Maankäytön maksut

Tekninen lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 10.2.2016 § 14 mm. asemakaavan laatimisesta, tonttijaon laatimisesta, poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätöksistä, ranta-asemakaavoista, työajasta, viranomaisen suorittamasta kuulemisesta sekä lausunnoista perittävät korvaukset.

Liitteenä olevaan taksaluetteloon on koottu kaikki 1.3.2016 voimaantulleet maankäytön palveluista perittävät maksut lukuun ottamatta maksuja, joista päättää maanmittauslaitos tai ELY-keskus.

Maankäytön maksut