Kunnat järjestävät työ- ja yrityspalvelut vuoden 2025 alusta alkaen

Eduskunnan päätöksen mukaan kunnat järjestävät työvoima – ja yrityspalvelut 1.1.2025 alkaen. Nykyiset työ- ja elinkeinotoimistot lakkautetaan. Siirtyviä tehtäviä valtiolla hoitava henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella kuntiin tai kuntayhtymiin samana ajankohtana. Uudistus liittyy hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa.

Etelä-Savossa uudistuksen toteuttamiseksi on käynnistetty Mikkelin kaupungin vetämä maakunnallinen hanke, jonka ensisijainen tavoite on tuottaa kunnan päättäjille tietoa päätöksenteon tueksi. Savonlinnan kaupunki tulee hakemaan seudun työssäkäyntialueelle omaa työvoimapalvelualuetta. Pieksämäen kaupunki valmistelee uudistusta osaltaan niin Keski – kuin Etelä-Savon kanssa.

TE-palveluiden uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. TE-palveluiden uudistus on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta. TE-palvelujen uudistuksella on laskettu saavutettavan 7000–10 000 lisätyöllistä.

Uudistus on Etelä-Savon TE-toimistolle iso

Kyseessä on sote-uudistuksen jälkeen suurin julkisten palveluiden muutos, jonka valmisteluun ryhdymme yhdessä Etelä-Savon kuntien kanssa. Etelä-Savossa tämä uudistus koskee lähes 10 000 henkilöasiakasta ja tuhansia yritys- ja työnantaja-asiakkaita. Tärkeää on tehdä muutos niin, että asiakkaiden palveluissa ei tule katkoksia. Uudistus on iso TE-toimistolle, jonka tehtävät siirretään uusille kuntapohjaisille työllisyysviranomaisille. Tärkeää on tehdä muutos yhdessä valtion ja kunnan toimijoiden kanssa ja tähän Etelä-Savossa onkin hyvä pohja, sanoo Etelä-Savon TE-toimiston johtaja Hanna Makkula.

Pieksämäki on mukana niin Keski-kuin Etelä-Savon työllisyysalueiden selvittelytyössä

Pieksämäen kaupunginjohtaja Ulla Nykäsen mukaan Pieksämäki ei ole ollut mukana työllisyyden kuntakokeiluissa. Pieksämäki ei voi yksin järjestää TE-palveluita uudistuksen tullessa voimaan, joten tämän vuoden aikana tulee ratkaistavaksi, mihin työllisyysalueeseen Pieksämäki haluaa kuulua. Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntien rajalla Pieksämäellä on useampia työllisyysalue vaihtoehtoja. Pieksämäen kaupunki on tämän vuoksi mukana sekä Pohjois-Savon että Etelä-Savon TE2024-selvityshankkeissa, kertoo Nykänen. Pohjois-Savon maakunnan kattavan hankkeen osana on selvitettävänä Keski-Savon kuntien (Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus) yhteinen työllisyysalue, joka muodostaa luontaisen työssäkäyntialueen.

Sekä Keski-Savon kuntien että Etelä-Savon työllisyysalueet ovat tällä hetkellä vaihtoehtoina tasavertaiset. Käynnissä olevista selvityksistä toivotaan apua tulevaan päätöksentekoon, jossa työllisyysalue ratkaistaan. TE-uudistus on sote-uudistukseen rinnastettava tärkeä kunnallishallinnon uudistus, jossa valtiolta siirtyy tehtäviä kuntien tai kuntien muodostamien työllisyysalueiden järjestämisvastuulle. Työllisyysasioiden tehokkaalla organisoinnilla ja asiakaslähtöisellä, yrityselämän tarpeet huomioivalla palvelulla on suuri merkitys työllisyyteen, työvoiman saatavuuteen ja elinvoimaan toteaa Ulla Nykänen.

