Yleiskaava: NIINIMÄEN TUULIVOIMAHANKKEEN OSAYLEISKAAVA

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan tarkennettu ehdotus on hyväksytty Pieksämäen kaupungin valtuuston kokouksessa 11.12.2017 ja valtuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi 6.8.2020. Osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Tuulivoimahankkeen suunnittelualue sijaitsee noin kymmenen kilometriä luoteeseen Pieksämäen keskustaajamasta ja lähimmillään noin kilometrin etäisyydellä Suonenjoen kunnan rajasta. Lähimmät asutuskeskittymät ovat alueen luoteispuolella sijaitseva Mataramäki n. 1 km päässä lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta ja eteläpuolella sijaitseva Liperomäki n. 1,5 km päässä lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta. Alue on pääosin talousmetsäkäytössä ja alueella sijaitsevat suot on pääosin ojitettu. Suunnittelualueella sijaitsee Vipusuon turvetuotantoalue.

Tuulivoimahanke koostuu 29:stä voimalaitosyksiköstä, voimalat hankealueen sähköasemaan yhdistävästä maakaapeliverkosta, hankealueen sähköasemasta rakennuksineen sekä ilmajohtolinjasta, jolla hankealue yhdistetään Fingrid Oyj:n sähköverkkoon. Lisäksi hankealueelle rakennetaan voimalaitosyksiköt yhdistävä huoltotieverkosto, joka mahdollistaa pääsyn voimalapaikoille.

Tuulivoimahankkeen suunnittelualue on mukana Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavassa maakunnallisesti merkittävänä tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvana alueena. Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 9.6.2014 Etelä-Savon maakuntavaltuustossa ja vahvistettu 3.2.2016 ympäristöministeriössä.

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista rakennuslupaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 1.4.2011 voimaan astunut muutos mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen tuulivoimalan rakentamiseen yleiskaavan perusteella (MRL 77 a §).

Tuulivoimahanketta Pieksämäelle suunnittelee Niinimäen Tuulipuisto Oy, joka on Tornator Oyj:n tytäryhtiö. Tuulivoimahankkeen osayleiskaavan kaavoitustyötä on ohjannut Pieksämäen kaupunki ja kaavan laadinnasta on vastannut WSP Finland Oy.


Lisätietoja osayleiskaavasta :

Hankevastaava: Niinimäen Tuulipuisto Oy, c/o Tornator Oyj, Hankepäällikkö Raino Kukkonen,
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@tornator.fi

Pieksämäen kaupunki: Kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen,
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi

 

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan tarkennetun ehdotuksen asiakirjat:

Kuulutus lainvoimaisuudesta
Kuulutus hyväksymisestä

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava, kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen