Asiakasmaksut

Asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin (1503/2016) 1.3.2017 alkaen. Uudessa laissa säädetään kunnan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa järjestämästä varhaiskasvatuksesta perittävästä maksusta.

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat perhekoko, perheen bruttotulot ja palvelun tarve (varhaiskasvatuksessa vietetty aika).

Asiakasmaksut peritään kuukausittain jälkikäteen kotiin lähetettävällä laskulla. Vakituisessa asiakassuhteessa olevan lapsen maksua tarkistetaan vuosittaisen maksun tarkistuksen yhteydessä elokuussa ja lisäksi silloin, jos perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10%) tai perheen koko, lapsen palvelun tarve tai voimassa olevat maksusäädökset tai – päätökset muuttuvat.

TULOTIETOJEN ILMOITTAMINEN
Asiakasmaksu määräytyy huoltajien jatkuvien veronalaisten ja verosta vapaiden tulojen(bruttotulot) ansiotuloa korvaavien tulojen mukaan. Tulotodistukset on toimitettava viimeistään seuraavan kuukauden 3. päivään mennessä hoidon aloittamisesta. Tuloselvityksestä tulee ilmetä maksetaanko palkansaajalle lomarahaa. Mikäli tämä ei selvityksestä ilmene, lisätään laskennallinen lomaraha 5%. Jos perhe ei ilmoita tuloja määräaikaan mennessä, peritään korkein maksu. Em. syystä johtuvaa korkeinta maksua ei korjata takautuvasti, vaikka tulojen mukainen maksu olisi alempi.

Korkeimman maksun hyväksyminen
Korkeimman varhaiskasvatusmaksun voi hyväksyä tuloselvityslomakkeella tai sähköisesti asiontipalvelussa. Korkein hoitomaksu on voimassa toistaiseksi. (Jos haluat, että tulotietosi tarkistetaan myöhemmin, ota yhteyttä varhaiskasvatuksen toimistoon.)

Tulorajat ja maksuprosentit

Perheen           Tuloraja €/kk                        Maksu alkaen 27 €,                    Maksu 288€, jos tulot
koko                                                                           tulot vähintään                               enemmän kuin

hlö    1.8.2020         1.8.2021          1.8.2020         1.8.2021           1.8.2020      1.8.2021
  2  2 136    2 798    2 388  3 050     4 823    5 485
  3  2 756    3 610    3 008  3 862     5 443    6 297
  4  3 129    4 099    3 381  4 351     5 816    6 786
  5  3 502    4 588    3 754  4 840     6 189    7 275
  6  3 874    5 075    4 126  5 327     6 561    7 762

Tulorajakorotus 189€/seuraavat lapset

Maksujen perusteena oleva maksuprosentti on 10,7%.


uuden asiakkaan tuloselvityslomake ja ohjeet

yrittäjän tuloselvityslomake_pdf

TULOREKISTERI

  • Kunnilla on oikeus käyttää kansallista tulorekisteriä maksuja määrätessä 1.1.2020 alkaen. Tulorekisteristä löytyvät tiedot maksetuista palkoista, luontoiseduista, palkkioista, työkorvauksista sekä muista ansiotuloista. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset saadaan tulorekisteristä. Tulorekisteristä ei saada mm. etuustietoja, eläkkeitä, elatusapua, pääomatuloja (esim vuokra- ja metsätulot) tai yrittäjän tulotietoja. Näistä tulotiedoista täytyy edelleen ilmoittaa sähköisessä asiointipalvelussa tai paperisella tulotietoilmoituksella liitteineen.Eläke- ja etuustietoja tulorekisteristä saa 1.1.2021 alkaen.
  • Voimme myös joutua kysymään tarkentavia tietoja henkilön palkka- ja työsuhdetietoihin. Tämä johtuu joko siitä, että työnantajasi ei ole ilmoittanut tulorekisteriin tietoja, tai siitä, että tulorekisterin tiedot eivät riitä hakemuksesi käsittelyyn. Tulorekisteriin on tallennettu tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista. Tutustu tarkemmin tulorekisterin nettisivulla: https://www.vero.fi/tulorekisteri/yksityishenkilöt

HOITOAIKAPERUSTEINEN VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen

Varhaiskasvatusmaksuun vaikuttaa perhekoon ja perheen bruttotulojen lisäksi varhaiskasvatuksen tarve. Pieksämäen kaupunki ottaa käyttöön hoitoaikaperusteisen maksukäytännön 1.8.2020 alkaen. Palveluntarve valitaan tuntiportaikosta lapsen kuukaudessa tarvittavien varhaiskasvatustuntien mukaan. Mikäli perheet ylittävät valitseman hoitoaikaluokan enimmäistuntimäärän, maksu nostetaan siihen hoitoaikaluokaan, jota on todellisuudessa käytetty.

