Asiakasmaksut

ASIAKASMAKSUT JA TULORAJAT MUUTTUVAT 1.8.2024

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi. Uusin indeksitarkistus (1062/2023) tulee voimaan elokuussa 2024.

Kunnanjärjestämässä varhaiskasvatuksessa maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella
prosenttiperusteisesti. Enimmillään maksu on 311 €/kk perheen nuorimmasta lapsesta kokoaikaisessa
varhaiskasvatuksessa. Toisen lapsen enimmäismaksu on 124 €/kk. Jos, maksu jää alle 30 € lasta kohden maksua
ei peritä.

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 275 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Tarkemmat tiedot maksujen määräytymisestä ->

Asiakasmaksut 1.8.2024 alkaen

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutettiin 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetiin korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muuteta muilta osin.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Tulorajat
Perheen koko  Tuloraja €/kk     maksu %        korkein maksu tuloilla

2                             3874                      10,7                  6626
3                             4998                      10,7                  7750
4                             5675                      10,7                  8427
5                             6353                       10,7                  9105
6                             7028                      10,7                  9780
Tulorajakorotus 197€/seuraavat lapset

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:ään. Laeissa säädetään mm. varhaiskasvatuksesta perittävän asiakasmaksun määräytymisestä sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämisen perusteena olevista tuloista.

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat perhekoko, perheen bruttotulot ja palvelun tarve (varhaiskasvatuksessa vietetty aika). Asiakasmaksut peritään kuukausittain jälkikäteen kotiin lähetettävällä laskulla. Vakituisessa asiakassuhteessa olevan lapsen maksua tarkistetaan vuosittaisen tulotarkistuksen yhteydessä elokuussa tai jos voimassa olevat maksusäännökset tai- päätökset muuttuvat ja lisäksi silloin, jos perheen koko tai tulot muuttuvat.

Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan  varhaiskasvatusmaksun suuruuteen vaikuttavista muutoksista suoraan varhaiskasvatuksen toimistosihteerille p. 044 799 5356:

  1. Perhekoon muutos. Perhekoon määrittämisessä huomioidaan huoltajat (yhteistaloudessa elävät avio- tai avopuolisot) sekä heidän kanssaan samassa osoitteessa asuvat molempien alaikäiset lapset.
  2. Palvelutarpeen muutos
  3. Bruttotulojen muutos +/- 10% tai enemmän

 

TULOTIETOJEN ILMOITTAMINEN
Asiakasmaksu määräytyy huoltajien jatkuvien veronalaisten ja verosta vapaiden tulojen(bruttotulot) ansiotuloa korvaavien tulojen mukaan. Tulotodistukset on toimitettava viimeistään seuraavan kuukauden 3. päivään mennessä hoidon aloittamisesta. Tuloselvityksestä tulee ilmetä maksetaanko palkansaajalle lomarahaa. Mikäli tämä ei selvityksestä ilmene, lisätään laskennallinen lomaraha 5%. Jos perhe ei ilmoita tuloja määräaikaan mennessä, peritään korkein maksu. Em. syystä johtuvaa korkeinta maksua ei korjata takautuvasti, vaikka tulojen mukainen maksu olisi alempi.

Korkeimman maksun hyväksyminen
Korkeimman varhaiskasvatusmaksun voi hyväksyä tuloselvityslomakkeella tai sähköisesti asiontipalvelussa. Korkein hoitomaksu on voimassa toistaiseksi. (Jos haluat, että tulotietosi tarkistetaan myöhemmin, ota yhteyttä varhaiskasvatuksen toimistoon.)


uuden asiakkaan tuloselvityslomake ja ohjeet

yrittäjän tuloselvityslomake_pdf

TULOREKISTERI

  • Kunnilla on oikeus käyttää kansallista tulorekisteriä maksuja määrätessä 1.1.2020 alkaen. Tulorekisteristä löytyvät tiedot maksetuista palkoista, luontoiseduista, palkkioista, työkorvauksista sekä muista ansiotuloista. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset saadaan tulorekisteristä. Tulorekisteristä ei saada mm. etuustietoja, eläkkeitä, elatusapua, pääomatuloja (esim vuokra- ja metsätulot) tai yrittäjän tulotietoja. Näistä tulotiedoista täytyy edelleen ilmoittaa sähköisessä asiointipalvelussa tai paperisella tulotietoilmoituksella liitteineen.Eläke- ja etuustietoja tulorekisteristä saa 1.1.2021 alkaen.
  • Voimme myös joutua kysymään tarkentavia tietoja henkilön palkka- ja työsuhdetietoihin. Tämä johtuu joko siitä, että työnantajasi ei ole ilmoittanut tulorekisteriin tietoja, tai siitä, että tulorekisterin tiedot eivät riitä hakemuksesi käsittelyyn. Tulorekisteriin on tallennettu tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista. Tutustu tarkemmin tulorekisterin nettisivulla: https://www.vero.fi/tulorekisteri/yksityishenkilöt

