Yleiskaavoitus

Yleiskaava sijoittuu kaavoituksen tasoilla maakuntakaavan ja asemakaavan väliin. Yleiskaavoituksella luodaan alueille eri toimintojen yleispiirteisiä suunnitelmia ja kehityksen periaatteita. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai kunnan osa-aluetta, jolloin kyseessä on osayleiskaava. Yleiskaavalla ohjataan asemakaavojen laatimista. Yleiskaavoja laaditaan myös ranta-alueille, jolloin rantayleiskaava tai rantaosayleiskaava voi olla hyvin tarkastikin rakentamista ohjaava.

Yleiskaavoja löydät valmiiden kaavojen osion alta.


Tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet Pieksämäellä

Pieksämäen kaupungin alueelta on selvitetty tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita vuoden 2022 aikana. Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvityksellä pyrittiin edistämään uusituvan energian käyttöönottoa Pieksämäellä. Hankkeessa tuloksena löytyi kolme uuttaa tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta, joista yhdellä on alkanut tuulivoimaosayleiskaavan laadinta.

Pieksämäen alueelle on Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavassa osoitettu tuulivoimatuotantoon soveltuva alue. Alueelle on laadittu tuulivoimayleiskaava ja sen pohjalta myönnetty rakennusluvat tuulivoimaloille. Edellisen kaavoituksen jälkeen teknologian kehitys ja voimaloiden korkeuden kasvu on vaikuttanut osaltaan siihen, että tuulivoimalle voi olla sopivia paikkoja uusilla alueilla ja nykyisen alueen laajennuksena. Laadittavan selvityksen tuloksia tullaan hyödyntämään seuraavassa laadittavassa vaihemaakuntakaavassa ja tuulivoiman yleiskaavoituksessa Pieksämäellä.

Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvitysraportti