Yleiskaava: NIINIMÄEN TUULIVOIMAHANKKEEN OSAYLEISKAAVA

 

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan tarkennettu ehdotus hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuuston käsittelyssä 11.12.2017

 

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan tarkennettu ehdotus on hyväksytty Pieksämäen kaupungin kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.12.2017. Osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaupunginvaltuuston päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Tuulivoimahankkeen suunnittelualue sijaitsee noin kymmenen kilometriä luoteeseen Pieksämäen keskustaajamasta ja lähimmillään noin kilometrin etäisyydellä Suonenjoen kunnan rajasta. Lähimmät asutuskeskittymät ovat alueen luoteispuolella sijaitseva Mataramäki n. 1 km päässä lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta ja eteläpuolella sijaitseva Liperomäki n. 1,5 km päässä lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta. Alue on pääosin talousmetsäkäytössä ja alueella sijaitsevat suot on pääosin ojitettu. Suunnittelualueella sijaitsee Vipusuon turvetuotantoalue.

Tuulivoimahanke koostuu 29:stä voimalaitosyksiköstä, voimalat hankealueen sähköasemaan yhdistävästä maakaapeliverkosta, hankealueen sähköasemasta rakennuksineen sekä ilmajohtolinjasta, jolla hankealue yhdistetään Fingrid Oyj:n sähköverkkoon. Lisäksi hankealueelle rakennetaan voimalaitosyksiköt yhdistävä huoltotieverkosto, joka mahdollistaa pääsyn voimalapaikoille.

Tuulivoimahankkeen suunnittelualue on mukana Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavassa maakunnallisesti merkittävänä tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvana alueena. Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 9.6.2014 Etelä-Savon maakuntavaltuustossa ja vahvistettu 3.2.2016 ympäristöministeriössä.

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista rakennuslupaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 1.4.2011 voimaan astunut muutos mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen tuulivoimalan rakentamiseen yleiskaavan perusteella (MRL 77 a §). Koska Niinimäen alueella ei ole tuulivoimalarakentamista mahdollistavaa kaavaa, edellyttää hankkeen toteuttaminen osayleiskaavan laatimista.

Tuulivoimahanketta Pieksämäelle suunnittelee Niinimäen Tuulipuisto Oy, jonka omistaa Tornator Oyj. Tuulivoimahankkeen osayleiskaavan kaavoitustyötä ohjaa Pieksämäen kaupunki ja kaavan laadinnasta vastaa WSP Finland Oy.

 

Lisätietoja osayleiskaavasta :
Kaavakonsultti: WSP Finland OY, Petri Saarikoski, petri.saarikoski@wspgroup.fi, puh. 040 588 9497
Hankevastaava: Niinimäen Tuulipuisto Oy, c/o Tornator Oyj, Hankepäällikkö Raino Kukkonen,  raino.kukkonen@tornator.fi, puh. 010 563 0107
Pieksämäen kaupunki: Kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, pekka.hakkinen@pieksamaki.fi, puh. 044 588 3223

 

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan tarkennetun ehdotuksen asiakirjat:

Kuulutus Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan hyväksymisestä

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan kaavakartta, 8.11.2017
Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS
Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan selostus, 8.11.2017 

Kaavaselostuksen liitteet:
Liite 1     Arkeologinen inventointi 2015, 21.1.2016 
Liite 2     Näkemäalueanalyysikartat, 2.2.2016 
Liite 3     Näkemäalueanalyysi, 5.4.2016 
Liite 4     Valokuvasovitteet, 2016
Liite 5     Luontoselvitys, 8.11.2017
Liite 6     Linnustoselvitys, 8.11.2017
Liite 7     Natura-tarveharkinta, 8.11.2017 
Liite 8     Meluselvitys, 8.6.2017 
Liite 9     Vilkuntaselvitys, 7.6.2017 
Liite 10   Niinimäen tuulivoimahankkeen meluvaikutusten kohdistuminen hankkeen lähellä sijaitseville ranta-alueille ja rantarakennusoikeuksien siirtotarkastelu,  1.6.2017 
Liite 11   Kaavaluonnokseen saatu palauteyhteenveto ja vastineet, 10.3.2017
Liite 12   Kaavaehdotukseen saatu palaute ja laaditut vastineet, 8.11.2017
Liite 13   Täydentävät vaikutusarvioinnit, 8.11.2017
Liite 14   Ympäristövaikutusten arviointiselostus, Niinimäen tuulivoimahanke, Pieksämäki   (linkki www.ymparisto.fi – sivuille)
Liite 15   Muistio viranomaisneuvottelusta, 3.11.2017

 

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan ehdotusasiakirjoihin tehdyt muutokset ja tarkennukset, koottuna.