HOITOAIKAPERUSTEINEN VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatusmaksuun vaikuttaa perhekoon ja perheen bruttotulojen lisäksi varhaiskasvatuksen tarve. Palveluntarve valitaan tuntiportaikosta lapsen kuukaudessa tarvittavien varhaiskasvatustuntien mukaan. Mikäli perheet ylittävät valitseman hoitoaikaluokan enimmäistuntimäärän, maksu nostetaan siihen hoitoaikaluokaan, jota on todellisuudessa varattu/käytetty.

Varattu hoitoaika h/kk %kokoaikaisesta maksusta Maksu enintään € 
0-60 h(vain eskareille) 50% 148€
0-84 h 60% 177€
85-105 h 70% 207€
106-146 h 85% 251€
147 h – 100% 295€

 

HYVITYKSET JA POISSAOLOJEN VAIKUTUS ASIAKASMAKSUUN

Sisaralennus
Perheen toisesta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on maksu 40 % nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on nuorimman lapsen maksusta 20 %.

Maksuton kuukausi
Varhaiskasvatuksen toimintavuosi alkaa 1. päivänä elokuuta.  Jos lapsi on kaikkina toimintavuoden kuukausina hoidossa, 12. kuukauden hoitomaksua ei peritä.  Maksuton kuukausi on tällöin heinäkuu.

Loma-aikojen vaikutus asiakasmaksuihin
Jos lapsi on pois varhaiskasvatuksesta syys-, joulu- tai talviloman aikana, ei asiakasmaksuun tule hyvityksiä.

Poissaolot
Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa hoidosta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta.
Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.
Kun lapsi on muun kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Isyysrahakausi
Lapsella, josta isyysraha maksetaan, ei ole oikeutta samanaikaiseen varhaiskasvatukseen, eikä maksua peritä. Oikeus samaan hoitopaikkaan säilyy. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava ja toimitettava Kelan päätös varhaiskasvatusyksikköön viimeistään kaksi viikkoa ennen suunniteltua aloittamispäivää. Isyysvapaan maksuttomuus ei koske perheen muita sisaruksia. Sisaruksilla on oikeus olla varhaiskasvatuksessa.

Perhepäivähoidon maksuhyvitys
Perhepäivähoidon maksuttomia hoitopäiviä ovat ne hoitopäivät, jolloin perhepäivähoitopaikka ei ole käytössä perhepäivähoitajan poissaoloista johtuen ja jolloin huoltajat eivät käytä varahoitopaikkaa vaan järjestävät lapsensa hoidon itse. 

Hoitomaksu varhaiskasvatuksen alkaessa ja päättyessä
Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määräytyy aloitus-/lopetuspäivän mukaan.

 

TUNTIYLITYKSET

Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatuksen laskutuksessa otetaan käyttöön automaattinen tuntiylitys 1.8.2021 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos lapsen valitun palveluntarpeen tuntimäärä ylittyy, niin hoidosta veloitetaan todellisen palveluntarpeen mukainen asiakasmaksu voimassa olevan maksuportaikon mukaan.

(Esim. varattu hoitoaika on 85-105h, mutta varattu/toteutunut hoitoaika kuukauden aikana on 113h, joten laskutetaan hoitoaikaluokan 106-146h mukaan)

Uloimmat aikaparit

Laskutukseen vaikuttavat kuukausittaiset hoitoajat määräytyvät sekä varattujen, että toteutuneiden tuntien mukaan. Näistä laskutettavaan aikaan otetaan uloimmat aikaparit. Uloimpien aikaparien käyttö perustuu varattavaan henkilökuntaresurssiin.

Esim.

Suunnitelma      (Edlevo)         6.30 – 15.30 = 9 h                          (huoltajan ilmoittamat hoitoajat Edlevossa)

Toteuma            (Läsnä)               6.45 –16.45 = 10 h                         (henkilökunnan kirjaama toteutunut hoitoaika)

Laskutettava aika:                        6.30 – 16.45 = 10 h 15min

Tuntien seuraaminen Edlevossa

Huoltajat pystyvät seuraamaan varattua hoitoaikaa ja toteumaa kuukauden yleiskatsauksessa.