Savonlinna työllisyyden kuntakokeilu on valmiina TE-palvelujen uudistukseen

Savonlinnan kaupunki on toteuttanut työllisyyden edistämisen kuntakokeilua kaksi vuotta pääsääntöisesti kasvokkaisena lähipalveluna, kertoo työllisyyspalvelujen päällikkö Anna Tolvanen Savonlinnan työllisyyden kuntakokeilusta. Kokeilussa TE-palveluista siirtyi 10 omavalmentajaa Savonlinnan kaupungin työnjohdon alaisuuteen. Lisäksi Savonlinnan kaupunki palkkasi 10 omavalmentajaa. Asiakkaita yhdellä omavalmentajalla on ollut n. 100. Tämä on mahdollistanut henkilökohtaisen asiakaspalvelun, työllistymisen esteiden poistamiseen tähtäävien palveluihin tehokkaan ohjaamisen sekä työhön tai opiskeluun ohjaamisen, painottaa Tolvanen. Savonlinnan kaupungin kuntakokeilu on tehnyt tiivistä yhteistyötä koulutuksen sekä palveluiden järjestäjien, yritysten sekä kolmannen sektorin kanssa. TE24-uudistusta lähdetään rakentamaan Kuntakokeilun hyvien toimintatapojen mukaisesti. Kasvokkainen lähipalvelu tulee jatkumaan Savonlinnan seudulla kiteyttää Tolvanen.

Savonlinna hakee seudun työssäkäyntialueelle omaa työvoimapalvelualuetta

Savonlinnan kaupunki hakee Savonlinnan seudun työssäkäyntialueelle omaa työvoimapalvelualuetta, kertoo työllisyyspalvelujen päällikkö Anna Tolvanen Savonlinnan työllisyyden kuntakokeilusta. Uudistuksessa on tärkeää alueen elinvoimaisuuden vahvistaminen, yritysten työvoiman turvaaminen sekä ilman työtä olevien henkilöiden osaamisen vahvistaminen alueen yritysten tarpeiden mukaiseksi. Tavoitteena on tiivis yhteistyö paikallisten yritysten ja oppilaitosten kanssa. Uudistuksessa vahvistetaan lähipalveluja ja toteutetaan pääsääntöisesti kasvokkaisena ja henkilökohtaisena palveluna. Uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntatalouteen. TE24-uudistuksen jälkeen 10 % kuntataloudesta kohdistuu työllisyyden hoitoon, kertoo Tolvanen.

Mikkelin kaupunki haluaa isäntäkunnaksi Mikkelin seudun kunnille työvoimapalvelualueella

Mikkelin kaupunki on valmistelussaan lähtenyt siitä, että se on luontainen isäntäkunta ainakin Mikkelin seudun kunnille työvoimapalvelualuetta muodostettaessa. Seudullisesta yhteistyöstä on jo pitkältä ajalta hyvää kokemusta, ja ratkaisuna tämä uudistus ei tee tälle ajattelulle poikkeusta. Uudistuksen yksi periaate on kuitenkin jokaisen kunnan kuuluminen ehdot täyttävään alueeseen ja tästä syystä maakunnan kokonaisratkaisu kiinnostaa myös Mikkeliä. Mitä nopeammin on tiedossa kaikki Mikkelin alueeseen kuuluvat kunnat sen enemmän jää aikaa valmistella uudistuksen sisällöllisiä yksityiskohtia, kertoo palvelupäällikkö/kokeilujohtaja Pekka Patama Mikkelin seudun työllisyyden kuntakokeilusta.

