Yleiskaava: TAHINIEMI – LÄNSIVÄYLÄ OSAYLEISKAAVAMUUTOS

TAHINIEMI – LÄNSIVÄYLÄ OSAYLEISKAAVAMUUTOS

Tahiniemi – Länsiväylä osayleiskaavamuutos on tullut vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä keväällä 2022. Kaava etenee seuraavaksi luonnosvaiheeseen, joka on teknisen lautakunnan käsiteltävänä 16.11.2022.

Vaiheyleiskaavassa käsitellään Tahiniemen pohjoisosan aluetta sekä Länsiväylän alueen kehitettävän paljon tilaa vaativan kaupan aluetta.

Tahiniemen kaava-alueen osalta tarkasteluun otetaan erityisesti voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu virkistysalueen laajuus. Tavoitteena on selvittää alueelle riittävät virkistysaluetarpeet sekä mahdollistaa alueen kehittäminen vapaa-ajan asumiseen ja matkailuun. Suunnittelutyössä pyritään huomioimaan alueen maanomistajien kehittämisnäkemykset.

Länsiväylän alueelle varatun kehitettävän paljon tilaa vaativan kaupan alueen osalta yleiskaavan päivitystarpeet painottuvat kaupallisiin toimintoihin osoitettavan kokonaiskerrosalamäärän kasvattamiseen. Maakuntakaavassa suunnittelualueeseen kohdistuu vähittäiskaupan suuryksikkö-kohdemerkintä, jonka erityismääräyksessä Länsiväylän alueelle vähittäiskaupan yhteenlaskettu enimmäiskerrosala on rajoitettu 20 000 k-m2. Voimassa olevassa yleiskaavassakaupan kerrosalan määrä on rajoitettu maakuntakaavan mukaisesti 20 000 km2. Alueen kaupallisten palvelujen kehittäminen edellyttää ko. enimmäiskerrosalamäärän kasvattamista.

Tahiniemen suunnittelualueen pinta-ala on noin 150 ha. Länsiväylän kehitettävän paljon tilaa vaativan kaupan alueen aluevarausmääräys koskee noin 90 ha:n suuruista aluetta.

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 sekä maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

Osayleiskaavamuutoksesta on myös avattu kysely, johon voi vastata alla olevan linkin kautta.
Kaavakysely

Lisätietoja kaavasta sekä sen aikataulusta

Tahiniemi – Länsiväylä osayleiskaavamuutoksen kaavaluonnos

Kaavaselostus (Luonnosvaihe)
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2: Tahiniemen luontoselvitys
Liite 3: Tahiniemi arkeologinen inventointi 2021