Asiakasmaksut

Asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin (1503/2016) 1.3.2017 alkaen. Uudessa laissa säädetään kunnan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa järjestämästä varhaiskasvatuksesta perittävästä maksusta. Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat perhekoko, perheen bruttotulot ja palvelun tarve (varhaiskasvatuksessa vietetty aika). Asiakasmaksut peritään kuukausittain jälkikäteen kotiin lähetettävällä laskulla. Vakituisessa asiakassuhteessa olevan lapsen maksua tarkistetaan vuosittaisen maksun tarkistuksen yhteydessä elokuussa ja lisäksi silloin, jos perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10%) tai perheen koko, lapsen palvelun tarve tai voimassa olevat maksusäädökset tai – päätökset muuttuvat. Uusien asiakasperheiden tulee toimittaa tuloselvitys hoidon aloituskuukauden loppuun mennessä. Mikäli selvitystä ei ole toimitettu määräpäivään mennessä, varhaiskasvatuksesta peritään korkein maksu.

Tiedote asiakasmaksuista 01082018

varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018

yrittäjän tuloselvityslomake_pdf

Yksityinen varhaiskasvatus: Pieksämäen kaupunki maksaa palvelusetelin yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle. Perheelle määritellään palvelusta omavastuuosuus, joka on samansuuruinen kuin kunnallinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Palvelusetelin arvo saadaan vähentämällä kattohinnasta perheen asiakasmaksun suuruinen summa. Palveluntuottaja perii asiakkaalta omavastuuosuuden (=asiakasmaksu).  Perheen tulee hakea palveluseteliä ennen varhaiskasvatuksen alkamista ja toimittaa samalla tuloselvitys asiakasmaksun määrittämistä varten – lomake varhaiskasvatuksen toimistosihteerille os. Kauppakatu 1, Pieksämäki tai postitse  PL 125, 76101 PIEKSÄMÄKI. Tuloselvityksen liitteenä tulee olla tulotositteet ja/tai opiskelutodistukset. Yrittäjän tulee toimittaa yrittäjän tuloselvityslomake liitteineen, mikäli perhe ei ole hyväksynyt korkeinta maksua. Mikäli tuloselvitystä ei ole tehty, palvelusetelin laskennassa käytetään korkeinta kunnallista asiakasmaksua.  Päätös palvelusetelin suuruudesta lähetetään kirjeitse perheille ja palveluntuottajalle erikseen. Päätöksessä näkyy laskennallisen, kunnallisen asiakasmaksun suuruus (=perheen omavastuuosuus). Palvelusetelin suuruus tarkistetaan, mikäli perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10%), setelin suuruus osoittautuu virheelliseksi, perheen koko tai hoidon tarve muuttuu tai voimassa olevat säädökset/päätökset muuttuvat. Jos palvelusetelin suuruuspäätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, suuruuspäätös voidaan oikaista enintään vuoden ajalta.

Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018_2

Yks.Uuden asiakkaan tuloselvityslomake

yrittäjän tuloselvityslomake_pdf

Palvelusetelin päätökseen liittyvistä asioista saa lisätietoja toimistosihteeriltä, puh. 044 799 5356