Yleiskaava: TAHINNIEMI – LÄNSIVÄYLÄ OSAYLEISKAAVAMUUTOS

TAHINNIEMI – LÄNSIVÄYLÄ OSAYLEISKAAVAMUUTOS

Keskusta-alueen Tahinniemen ja Länsiväylän alueita koskevan strategisen osayleiskaavamuutoksen kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 31.10.2023 – 4.12.2023 välisen ajan tällä sivulla, sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi

Mahdolliset lausunnot ja muistutukset pyydetään toimittamaan 4.12.2023 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101, Pieksämäki.

Vaiheyleiskaavassa käsitellään Tahiniemen pohjoisosan aluetta sekä Länsiväylän alueen kehitettävän paljon tilaa vaativan kaupan aluetta.

Tahinniemen kaava-alueen osalta tarkasteluun otetaan erityisesti voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu virkistysalueen laajuus. Tavoitteena on selvittää alueelle riittävät virkistysaluetarpeet sekä mahdollistaa alueen kehittäminen vapaa-ajan asumiseen ja matkailuun. Suunnittelutyössä pyritään huomioimaan alueen maanomistajien kehittämisnäkemykset.

Länsiväylän alueelle varatun kehitettävän paljon tilaa vaativan kaupan alueen osalta yleiskaavan päivitystarpeet painottuvat kaupallisiin toimintoihin osoitettavan kokonaiskerrosalamäärän kasvattamiseen. Maakuntakaavassa suunnittelualueeseen kohdistuu vähittäiskaupan suuryksikkö-kohdemerkintä, jonka erityismääräyksessä Länsiväylän alueelle vähittäiskaupan yhteenlaskettu enimmäiskerrosala on rajoitettu 20 000 k-m2. Voimassa olevassa yleiskaavassakaupan kerrosalan määrä on rajoitettu maakuntakaavan mukaisesti 20 000 km2. Alueen kaupallisten palvelujen kehittäminen edellyttää ko. enimmäiskerrosalamäärän kasvattamista.

Tahinniemen suunnittelualueen pinta-ala on noin 150 ha. Länsiväylän kehitettävän paljon tilaa vaativan kaupan alueen aluevarausmääräys koskee noin 90 ha:n suuruista aluetta.

Lisätietoja antaa vt. tekninen johtaja Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223, pekka.hakkinen@pieksamaki.fi

Lisätietoja kaavasta sekä sen aikataulusta

Kuulutus

Tahinniemi-länsiväylä osayleiskaavamuutoksen kaavaehdotus

Kaavaselostus
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2: Tahinniemen luontoselvitys
Liite 3: Tahinniemi arkeologinen inventointi 2021
Liite 4: Kaupanselvitys
Liite 5: Luonnoksen lausunnot
Liite 6: Vastineet luonnoksen lausuntoihin
Liite 7: Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

Pieksämäen keskustan elinvoimaselvitys