Kasvun ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Lapsen tukea vahvistava varhaiskasvatuslain muutos on astunut voimaan 1.8.2022.

Lasten tuki toteutuu varhaiskasvatuksen arjessa vuorovaikutuksen, laadukkaan pedagogiikan ja suunnitellun kasvu- ja oppimisympäristön keinoin. Kasvun ja oppimisen tuki Pieksämäen varhaiskasvatuksessa perustuu laadittuun varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapsen näkökulmasta on tärkeää, että tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhain ja lapselle järjestetään hänen kasvuaan, kehitystään ja oppimistaan edistävä tuki heti kun tuen tarve havaitaan. Mitä aikaisemmin lapsi saa tarvitsemaansa tukea, sitä paremmin pystytään välttämään vaikeuksien lisääntyminen. Kasvun ja oppimisen esteiden sekä oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen on tärkeää kiinnittää huomioita.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tukee ja ohjaa

Lapsen tuen tarvetta koskevista asioista vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) yhdessä varhaiskasvatuksen muun henkilöstön kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa henkilöstöä ja huoltajia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lasten tuen tarpeen arviointiin, tutkimuksiin ohjaukseen sekä tuen suunnitteluun ja seurantaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Leena Koivistoinen puh. 044 588 2319
Paula Muhonen puh. 0400 855 757
Satu Kollanus puh. 040 183 4120
Outi Lamberg puh. 044 799 5400 (Hiekanpään päiväkoti)

Pedagogiset ja rakenteelliset tukitoimet

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja pedagogisia menetelmiä kehitetään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti edistämään kaikkien lasten kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatushenkilöstö tukee suunnitelmallisesti lapsen kasvua ja oppimista käyttäen monipuolisesti erilaisia menetelmiä ja välineitä sekä muokaten oppimis- ja kasvuympäristöä lasten yksilöllisiä tarpeita ja vahvuuksia tukeviksi.

Kolmitasoinen tuki on lapsen oikeus

Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea siten kuin varhaiskasvatuslaissa on säädetty.  Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet. Tuki rakentuu lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. Lapsen tarvitsema tuki ja toimenpiteet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Lapsen huoltajaan ollaan yhteydessä heti, kun lapsella ilmenee kehityksen tai oppimisen haasteita tai henkilöstöllä herää huoli lapsen hyvinvoinnista. Myös huoltaja itse voi olla aloitteellinen, mikäli oman lapsen kehitys, käyttäytyminen, oppiminen tai muu asia herättää huolta.

Lapsen tuen tarve arvioidaan ja tukea järjestetään viivytyksettä. Kolmitasoinen tuki varhaiskasvatuksessa järjestetään inklusiivisten periaatteiden mukaisesti pääosin lapsen omassa ryhmässä. Lapsi voi liikkua joustavasti tuen tasolta toiselle. Tuen muodot ovat pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia tukitoimia. Lapsella on oikeus saada tukea sopivalla tuen tasolla heti, kun tuen tarve on havaittu.  Tavoitteena lapsen tuessa on johdonmukainen jatkumo varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen välille.

Yleinen tuki

Kaikki varhaiskasvatuksessa olevat lapset saavat tarpeidensa mukaan yleistä tukea. Lapsi voi tarvita tukea esimerkiksi pukemisessa, siirtymätilanteissa, kaverisuhteissa, leikkimisessä tai kielen kehityksessä. Lasta tuetaan yksilöllistämällä varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa. Tukea annetaan niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee.

Tehostettu tuki

Tehostettua tukea annetaan, jos yleinen tuki ei riitä lapselle. Tehostettu tuki voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista ja sitä annetaan niin kauan kuin lapsi tarvitsee. Tukitoimet ovat säännöllisiä ja samanaikaisesti voi toteutua useita eri tukitoimia. Tehostetun tuen aloittaminen ei edellytä diagnoosia. Tehostetusta tuesta ja sen aikana tarvittavista tukitoimista tehdään hallintopäätös. Ennen hallintopäätöksen tekemistä huoltajia tulee kuulla hallintolain 34 § mukaisesti.

Erityinen tuki

Erityinen tuki on vahvin tukimuoto. Erityistä tukea annetaan, mikäli tehostettu tuki ei ole riittävää, tai kun lapsi tarvitsee sitä esimerkiksi vammasta, sairaudesta tai kehityksen viivästymästä johtuen. Tukitoimet suunnitellaan aina yksilöllisesti. Erityinen tuki on jatkuvaa ja kokoaikaista tuen tarvetta, jonka aikana on käytössä useita eri tukimuotoja ja tukipalveluita. Erityisen tuen aloittaminen ei edellytä diagnoosia tai kuntoutustarvetta, eikä aikaisempaa tehostetun tuen antamista. Erityisestä tuesta ja sen aikana tarvittavista tukitoimista tehdään hallintopäätös. Ennen hallintopäätöksen tekemistä huoltajia tulee kuulla hallintolain 34 § mukaisesti.


Lisätietoja:

https://okm.fi/lapsen-tuki-varhaiskasvatuksessa