Varhaiskasvatuksen tietovaranto -Varda

VARHAISKASVATUKSEN TIETOVARANTO – VARDA

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on vuoden 2019 alussa käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on ollut velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien, sekä yksityisiltä palveluntuottajilta 1.1.2020 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

– nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot

– toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa

– hakemuksen toimittamispäivämäärä

– päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

– varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot

– tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona

– varhaiskasvatuksen järjestämismuo

 

Pieksämäen kaupunki siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä efficasta tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla 1.1.2019 lähtien, sekä yksityisiltä palveluntuottajilta 1.1.2020 lähtien.

 

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajista Vardaan 1.9.19 lähtien ja yksityisiltä palveluntuottajilta 1.1.2020 lähtien.  Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja huoltajista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot huoltajista ovat:

– nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot

– varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo

– varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko

– maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

Vardaan tallennetaan huoltajakokonaisuuteen liittyen ainoastaan varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten sekä heidän Väestötietojärjestelmässä olevien huoltajiensa tiedot.

 

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

– nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

 

Pieksämäen kaupunki siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä efficasta tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla 1.9.2019 lähtien, sekä yksityisiltä palveluntuottajilta 1.1.2020 lähtien.

Rekisteröidyn oikeuksista Vardaan liittyen kerrotaan https://www.pieksamaki.fi/wp-content/uploads/Tietosuojaseloste-Varda-2.pdf

Lisätiedot:

https://www.oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda ja

https://oph.fi/sv/tjanster/informationsresursen-inom-smabarnspedagogiken-varda

Varhaiskasvatuslaki (540/2018): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540