Tekoäly vahvistaa matkailun tulevaisuutta Etelä-Savossa

DigiMatkailu – digitaalisuus ja tekoäly matkailualalla -hanke on käynnistynyt Esedulla helmikuussa 2024. Hankkeen tavoitteena on muun muassa vahvistaa Etelä-Savon alueen yrittäjien digitaalista ja tekoälyyn liittyvää osaamista ja siten vahvistaa yritysten liiketoimintaa.

DigiMatkailu-hankkeen toiminta kohdistuu erityisesti matkailu-, tapahtumatuotanto- ja luovan alan yrittäjiin sekä matkailualan opiskelijoihin. Hankkeen aikana perehdytään digitaalisuuden sekä tekoälyn mahdollisuuksiin. Hankkeessa tarjotaan koulutusta niin yrityksille kuin Esedun opettajille.
”Hankkeen tavoitteena on tarjota yrityksille konkreettista apua liiketoiminnan kehittämiseen, esimerkiksi chatbotin hyödyntämisestä asiakaspalvelussa, markkinointiviestinnän sisällön tuottamisesta sekä video- ja kuvamateriaalin tuottamisesta”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Paula Kaukorinne.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet toteutetaan viidessä työpaketissa: ensimmäiseen työpakettiin kuuluu muun muassa keväällä 2024 kohdeyrityksille suunnatut alkukartoitukset, joilla selvitetään yrityksen digiosaamisen tasoa.
”Alkukartoituksessa esille nousseiden tarpeiden pohjalta järjestetään syksyn 2024 aikana yrityksille digiosaamiseen ja tekoälyyn liittyviä koulutuksia sekä työpajoja. Lisäksi alkukartoituksissa nousseiden tarpeiden mukaisesti laaditaan yrityskohtaiset kehittämissuunnitelmat”, Kaukorinne avaa hankkeen toimintoja.

Hankkeen tuloksena tavoitellaan sitä, että Etelä-Savon alueella toimivien pienyrittäjien digitaalinen ja tekoälyyn liittyvä osaaminen vahvistuisi sekä yritysten liikennetoimintamahdollisuudet paranisivat.
”Hankkeessa tavoittelemme sitä, että alueemme yrittäjillä olisi paremmat mahdollisuudet tuoda näkyväksi omaa osaamistaan, tavoittaa uusia asiakasryhmiä sekä rakentaa laadukkaampia, ajanmukaisia tuotteita ja palveluja myös verkkoon.”

DigiMatkailu-hankkeessa tavoitteena on myös kehittää työelämälähtöisiä verkko-opintoja matkailualalle.
”Verkkokoulutustarjonnan kehittämisen lisäksi suunnittelemme osaamismerkkikokonaisuuden kehittämistä. Hankkeen myötä tavoitteena on myös Esedun opetushenkilöstön digi- ja tekoälyosaamisen vahvistaminen. Verkkokoulutustarjonnan kehittämisellä tavoitellaan alan vetovoiman lisäämistä.”

Hankkeen toimintoihin etsitään nyt mukaan Etelä-Savon alueella toimivia matkailu-, tapahtumatuotanto- ja luovien alojen pienyrittäjien. Yritykset voivat olla yhteydessä Kaukorinteeseen hankkeeseen liittyen.

DigiMatkailu-hankkeen päätoteuttajana toimii Esedu (Etelä-Savon Koulutus Oy). Hanketta rahoittaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR+). Hankkeeseen osallistuminen on yrityksille ilmaista ja yrityksiä otetaan vielä lisää hankkeeseen mukaan.

https://esedu.fi/tietoa-meista/hankkeet/digimatkailu-digitaalisuus-ja-tekoaly-matkailualalla/

Lisätietoa hankkeesta:

Paula Kaukorinne puh. 044 711 5678, paula.kaukorinne@esedu.fi
Lauri Puttonen puh. 040 131 9192, lauri.puttonen@esedu.fi
Kristina Ström puh. 040 737 0918, kristina.strom@esedu.fi
Matti Vesterinen puh. 040 536 5440, matti.vesterinen@esedu.fi