Ajankohtaista

VIISIVUOTIAIDEN KAKSIVUOTINEN ESIOPETUSKOKEILU PIEKSÄMÄELLÄ

Pieksämäki on valittu mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan maksuttoman kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun vuosina 2021-2024. Tähän kokeiluun osallistuvat kunnat ja myöhemmin valittavat toimipaikat on valittu otantana. Kokeilun aikana tehdään tutkimusta kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista muun muassa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin, ja se alkaa syksyllä 2021. Kokeilu tulee ensimmäisenä vuonna koskemaan noin 20 % Pieksämäen 2016 syntyneistä lapsista, ja heille kaksivuotinen esiopetus tulee olemaan maksutonta. Täydentävän varhaiskasvatuksen osuus tulee säilymään maksullisena. Lapsen osallistuminen kokeiluun perustuu vapaaehtoisuuteen.

Kaksivuotista esiopetusta ei tulla järjestämään kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä Pieksämäellä. Tieto kokeiluun valituista toimipaikoista tulee Opetus- ja kulttuuriministeriöltä maalis- huhtikuun aikana. Kokeilu voidaan toteuttaa vain sellaisissa toimipisteissä, joissa lapsella on mahdollisuus tarvittaessa täydentävään varhaiskasvatukseen esiopetuksen lisäksi.

Vuonna 2016 syntyneistä lapsista kokeiluun pääsevät mukaan ne lapset, jotka ovat parhaillaan varhaiskasvatuksessa sellaisessa toimipaikassa, joka on kelpoinen järjestämään kaksivuotista esiopetusta tai varhaiskasvatuksen ulkopuolella olevat lapset, jotka asuvat edellä mainitun kaksivuotista esiopetusta järjestävän kelpoisen toimipaikan alueella.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittaessa valitsemastaan toimipaikasta Pieksämäellä, tullaan sen toimipaikan varhaiskasvatuksessa oleville ja toimipaikan alueella asuville 5- vuotiaiden lasten huoltajille lähettämään tiedote ja hakemus, jolla huoltajat halutessaan hakevat lapselle kaksivuotista esiopetuspaikkaa, jonka varhaiskasvatuspalvelut hyväksyvät.

HOITOPAIKAN IRTISANOMINEN TIETOEDUSSA

Hoitoaikojen irtisanominen webin sähköisessä asiointipalvelussa päättyy 31.12.2020.

Huoltaja näkee 1.1.2021 alkaen TietoEdussa lapsen menneet, nykyiset ja tulevat sijoitukset. Hän voi irtisanoa nykyisen varhaiskasvatuspaikan TietoEdussa, mikäli sille ei ole jo aiemmin annettu loppupäivämäärää.

* Irtisanomispäiväksi voi laittaa aikaisintaan kuluvan päivän

* Huoltajan on tehtävä irtisanominen perheen jokaiselle lapselle erikseen

Huom! Tulevia sijoituksia ei voi irtisanoa TietoEdussa. Tulevien sijoitusten irtisanomisessa on oltava yhteydessä varhaiskasvatusyksikköön tai palveluesimiehiin.

Yksityisessä päiväkodissa/perhepäivähoidossa olevien lasten osalta varhaiskasvatuspaikan irtisanominen tehdään aina oman varhaiskasvatusyksikön kautta llmoitus palvelusopimuksen sisällöstä lomakkeella.

Tiedote vanhemmille paikan irtisanomisesta

AUTOMAATTISEN TUNTIYLITYKSEN KÄYTTÖÖNOTTO VIIVÄSTYY

Aikaisemmasta informoinnista poiketen emme ota automaattista tuntienylityslaskutusta käyttöön 1.10 alkaen TietoEdun huoltajien kuukausittaisen tuntiyhteenvetotietojen puutteellisuuden vuoksi.

Ohjelmistontoimittajalla on työn alla todellisten laskutettavien tuntien näkyminen huoltajille TietoEdussa. Automaattinen tuntiylitys otetaan käyttöön, kunhan ohjelmistontoimittaja on saanut korjattua huoltajille näkyvät laskutettavat tunnit. Informoimme käyttöönoton ajankohdan myöhemmin.

Seuraamme lasten varattuja ja toteutuneita tunteja manuaalisesti ja selkeissä palveluntarpeen ylityksissä otamme yhteyttä huoltajiin ja päivitämme palveluntarpeen tarvittaessa.