Alla palveluntarpeet 1.8.2020 alkaen

Varattu hoitoaika h/kk %kokoaikaisesta maksusta Maksu enintään € 
0-60 h(vain eskareille) 50% 144€
0-84 h 60% 173€
85-105 h 70% 202€
106-146 h 85% 245€
147 h – 100% 288€

 

HYVITYKSET JA POISSAOLOJEN VAIKUTUS ASIAKASMAKSUUN

Sisaralennus
Perheen toisesta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on maksu 50 % nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on nuorimman lapsen maksusta 20 %.

1.8.2021 alkaen perheen toisesta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on maksu 40 % nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on nuorimman lapsen maksusta 20 %.

Maksuton kuukausi
Varhaiskasvatuksen toimintavuosi alkaa 1. päivänä elokuuta.  Jos lapsi on kaikkina toimintavuoden kuukausina hoidossa, 12. kuukauden hoitomaksua ei peritä.  Maksuton kuukausi on tällöin heinäkuu.

Loma-aikojen vaikutus asiakasmaksuihin
Jos lapsi on pois varhaiskasvatuksesta syys-, joulu- tai talviloman aikana, ei asiakasmaksuun tule hyvityksiä.

Poissaolot
Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa hoidosta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta.
Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.
Kun lapsi on muun kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Isyysrahakausi
Lapsella, josta isyysraha maksetaan, ei ole oikeutta samanaikaiseen varhaiskasvatukseen, eikä maksua peritä. Oikeus samaan hoitopaikkaan säilyy. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava ja toimitettava Kelan päätös varhaiskasvatusyksikköön viimeistään kaksi viikkoa ennen suunniteltua aloittamispäivää. Isyysvapaan maksuttomuus ei koske perheen muita sisaruksia. Sisaruksilla on oikeus olla varhaiskasvatuksessa.

Perhepäivähoidon maksuhyvitys
Perhepäivähoidon maksuttomia hoitopäiviä ovat ne hoitopäivät, jolloin perhepäivähoitopaikka ei ole käytössä perhepäivähoitajan poissaoloista johtuen ja jolloin huoltajat eivät käytä varahoitopaikkaa vaan järjestävät lapsensa hoidon itse. 

Hoitomaksu varhaiskasvatuksen alkaessa ja päättyessä
Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määräytyy aloitus-/lopetuspäivän mukaan.

 

TUNTIYLITYSTEN KÄYTTÖÖNOTTO 1.8.2021 ALKAEN

Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatuksen laskutuksessa otetaan käyttöön automaattinen tuntiylitys 1.8.2021 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos lapsen valitun palveluntarpeen tuntimäärä ylittyy, niin hoidosta veloitetaan todellisen palveluntarpeen mukainen asiakasmaksu voimassa olevan maksuportaikon mukaan.

(Esim. varattu hoitoaika on 85-105h, mutta varattu/toteutunut hoitoaika kuukauden aikana on 113h, joten laskutetaan hoitoaikaluokan 106-146h mukaan)

Uloimmat aikaparit

Laskutukseen vaikuttavat kuukausittaiset hoitoajat määräytyvät sekä varattujen, että toteutuneiden tuntien mukaan. Näistä laskutettavaan aikaan otetaan uloimmat aikaparit. Uloimpien aikaparien käyttö perustuu varattavaan henkilökuntaresurssiin.

Esim.

Suunnitelma      (TietoEdu)         6.30 – 15.30 = 9 h                          (huoltajan ilmoittamat hoitoajat TietoEdussa)

Toteuma            (Läsnä)               6.45 –16.45 = 10 h                         (henkilökunnan kirjaama toteutunut hoitoaika)

Laskutettava aika:                        6.30 – 16.45 = 10 h 15min

Tuntien seuraaminen Tieto Edussa

Huoltajat pystyvät seuraamaan varattua hoitoaikaa ja toteumaa kuukauden yleiskatsauksessa.

