TietoEdu ja hoitoajat

Hoitoajat

Pieksämäen kaupunki on ottanut käyttöön 1.8. alkaen hoitoaikaperusteisen käytännön, jossa lapselle valitaan hoidon tarve kuukaudessa tarvittavien hoitotuntien mukaan. Varhaiskasvatusaika valitaan alla olevan taulukon tuntivälyksistä. 0-60h/kk tuntivälys on vain esiopetuksen lisäksi tarvittavaan varhaiskasvatukseen tarkoitettu tuntivälys n. 3h/pv. Enemmän varhaiskasvatusta tarvitsevat esioppilaat valitsevat sopivan tuntivälyksen taulukosta.

Varattu hoitoaika h/kk
0-60 h(vain eskareille)
0-84 h
85-105 h
106-146 h
147 h

TietoEdu

TietoEdu toimii puhelimeen ladattavalla sovelluksella tai selaimella osoitteesta:

https://education.service.tieto.com/We.Spaces.Web/?domain=EduAppFI&actor=Actor_Relative&idpmethod=SAML

Hoitoaikojen ilmoittaminen TietoEdulla

Hoitoaikavaraukset tehdään TietoEdu sovelluksen kautta 1.9.2020 alkaen viimeistään parillisen viikon sunnuntaina seuraavalle parilliselle viikolle klo 24.00 mennessä, sekä parittoman viikon sunnuntaina seuraavalle parittomalle viikolle klo 24.00 mennessä. (viikko välissä)

Jotta hoitoajat näkyvät syyskuun alusta hoitoaikojen seurannassa, pitää hoitoajat ilmoittaa syyskuun ensimmäiselle viikolle viimeistään sunnuntaina 23.8. klo 24.00 mennessä.  

HUOM! Vuorohoidon osalta ohjeistus on poikkeava! Saat ohjeet lasten hoitoaikavarauksiin Hiekanpään päiväkodilta. 

Hoitoaikoja voi ilmoittaa maksimissaan seuraavalle puolelle vuodelle. Suositeltavaa on, että hoitoaikoja ilmoitetaan kerralla mahdollisemman pitkälle ajalle eteenpäin. Ilmoitettuja hoitoaikoja pystyy muuttamaan lukitusajan puitteissa myös jälkeenpäin.  Sulkuajan umpeuduttua hoitoaikojen muutoksista täytyy olla yhteydessä varhaiskasvatusyksikköön. Äkilliset poissaolot esim. sairastuminen voidaan ilmoittaa TietoEdun kautta päiväksi kerrallaan, vaikka lukitusaika olisikin umpeutunut.

Eskarit

Eskarit, joilla on lisäksi myös varhaiskasvatusta ilmoittavat TietoEdussa eskariin tai hoitoontulo- ja lähtöajan. TietoEdu ei osaa vähentää esiopetusaikaa automaattisesti. Laskutuksessa ilmainen 4h esiopetusaika kuitenkin vähennetään. Ainoastaan esiopetuksessa käyvät lapset eivät ilmoita TietoEdussa eskariaikoja.

Meillä on tiedossa eskarilaisten huoltajien ongelma seurata todellista varhaiskasvatusaikaa.  Katsomme syksyn ajan, kuinka TietoEdu ja laskutus toimivat eskarilaisten kohdalla ja selvitämme ratkaisua asiaan.

Tagit

Huoltajat saavat käyttöönsä elokuun aikana tagit, joilla lapset kirjataan sisään ja ulos varhaiskasvatusyksikköön 1.9. alkaen. Kirjaaminen tehdään laittamalla tagi varhaiskasvatusyksikön puhelimen päälle. Tagin kadottamisesta peritään 5€ maksun, joka maksetaan käteisellä varhaiskasvatusyksikköön. Hoitosuhteen päätyttyä tagit tulee palauttaa varhaiskasvatusyksikköön.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Hoitoaikojen irtisanominen webin sähköisessä asiointipalvelussa päättyy 31.12.2020.

Huoltaja näkee 1.1.2021 alkaen TietoEdussa lapsen menneet, nykyiset ja tulevat sijoitukset. Hän voi irtisanoa nykyisen varhaiskasvatuspaikan TietoEdussa, mikäli sille ei ole jo aiemmin annettu loppupäivämäärää. Mikäli et pysty irtisanomaan lapsen varhaiskasvatuspaikkaa TietoEdussa, niin ota yhteyttä päiväkodin johtajaan tai palveluesimieheen, joka tekee varhaiskasvatuspaikan irtisanomisen järjestelmään.