Poissaolot

Äkillisissä poissaoloissa ja sairauspoissaoloissa laskutettaviin tunteihin otetaan mukaan varattu hoitoaika, eikä tunnit vapaudu käytettäväksi myöhemmin.

Esiopetus

Edlevo vähentää varhaiskasvatuksessa olevilta esioppilailta päivittäisestä hoitoajasta esiopetusajan 8.30-12.30. Eskarilaisten huoltajat ilmoittavat hoitoajaksi koko päivän läsnäolon esiopetusaika mukaan lukien.

Esiopetusta ei järjestetä pyhinä, eikä loma-aikoina. Näinä päivinä lapsi voi olla normaalisti hoidossa, mutta laskutettavia tunteja kertyy koko päivän ajalta.

Hoitoaikamuutokset lukitusajan jälkeen

Jos lapsen hoitoajat muuttuvat lukitusajan jälkeen, voi päiväkodin johtaja tai palveluesimies muuttaa hoitoajan painavasta syystä. Tällainen syy on esimerkiksi huoltajan äkillinen työvuorovaihdos. Muutosta ei kuitenkaan tehdä enää kuluvan viikon vuoroihin.

Toistuvat hoitoaikaylitykset

Hoitoajan ylittyessä kahtena peräkkäisenä kuukautena nostetaan palveluntarve todellista hoitoaikaa vastaavaan hoitoaikaluokkaan. Muutos on voimassa 3kk, jonka jälkeen perhe voi anoa muutosta hoitoaikaan.

0-maksupäätös

Automaattisesta tuntiylityksestä johtuen voi lasku muodostua myös 0-maksupäätöksen saaneelle perheelle, jos palveluntarpeen noston myötä varhaiskasvatusmaksu nousee yli 28€.

 

YKSITYINEN VARHAISKASVATUS

Pieksämäen kaupunki maksaa palvelusetelin yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle. Perheelle määritellään palvelusta omavastuuosuus, joka on samansuuruinen kuin kunnallinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Palvelusetelin arvo saadaan vähentämällä kattohinnasta perheen asiakasmaksun suuruinen summa.

Palveluntuottaja perii asiakkaalta omavastuuosuuden (=asiakasmaksu).  Perheen tulee hakea palveluseteliä ennen varhaiskasvatuksen alkamista ja toimittaa samalla tuloselvitys asiakasmaksun määrittämistä varten – lomake varhaiskasvatuksen toimistosihteerille os. Kauppakatu 1, Pieksämäki tai postitse  PL 125, 76101 PIEKSÄMÄKI. Tuloselvityksen liitteenä tulee olla tulotositteet ja/tai opiskelutodistukset. Yrittäjän tulee toimittaa yrittäjän tuloselvityslomake liitteineen, mikäli perhe ei ole hyväksynyt korkeinta maksua. Mikäli tuloselvitystä ei ole tehty, palvelusetelin laskennassa käytetään korkeinta kunnallista asiakasmaksua.  

Päätös palvelusetelin suuruudesta lähetetään kirjeitse perheille ja palveluntuottajalle erikseen. Päätöksessä näkyy laskennallisen, kunnallisen asiakasmaksun suuruus (=perheen omavastuuosuus). Palvelusetelin omavastuu tarkistetaan, mikäli perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10%), setelin omavastuu osoittautuu virheelliseksi, perheen koko tai hoidon tarve muuttuu tai voimassa olevat säädökset/päätökset muuttuvat. Jos palvelusetelin omavastuu on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan omavastuu oikaista enintään vuoden ajalta.

Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan palvelusetelin omavastuuosuuden varhaiskasvatusmaksun suuruuteen vaikuttavista muutoksista suoraan varhaiskasvatuksen toimistosihteerille p. 044 799 5356:

  1. Perhekoon muutos. Perhekoon määrittämisessä huomioidaan huoltajat (yhteistaloudessa elävät avio- tai avopuolisot) sekä heidän kanssaan samassa osoitteessa asuvat molempien alaikäiset lapset.
  2. Palvelutarpeen muutos
  3. Bruttotulojen muutos +/- 10% tai enemmän

Yksityisen-varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut-1.3.2023 alkaen (2)

Yks.Uuden asiakkaan tuloselvityslomake

yrittäjän tuloselvityslomake_pdf

Palvelusetelin päätökseen liittyvistä asioista saa lisätietoja toimistosihteeriltä, puh. 044 799 5356