kaavaluonnokseen saatu palauteyhteenveto ja vastineet, 10.3.2017
Liite 12   Kaavaehdotukseen saatu palaute ja laaditut vastineet, 8.11.2017
Liite 13   Täydentävät vaikutusarvioinnit, 8.11.2017
Liite 14   Ympäristövaikutusten arviointiselostus, Niinimäen tuulivoimahanke, Pieksämäki   (linkki www.ymparisto.fi – sivuille)
Liite 15   Muistio viranomaisneuvottelusta, 3.11.2017

 

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan ehdotusasiakirjoihin tehdyt muutokset ja tarkennukset, koottuna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0