Digitaalinen yleiskaava

DIGITAALISEN YLEISKAAVAN JATKUVAN YLLÄPITOPROSESSIN LUOMINEN

Varkauden kaupunki (hankehallinnoija) yhdessä Pieksämäen kaupungin ja Siilinjärven kunnan kanssa on saanut Valtiovarainministeriöltä rahoitusta digitaalisen yleiskaavan jatkuvan ylläpitoprosessin luomiseen.

Hankkeen tavoitteet

Muodostetaan kuntien nykyisistä eri formaateissa olevista yleiskaavoista yhtenäinen vektorimuotoinen ajantasayleiskaava määräyksineen, joka voidaan julkaista sähköisissä palvelukanavissa ja jolle voidaan muodostaa jatkuva ylläpitoprosessi. Vektorimuotoinen ajantasayleiskaava voidaan viedä mahdollisesti toteutettavaan valtakunnalliseen MRL:n uudistuksessa tarkoitettuun kaavatietomalliin.

Laaditaan ja julkaistaan muodostetusta toimintamallista menetelmäohjeet kaikkien kuntien vapaaseen käyttöön.

Nykyisten yleiskaavojen mahdolliset kaavakohtaiset virheet tunnistetaan ja analysoidaan, sekä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat korjaustoimenpiteet. Yhdenmukaistetaan kaavamääräykset ja luodaan yhtenäinen kaavamääräyskirjasto (merkintäkirjasto).

Luodaan yleiskaavan jatkuvaan ylläpitoon soveltuvat, tietojärjestelmistä riippumaton prosessi. Kunnan yleiskaava(t) muodostaa (muodostavat) ajantasayleiskaavan, joka on julkaistavissa sähköisissä palvelukanavissa kaavamääräyksineen. Edellä mainitut vaiheet luovat edellytykset yleiskaavan siirtämiselle kaavamääräyksineen mahdolliseen valtakunnalliseen digitaliseen kaavatietomalliin ja – yhteiskäyttöön.

Hankkeessa seurataan valtakunnallisia kaavoitukseen ja rakennettuun ympäristöön liittyviä hankkeita, mm. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistus ja Ympäristöministeriön (YM) RYHTI / RYTJ hanketta, sekä Oulun kaupungin (päähakija), 14 kunnan, Kuntaliiton ja järjestelmätoimittajien ”kaavan tuottaminen vakioidun tietomallin mukaisena eri ohjelmistoin” hanketta.

Digitaalisen yleiskaavan hankesuunnitelma

Digitaalisen yleiskaavan hankesuunnitelman loppuraportti