Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Yleiskaava: KESKUSTA-ALUEEN STRATEGINEN OSAYLEISKAAVA JA OSAYLEISKAAVAN HIEKANPÄÄN ALUEEN TARKENNUSALUE

Pieksämäen keskusta-alueen strategisen osayleiskaavan laadinta on käynnistynyt keväällä 2012. Kaavoitushankkeen tavoitteena on laatia kaupungin strategiset linjaukset ilmaiseva osayleiskaava Pieksämäen keskustaajaman alueelle eli kantakaupunkiin ja Naarajärvelle sekä niiden potentiaalisille laajentumisalueille. Strategisessa osayleiskaavassa osoitetaan maankäytön päätoiminnot ja kehittämisen painopistealueet. Suunnittelussa varaudutaan noin 20 vuoden aikajänteen muutostarpeisiin.

Strateginen osayleiskaava toimii asemakaavoitusta ja muuta alueen tarkempaa maankäytön suunnittelua ohjaavana työkaluna korvaten alueella voimassa olevat yleiskaavat lukuun ottamatta Keskustan eteläisten osien osayleiskaavaa, jonka on tarkoitus jäädä voimaan strategisen osayleiskaavan osana.

Strategisen osayleiskaavan luonnos on ollut nähtävillä keväällä 2014 ja osayleiskaavan ehdotus on ollut nähtävillä touko-kesäkuussa 2015. Pieksämäen keskusta-alueen strategisen osayleiskaavan tarkennettu ehdotus on ollut käsiteltävänä teknisessä lautakunnassa 16.12.2015 § 68 ja kaupunginhallituksessa 18.1.2016 § 7.

Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksessaan 25.1.2016 §:ssä 5 hyväksymä Keskusta-alueen strateginen osayleiskaava ja osayleiskaavan Hiekanpään alueen tarkennusalue ovat tulleet lainvoimaisiksi 4.4.2016.

 

Kuulutus voimaantulosta

Pieksämäen keskusta-alueen strategisen osayleiskaavan kaavakartta, mk 1:20 000
Hiekanpään alueen tarkennusalue, kaavakartta, mk 1:5 000
Strategisen osayleiskaavan selostus
Palauteraportti osallistumis- ja arviointisuunnitelma-, luonnos- sekä ehdotusvaiheista

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Osallistyöpajan raportti
Idealuonnosaineisto
Selvitysaineistokooste

Luontoselvitys

Pieksämäen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi
liite 1,  aluekohteet
liite 2,  rakennuskohteet

Maisemaselvitys
liite 1,  maisemaselvitys, Pieksamäki
liite 2,  maisemaselvitys, Uhomäki, analyysi
liite 3,  maisemaselvitys, Uhomäki, toimenpiteet
liite 4,  maisemaselvitys, Kirkonmaen maisemanhoito
liite 5,  maisemaselvitys, Seppalänmäki, analyysi

Liikenneverkkosuunnitelma

Liikennemeluselvitys, raportti
liitteet 1 – 4,  liikennemeluselvitys, nopeusrajoitukset, liikenne- ja raideliikennetiedot
liite 5,  liikennemeluselvitys, keskiäänitasot päivällä 2010
l
iite 6,  liikennemeluselvitys, keskiäänitasot yöllä 2010
l
iite 7,  liikennemeluselvitys, keskiäänitasot päivällä 2030
l
iite 8,  liikennemeluselvitys, keskiäänitasot yöllä 2030

Tahinlammen ampumaradan meluselvitys

Vanhan veturitallin alueen meluselvitys

Raakapuuterminaalihanke
liite 1,  suunnitelmaselostus,_Pieksämäen puuterminaali esiselvitys
liite 2,  alustava kustannusarvio
liite 3,  indeksikartta
liite 4,  suunnitelmakartta_VE1_Lehti1-8
liite 5,  suunnitelmakartta_YKS_VE1a_Lehti2-8
liite 6,  suunnitelmakartta_YKS_VE1b_Lehti3-8
liite 7,  suunnitelmakartta_YKS_VE2a_Lehti4-8
liite 8,  suunnitelmakartta_AKS_VE2b_Lehti5-8
liite 9,  suunnitelmakartta_VE2c_Lehti6-8
liite 10,  suunnitelmakartta_VE3_Lehti7-8
liite 11,  suunnitelmakartta_VE4_Lehti8-8
liite 12,  Meluselvitys
liite 13,  kuva1_VE0_nykytilanne_Ld
liite 14,  kuva2_VE0_nykytilanne_Ln
liite 15,  kuva3_VE1_junaliikenne_Ld
liite 16,  kuva4_VE1_junaliikenne_Ln
liite 17,  kuva5_VE1c_rekkaliikenne
liite 18,  kuva6_VE1_kuormaus
liite 19,  kuva7_VE1_summa_Ld
Liite20,  kuva8_VE1_summa_Ln
Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen, selvitys 31/2011

Vt 23
Vt 23,  aluevaraussuunnitelma, osa 1
Vt 23,  aluevaraussuunnitelma, osa 2
Vt 23,  aluevaraussuunnitelma, osa 3

Kaupallisten vaikutusten arviointi, 11/2011
Etelä-Savon palveluverkkoselvitys

Pieksämäen kaupungin kaavoitusohjelma v. 2015 – 2030