TietoEdusta puuttuu kuukauden yleiskatsauksesta vielä laskutettavat tunnit kohta. Tämä toiminnallisuus toteutuu vuoden vaihteessa.

Poissaolot

Äkillisissä poissaoloissa ja sairauspoissaoloissa laskutettaviin tunteihin otetaan mukaan varattu hoitoaika, eikä tunnit vapaudu käytettäväksi myöhemmin.

Esiopetus

TietoEdu vähentää varhaiskasvatuksessa olevilta esioppilailta päivittäisestä hoitoajasta esiopetusajan 8.30-12.30. Eskarilaisten huoltajat ilmoittavat hoitoajaksi koko päivän läsnäolon esiopetusaika mukaan lukien.

Esiopetusta ei järjestetä pyhinä, eikä loma-aikoina. Näinä päivinä lapsi voi olla normaalisti hoidossa, mutta laskutettavia tunteja kertyy koko päivän ajalta.

Hoitoaikamuutokset lukitusajan jälkeen

Jos lapsen hoitoajat muuttuvat lukitusajan jälkeen, voi päiväkodin johtaja tai palveluesimies muuttaa hoitoajan painavasta syystä. Tällainen syy on esimerkiksi huoltajan äkillinen työvuorovaihdos. Muutosta ei kuitenkaan tehdä enää kuluvan viikon vuoroihin.

Toistuvat hoitoaikaylitykset

Hoitoajan ylittyessä kahtena peräkkäisenä kuukautena nostetaan palveluntarve todellista hoitoaikaa vastaavaan hoitoaikaluokkaan. Muutos on voimassa 3kk, jonka jälkeen perhe voi anoa muutosta hoitoaikaan.

0-maksupäätös

Automaattisesta tuntiylityksestä johtuen voi lasku muodostua myös 0-maksupäätöksen saaneelle perheelle, jos palveluntarpeen noston myötä varhaiskasvatusmaksu nousee yli 27€.

 

YKSITYINEN VARHAISKASVATUS

Pieksämäen kaupunki maksaa palvelusetelin yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle. Perheelle määritellään palvelusta omavastuuosuus, joka on samansuuruinen kuin kunnallinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Palvelusetelin arvo saadaan vähentämällä kattohinnasta perheen asiakasmaksun suuruinen summa.

Palveluntuottaja perii asiakkaalta omavastuuosuuden (=asiakasmaksu).  Perheen tulee hakea palveluseteliä ennen varhaiskasvatuksen alkamista ja toimittaa samalla tuloselvitys asiakasmaksun määrittämistä varten – lomake varhaiskasvatuksen toimistosihteerille os. Kauppakatu 1, Pieksämäki tai postitse  PL 125, 76101 PIEKSÄMÄKI. Tuloselvityksen liitteenä tulee olla tulotositteet ja/tai opiskelutodistukset. Yrittäjän tulee toimittaa yrittäjän tuloselvityslomake liitteineen, mikäli perhe ei ole hyväksynyt korkeinta maksua. Mikäli tuloselvitystä ei ole tehty, palvelusetelin laskennassa käytetään korkeinta kunnallista asiakasmaksua.  

Päätös palvelusetelin suuruudesta lähetetään kirjeitse perheille ja palveluntuottajalle erikseen. Päätöksessä näkyy laskennallisen, kunnallisen asiakasmaksun suuruus (=perheen omavastuuosuus). Palvelusetelin omavastuu tarkistetaan, mikäli perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10%), setelin omavastuu osoittautuu virheelliseksi, perheen koko tai hoidon tarve muuttuu tai voimassa olevat säädökset/päätökset muuttuvat. Jos palvelusetelin omavastuu on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan omavastuu oikaista enintään vuoden ajalta.

Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020

Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021

Yks.Uuden asiakkaan tuloselvityslomake

yrittäjän tuloselvityslomake_pdf

Palvelusetelin päätökseen liittyvistä asioista saa lisätietoja toimistosihteeriltä, puh. 044 799 5356