Asemakaava: KUUSITIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kuusitie 41 asemakaavan muutos

Kuusitie 41 asemakaavamuutoksen kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 1.4.2023 -2.5.2023 välisen ajan tällä sivulla sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi.

Mahdolliset lausunnot ja muistutukset pyydetään toimittamaan 2.5.2023 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101, Pieksämäki.

Asemakaavan muutos koskee Pieksämäen kaupungin keskustaajaman 2. kaupunginosan Kontiopuiston korttelia 53 ja puistoalueita. Asemakaavan muutos laaditaan Pieksämäen kaupungin keskustaajamaan osoitteeseen Kuusitie 41. Suunnittelualue sijaitsee alle 2 km päässä Pieksämäen torilta itään ja se käsittää kokonaisuudessaan korttelin 53 ja osia puistosta. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee pientalovaltainen asuinalue. Muu lähialue on taajamametsää.

Alueella sijaitsevan vanhan ammattikoulun kiinteistöt ovat jääneet osittain tyhjilleen syksyllä 2020. Osa alueen rakennuskannasta on purettu ja jäävää rakennuskantaa tullaan kehittämään erilaisiin käyttötarkoituksiin. Kaavahankkeen tarkoituksena on tutkia alueen uudiskäyttö. Alueen käyttötarkoituksen muuttumisen myötä on syytä ottaa tarkasteluun asemakaavan muuttaminen. Kaavamuutoksessa osoitetaan riittävät tonttivarannot eri toimintojen kehittämiseksi pitkällä aikavälillä.

Asemakaavaehdotus pohjautuu olemassa olevaan tilanteeseen ja ennakoituihin muutostarpeisiin. Alueen tonttijako ja käyttötarkoitus muuttuvat. Rakentamiseen varattava alue pysyy samana. Aluevaraus muuttuu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueesta (YO) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK), toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY), teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY), Autopaikkojen korttelialueeksi (LPA), mastoalueeksi (EMT). Pieniä osia lähivirkistysalueesta muuttuu suojaviheralueeksi (EV) sekä katualueeksi. Korttelin pysäköintimääräys päivitetään vastaamaan kaupungissa käytössä olevia nykyisiä autopaikkamääräyksiä.

 

Kaavakartta, ehdotus_Kuusitie 41 akm
Kaavaselostus, ehdotus_Kuusitie 41 akm
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vastineraportti_Kuusitie 41 akm
Seurantalomake_Kuusitie 41 akm
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu