Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

RAKENTAMISHANKKEISSA SAATETAAN TARVITA POIKKEAMISPÄÄTÖSTÄ TAI SUUNNITTELUTARVERATKAISUA

Poikkeamispäätös
Mikäli rakennushanke poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta, rakentamista koskevista säännöksista, määräyksistä, rajoituksista ja kielloista kuten rakennuskiellosta, on tähän haettava poikkeamislupaa. Hakemuksen ratkaisee toimenpiteen tai poikkeamisen laadusta riippuen joko viranhaltija tai tekninen lautakunta. Poikkeamisen tulee aina olla perusteltua.
Poikkeamispäätöksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei poikkeaminen tuota huomattavaa haittaa kaavoituksen toteuttamiselle tai asutuksen muulle järjestelylle. Poikkeaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamispäätös ei vielä oikeuta rakentamiseen. Päätöksessä määrätään aina aika, jonka kuluessa rakennuslupaa on haettava.

Suunnittelutarveratkaisu
Suunnittelutarveratkaisussa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle asemakaavan ulkopuolella oleville alueille, jotka asutuksen taajuuden tai yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä olevan määräyksen vuoksi ovat suunnittelutarvealuetta. Lainvoimainen suunnittelutarveratkaisu ei vielä oikeuta rakentamiseen. Päätöksessä määrätään aina aika, jonka kuluessa rakennuslupaa on haettava. Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamiseen eikä asuinrakennuksen korjaamiseen tai vähäiseen laajentamiseen.

Poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisupäätöksen valmistelee vs. kaavoituspäällikkö Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597. Vs. kaavoituspäälliköltä saa tarvittaessa tarkempia ohjeita.

Hakemukset, niin poikkeamis- kuin suunnittelutarveasioissa, on tehtävä sähköisesti www.lupapiste.fi  kautta.