Asemakaava: HUVILAKADUN JA HIEKANPÄÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

 

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGINVALTUUSTON 6.6.2017 HYVÄKSYMÄ HUVILAKADUN JA HIEKANPÄÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TARKENNETTU EHDOTUS ON TULLUT LAINVOIMAISEKSI 5.8.2017

 

Pieksämäen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 6.6.2017 § 61 hyväksynyt Huvilakadun ja Hiekanpään alueen asemakaavamuutoksen. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 5.8.2017.

Huvilakadun ja Hiekanpään alueen asemakaavamuutoksen tarkoituksena on kehittää Hiekanpään aluetta ihmisen koko elämänkaaren huomioivana, eri ikä- ja väestöryhmille toimintoja yhdistävänä ja palvelevana kokonaisuutena. Kaavamuutoksen tulee mahdollistaa alueelle kaavailtujen uusien koulutus- ja kasvatuspalveluiden, majoitus- ja asuinpalveluiden sekä liikunta- ja vapaa-ajanpalveluiden sijoittuminen ja kehittyminen.

Asemakaavamuutos koskee 1. kaupunginosan (Keskusta) kortteleita 25, 28, 29 ja 30 sekä katu-, puisto-, erityis- ja liikennealueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu 1. kaupunginosan (Keskusta) korttelit 25, 29, 30 ja 31 sekä katu-, puisto-, erityis- ja liikennealueita. Kaava-alue rajautuu lännessä Huvilakatuun ja idässä Kalevalankatuun, etelässä Karjalankatuun ja pohjoisessa Pappilantiehen. Asemakaavamuutosalue on kooltaan noin 45 ha.

Aloite kaavamuutokseen on tullut Pieksämäen kaupungin sivistystoimelta ja tilapalveluyksiköltä. Kaupungin tekninen lautakunta päätti 19.9.2012 kaavoitustyön käynnistämisestä. Kaavamuutostyö on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksen yhteydessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 23.5. – 23.6.2014. Kesällä 2014 järjestettiin Hiekanpään alueen uuden oppimisympäristön suunnittelukilpailu. Asemakaavaprosessi keskeytyi odottamaan suunnittelukilpailun tuloksia.

Alueen nykyisille ja tuleville toimijoille sekä kaupungin virkamiehille järjestettiin 9.11.2016 alueen kehittämistä koskeva sidosryhmätyöpaja-tilaisuus, jossa keskusteltiin alueen kehittämisen tavoitteista, kehittämissuunnista sekä kaavoituksen reunaehdoista. Asemakaavamuutoksen luonnos oli käsiteltävänä Pieksämäen kaupungin teknisessä lautakunnassa 14.12.2016 ja sen jälkeen luonnos oli nähtävillä 12.1. – 13.2.2017 välisen ajan.

Asemakaavamuutoksen ehdotus oli 15.3.2017 käsiteltävänä Pieksämäen kaupungin teknisessä lautakunnassa ja sen jälkeen virallisesti nähtävillä 23.3. – 24.4.2017.  Kaavaehdotuksesta saatiin nähtävilläoloaikana viisi lausuntoa ja kaksi muistutusta. Huvilakadun ja Hiekanpään alueen kaavamuutosehdotusta tarkennettiin kahdella lisämääräyksellä ja tarkennettu ehdotus oli käsiteltävänä Pieksämäen kaupunginhallituksen kokouksessa 30.5.2017 sekä Pieksämäen kaupunginvaltuustossa, joka hyväksyi asemakaavamuutoksen kokouksessaan 6.6.2017. Kaupunginvaltuuston päätös on tullut voimaan 5.8.2017.

 

 

Lisätietoja asiasta antavat
kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223
maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597

 

Kuulutus
Huvilakadun ja Hiekanpään alueen asemakaavamuutoksen kaavakartta
Huvilakadun ja Hiekanpään alueen asemakaavamuutoksen selostus

Suunnittelualueen tarkennettu rajaus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Muutettava asemakaava-alue ja kumottava asemakaava-alue
Tasohavainnekuva
Vastineraportti 
Asemakaavan seurantalomake

Hulevedet, selvitys
Hulevedet, kartta Hiekanpää
Hulevedet, valuma-aluekartta