Asemakaava: KUMPULAN RANTA-ASEMAKAAVA

Kumpulan ranta-asemakaava

Kumpulan ranta-asemakaava, joka koskee tilaa Kumpula II, on hyväksytty Pieksämäen kaupungin valtuuston kokouksessa 28.9.2015 § 57 ja on tullut lainvoimaiseksi 4.11.2015.

Ranta-asemakaavalla alueelle muodostuu loma-asuntojen korttelit 1 – 4, maa- ja metsätalousalueita sekä energiahuollon aluetta.

Kumpulan ranta-asemakaavan kartta
Kumpulan ranta-asemakaavan selostus