Ajankohtaista

TUNTIYLITYSTEN KÄYTTÖÖNOTTO 1.8.2021 ALKAEN

Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatuksen laskutuksessa otetaan käyttöön automaattinen tuntiylitys 1.8.2021 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos lapsen valitun palveluntarpeen tuntimäärä ylittyy, niin hoidosta veloitetaan todellisen palveluntarpeen mukainen asiakasmaksu voimassa olevan maksuportaikon mukaan.

(Esim. varattu hoitoaika on 85-105h, mutta varattu/toteutunut hoitoaika kuukauden aikana on 113h, joten laskutetaan hoitoaikaluokan 106-146h mukaan)

Uloimmat aikaparit

Laskutukseen vaikuttavat kuukausittaiset hoitoajat määräytyvät sekä varattujen, että toteutuneiden tuntien mukaan. Näistä laskutettavaan aikaan otetaan uloimmat aikaparit. Uloimpien aikaparien käyttö perustuu varattavaan henkilökuntaresurssiin.

Esim.

Suunnitelma      (TietoEdu)         6.30 – 15.30 = 9 h                          (huoltajan ilmoittamat hoitoajat TietoEdussa)

Toteuma            (Läsnä)               6.45 –16.45 = 10 h                         (henkilökunnan kirjaama toteutunut hoitoaika)

Laskutettava aika:                        6.30 – 16.45 = 10 h 15min

Tuntien seuraaminen Tieto Edussa

Huoltajat pystyvät seuraamaan varattua hoitoaikaa ja toteumaa kuukauden yleiskatsauksessa.

TietoEdusta puuttuu kuukauden yleiskatsauksesta vielä laskutettavat tunnit kohta. Tämä toiminnallisuus toteutuu vuoden vaihteessa.

Poissaolot

Äkillisissä poissaoloissa ja sairauspoissaoloissa laskutettaviin tunteihin otetaan mukaan varattu hoitoaika, eikä tunnit vapaudu käytettäväksi myöhemmin.

Esiopetus

TietoEdu vähentää varhaiskasvatuksessa olevilta esioppilailta päivittäisestä hoitoajasta esiopetusajan 8.30-12.30. Eskarilaisten huoltajat ilmoittavat hoitoajaksi koko päivän läsnäolon esiopetusaika mukaan lukien.

Esiopetusta ei järjestetä pyhinä, eikä loma-aikoina. Näinä päivinä lapsi voi olla normaalisti hoidossa, mutta laskutettavia tunteja kertyy koko päivän ajalta.

Hoitoaikamuutokset lukitusajan jälkeen

Jos lapsen hoitoajat muuttuvat lukitusajan jälkeen, voi päiväkodin johtaja tai palveluesimies muuttaa hoitoajan painavasta syystä. Tällainen syy on esimerkiksi huoltajan äkillinen työvuorovaihdos. Muutosta ei kuitenkaan tehdä enää kuluvan viikon vuoroihin.

Toistuvat hoitoaikaylitykset

Hoitoajan ylittyessä kahtena peräkkäisenä kuukautena nostetaan palveluntarve todellista hoitoaikaa vastaavaan hoitoaikaluokkaan. Muutos on voimassa 3kk, jonka jälkeen perhe voi anoa muutosta hoitoaikaan.

0-maksupäätös

Automaattisesta tuntiylityksestä johtuen voi lasku muodostua myös 0-maksupäätöksen saaneelle perheelle, jos palveluntarpeen noston myötä varhaiskasvatusmaksu nousee yli 27€.

 

TietoEdun webversion osoite muuttuu!

Selaimella käytettävän TietoEdun webversion osoite toimii jatkossa osoiteessa

https://education.service.tieto.com/We.Spaces.Web/?domain=EduAppFI&actor=Actor_Relative&idpmethod=SAML

 

ASIAKASMAKSUT JA TULOJEN TARKASTAMINEN 1.8.2021

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2021 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.8.2021 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia).

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 1.8.2021 alkaen enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 115 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta

Tulorajat

Perheen           Tuloraja €/kk                        Maksu alkaen 27 €,                    Maksu 288€, jos tulot
koko                                                                           tulot vähintään                               enemmän kuin

hlö    1.8.2020         1.8.2021          1.8.2020         1.8.2021           1.8.2020         1.8.2021
  2  2 136    2 798    2 388  3 050     4 823    5 485
  3  2 756    3 610    3 008  3 862     5 443    6 297
  4  3 129    4 099    3 381  4 351     5 816    6 786
  5  3 502    4 588    3 754  4 840     6 189    7 275
  6  3 874    5 075    4 126  5 327     6 561    7 762

 

Tulotietojen tarkistaminen 1.8.2021 alkaen

Tarkastamme tulotiedot 1.8.2021 tulotietojen tarkastusta varten ensisijaisesti Tulorekisteristä. Saamme Tulorekisteristä palkka-, etuus-, ja eläketietot.

Jos perheellä on muita, kuin edellä mainittuja tuloja pyydetään ne toimittamaan sähköisessä asiointipalvelussa tai varhaiskasvatuksen toimistosihteerille 30.5.2021 mennessä.

Tulotietokysely 2021

Tulotietokysely yksityiset 2021

Tuloselvityslomake

YRITTÄJÄN TULOSELVITYSLOMAKE

 

HOITOPAIKAN IRTISANOMINEN TIETOEDUSSA

Hoitoaikojen irtisanominen webin sähköisessä asiointipalvelussa päättyy 31.12.2020.

Huoltaja näkee 1.1.2021 alkaen TietoEdussa lapsen menneet, nykyiset ja tulevat sijoitukset. Hän voi irtisanoa nykyisen varhaiskasvatuspaikan TietoEdussa, mikäli sille ei ole jo aiemmin annettu loppupäivämäärää. Mikäli et pysty irtisanomaan lapsen varhaiskasvatuspaikkaa TietoEdussa, niin ota yhteyttä päiväkodin johtajaan tai palveluesimieheen, joka tekee varhaiskasvatuspaikan irtisanomisen järjestelmään.

* Irtisanomispäiväksi voi laittaa aikaisintaan kuluvan päivän

* Huoltajan on tehtävä irtisanominen perheen jokaiselle lapselle erikseen

Huom! Tulevia sijoituksia ei voi irtisanoa TietoEdussa. Tulevien sijoitusten irtisanomisessa on oltava yhteydessä varhaiskasvatusyksikköön tai palveluesimiehiin.

Yksityisessä päiväkodissa/perhepäivähoidossa olevien lasten osalta varhaiskasvatuspaikan irtisanominen tehdään aina oman varhaiskasvatusyksikön kautta llmoitus palvelusopimuksen sisällöstä lomakkeella.

Tiedote vanhemmille paikan irtisanomisesta