  • Irtisanomispäiväksi voi laittaa aikaisintaan kuluvan päivän
  • Huoltajan on tehtävä irtisanominen perheen jokaiselle lapselle erikseen

Huom! Tulevia sijoituksia ei voi irtisanoa TietoEdussa. Tulevien sijoitusten irtisanomisessa on oltava yhteydessä varhaiskasvatusyksikköön tai palveluesimiehiin.

Lisätietoja ja ohjeita saa omasta varhaiskasvatusyksiköstä

 

Alla ohjeita TietoEdu sovelluksen käyttöön:

TietoEdu

Ohje hoitoaikojen ilmoittamiseen:

Ohje poissaolojen ilmoittamiseen:

 

Tiedote vanhemmille paikan irtisanomisesta

TUNTIYLITYSTEN KÄYTTÖÖNOTTO 1.8.2021 ALKAEN

Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatuksen laskutuksessa otetaan käyttöön automaattinen tuntiylitys 1.8.2021 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos lapsen valitun palveluntarpeen tuntimäärä ylittyy, niin hoidosta veloitetaan todellisen palveluntarpeen mukainen asiakasmaksu voimassa olevan maksuportaikon mukaan.

(Esim. varattu hoitoaika on 85-105h, mutta varattu/toteutunut hoitoaika kuukauden aikana on 113h, joten laskutetaan hoitoaikaluokan 106-146h mukaan)

Uloimmat aikaparit

Laskutukseen vaikuttavat kuukausittaiset hoitoajat määräytyvät sekä varattujen, että toteutuneiden tuntien mukaan. Näistä laskutettavaan aikaan otetaan uloimmat aikaparit. Uloimpien aikaparien käyttö perustuu varattavaan henkilökuntaresurssiin.

Esim.

Suunnitelma      (TietoEdu)         6.30 – 15.30 = 9 h                          (huoltajan ilmoittamat hoitoajat TietoEdussa)

Toteuma            (Läsnä)               6.45 –16.45 = 10 h                         (henkilökunnan kirjaama toteutunut hoitoaika)

Laskutettava aika:                        6.30 – 16.45 = 10 h 15min

Tuntien seuraaminen Tieto Edussa

Huoltajat pystyvät seuraamaan varattua hoitoaikaa ja toteumaa kuukauden yleiskatsauksessa.

TietoEdusta puuttuu kuukauden yleiskatsauksesta vielä laskutettavat tunnit kohta. Tämä toiminnallisuus toteutuu vuoden vaihteessa.

Poissaolot

Äkillisissä poissaoloissa ja sairauspoissaoloissa laskutettaviin tunteihin otetaan mukaan varattu hoitoaika, eikä tunnit vapaudu käytettäväksi myöhemmin.

Esiopetus

TietoEdu vähentää varhaiskasvatuksessa olevilta esioppilailta päivittäisestä hoitoajasta esiopetusajan 8.30-12.30. Eskarilaisten huoltajat ilmoittavat hoitoajaksi koko päivän läsnäolon esiopetusaika mukaan lukien.

Esiopetusta ei järjestetä pyhinä, eikä loma-aikoina. Näinä päivinä lapsi voi olla normaalisti hoidossa, mutta laskutettavia tunteja kertyy koko päivän ajalta.

Hoitoaikamuutokset lukitusajan jälkeen

Jos lapsen hoitoajat muuttuvat lukitusajan jälkeen, voi päiväkodin johtaja tai palveluesimies muuttaa hoitoajan painavasta syystä. Tällainen syy on esimerkiksi huoltajan äkillinen työvuorovaihdos. Muutosta ei kuitenkaan tehdä enää kuluvan viikon vuoroihin.

Toistuvat hoitoaikaylitykset

Hoitoajan ylittyessä kahtena peräkkäisenä kuukautena nostetaan palveluntarve todellista hoitoaikaa vastaavaan hoitoaikaluokkaan. Muutos on voimassa 3kk, jonka jälkeen perhe voi anoa muutosta hoitoaikaan.

0-maksupäätös

Automaattisesta tuntiylityksestä johtuen voi lasku muodostua myös 0-maksupäätöksen saaneelle perheelle, jos palveluntarpeen noston myötä varhaiskasvatusmaksu nousee yli 27€.