Jäppilän taajaman asemakaava-alueen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi

Jäppilän taajaman asemakaavan muutoksen yhteydessä tarkastellaan kaava-alueen rakennettua kulttuuriympäristöä kaavatyön pohjaksi. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 9 § mukaan kaavan tulee perustua merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. MRL:n 5 §:ssä luetellaan suunnittelun tavoitteita. Yhtenä tavoitteena on rakennetun ympäristön kulttuuriarvojen vaaliminen.

Pieksämäen kaupunki on tilannut rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä. Inventoinnin yhteydessä tarkistetaan alueen tunnetut rakennetun kulttuuriympäristön kohteet ja kartoitetaan mahdolliset uudet inventoitavat kohteet.

Rakennusinventoinnin maastotyöt tekee arkkitehti Julia Virkkala. Työn yhteydessä kaava-alueen rakennuksia ja rakennettuja alueita valokuvataan. Inventoija kiertää teillä ja tarvittaessa pihoissa valokuvaamassa rakennuksia ulkoapäin. Pihapiirissä inventoija käy vain, mikäli valokuvaaminen ei onnistu tieltä käsin. Rakennusten sisätiloja ei inventoida eikä valokuvata, eikä inventoija käy sisätiloissa. Inventointitietoja hyödynnetään asemakaavatyössä esimerkiksi yksittäisten rakennusten tai aluekokonaisuuksien suojeluarvoja pohdittaessa. Inventointitietoja voidaan jatkossa hyödyntää mm. purku-, rakennus- ja toimenpidelupien yhteydessä.

Inventoinnin maastotyöt suoritetaan pääosin 11.5.-13.5.2022. Inventointityöstä voi kysyä ja rakennuksiin liittyviä tietoja voi lähettää arkkitehti Julia Virkkalalle, julia.virkkala@fcg.fi, 040 086 2592 tai Pieksämäen kaupungin edustajalle kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiselle, pekka.hakkinen@pieksamaki.fi, 044 588 3223.