Yleiskaava: LAMUSTENMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Lamustenmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava on tullut vireille ja tekninen lautakunta on kokouksessaan 23.5.2024 § 66 päättänyt asettaa sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville 1.7 – 30.8.2024 väliseksi ajaksi.

Kaava-aineisto on nähtävillä tällä sivulla sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi, 1.7-5.7 ja 29.7-30.8 väliset ajat sekä Poleenin kirjastossa, osoitteessa Savontie 13, Pieksämäki, koko nähtävilläolon ajan.

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 30.8.2024 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Tuulikolmio on tehnyt yleiskaavan laadinnasta aloitteen Pieksämäen kaupungille, jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 11.5.2023 § 49. Alueelle on suunnitteilla viiden tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Toteutuessaan hankkeen kokonaisnimellisteho olisi noin 35 MW. Tuulivoimaloiden tarkka sijainti ja tyyppi varmistuu luontoselvityksien ja tuulimittauksen valmistuttua. Kaavoituksen aloitusvaiheessa arvioitu voimalan nimellisteho on 6-7 MW / voimala ja enimmäiskorkeus 250 metriä. Voimalatyyppi ja dimensiot voivat poiketa oleellisesti tutkimuksien edetessä.

Hankealue sijaitsee Pieksämäen kaupungin länsiosassa, noin 15 km etäisyydellä Pieksämäen keskustasta ja noin 11 km etäisyydellä Naarajärven taajamasta lounaaseen. Alueen länsipuolella Kangasniemen ja Hankasalmen kuntien rajoille on etäisyyttä noin 5-9 kilometriä. Hankasalmen aseman taajamaan etäisyyttä on noin 18 km (katso kansikuva). Alue sijaitsee vesialueiden Luode-Luokki ja Loukee -välisellä alueella, rajautuen metsäalueisiin, koillisessa Ristimäkeen ja etelässä Rutakonjoen tienoille. Kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa olevan alueen pinta-ala on noin 577 ha.

Yleiskaavan laadinnan tavoitteena on mahdollistaa Lamustenmäen tuulivoima-puiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen ja siten lieventää rakentamisesta ympäristölle mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.
Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä rakennus-ja huoltoteistä sekä maakaapeleista. Huomioon otetaan myös muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat yksilöidyt tavoitteet. Yleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju
Kaavoitusinsinööri Jorma Harju
Puh. 044 596 3111
Sähköposti: jorma.harju@kaavaharju.fi

Tuulikolmio (Hankkeen vetäjä)
Sami Humala
Puh. 050 345 0357
Sähköposti: sami.humala@tuulikolmio.fi

Kaavan hallinnollinen käsittely
Maankäyttösihteeri Ulla Nupponen
Puh. 040 485 3841
Sähköposti: ulla.nupponen@pieksamaki.fi