Mikkelin kaupunki vetää työvoimapalvelualueiden valmisteluhanketta Etelä-Savossa

Mikkelin kaupungin vetämä hanke toteutetaan vuoden mittaisena ja sillä tavoitellaan uudistuksen käynnistymistä kaikissa maakunnan kunnissa. Tavoitteena on, että 31.10.2023 mennessä on muodostunut selkeä käsitys työvoimapalvelualueesta tai -alueista ja toteuttamisen ehdot ovat kaikissa kunnissa mahdollisen hyvin tiedossa. Hankkeessa laaditaan työvoimapalvelualueisiin liittyvien vaihtoehtojen ja riskien kuvaaminen (esim. SWOT) päätöksenteon tueksi riittävän ajoissa ennen 31.102023 asetetun hakuajan umpeutumista. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa valmisteluprosessi, jonka tuloksena Etelä-Savon kunnat pystyvät muodostamaan toimivat ja tehokkaat työvoimapalvelualueet. Valmistelu jatkuu hankkeen tekemän työn pohjalta vuoden 2024 loppuun ja siihen tullaan käyttämään eri organisaatioiden asiantuntijapanosta myös hankerahoituksen ulkopuolelta.

Kunnan päätös tiettyyn työvoimapalvelualueeseen kuulumisesta vaikuttaa toteutettavien palvelujen kustannusrakenteeseen, asiantuntijoiden saatavuuteen, työvoimapalveluihin sidoksissa olevaan kunnan elinvoimastrategiaan sekä yhteistyöhön yksityisen, kolmannen sektorin ja hyvinvointialueen kanssa. Valmistelu on sisällöllisesti laaja ja siinä tulee huomioida työvoimapalvelujen eri osa-alueet eli henkilö-, yritys-, koulutus-, kotoutumis- ja moniammatilliset palvelut. Lisäksi selvitetään palvelujen oman tuotannon ja palvelujen hankinnan välinen kokonaisuus. Oma ja tärkeä kokonaisuutensa on myös olemassa olevan henkilöstön sijoittuminen asiantuntemusta vastaaviin tehtäviin. Näiden lisäksi tulisi ottaa kantaa myös työvoimapalvelujen tietojärjestelmien kokonaisuuteen.

Alueiden lisäksi valmisteluprosessi tuottaa palvelujen muotoiluun, roolitukseen, resursointiin liittyvää tietoa päätöksenteon tueksi. Hankkeella tavoitellaan sitä, että alueella oleva osaaminen työvoimapalvelujen tuottamisessa säilyy muutoksen yhteydessä ja tässä keskeistä on luoda yhteinen tulevaisuuden näkymä sekä kunta- että TE-henkilöstölle. Hankkeessa laaditaan kuntakohtainen kartoitus resursseista, henkilöstöstä ja palveluista. Hankkeessa kuvataan toteutusohjelma konkreettisesti, organisoidaan valmisteluryhmät ja käynnistetään niiden työ sekä seurataan valmistelutyön edistymistä. Hankkeessa laaditaan alueelliset tilannekuvat TE2024 uudistuksen antamien reunaehtojen mukaisesti. Hankkeessa hoidetaan TE2024 uudistukseen tuotetun tiedotuksen ja informaation koordinointi ja jakaminen alueella. Rahoituspäätös hankkeelle on tullut Etelä-Savon maakuntaliitolta ja kunnilta sekä Etelä-Savon TE-toimistolta. Rekrytoinnit on käynnistetty, valinnat tehdään helmikuussa 2023. Alkustartti –työryhmä kootaan työvoimapalvelujen asiantuntijoista. Rekrytointien jälkeen hanke tiedottaa toimenpiteistä mahdollisimman nopeasti.

Valtakunnallisesta TE-palveluiden uudistuksesta on yksityiskohtaista tietoa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivulla.


Lisätietoja:

  • Hanna Makkula, johtaja, Etelä-Savon TE-toimisto, puh. 02950 44004
  • Ulla Nykänen, kaupunginjohtaja, Pieksämäen kaupunki, puh. 044 368 6801
  • Anna Tolvanen, työllisyyspalvelujen päällikkö, Savonlinnan kaupunki, Savonlinnan työllisyyden kuntakokeilu, puh 044 417 4148
  • Pekka Patama, palvelupäällikkö/kokeilujohtaja, Mikkelin seudun työllisyyden kuntakokeilu, puh. 040 129 4450

Linkkejä: