Yleiskaava: SARVIKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN OSAYLEISKAAVA

Sarvikankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Sarvikankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava on tullut vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 27.4 – 29.5.2023 välisen ajan. Kaava-aineisto on nähtävillä tällä sivulla sekä teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi.

Kaavahankkeesta sekä siihen liittyvästä YVA-ohjelmasta järjestetään yhteinen, kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa hankkeesta on mahdollista saada lisätietoja. Tilaisuus järjestetään Pieksämäellä Virastotalo Kanttilassa torstaina 04.05.2023 klo 17-19. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä linkillä https://bit.ly/3Mi45OL

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 29.5.2023 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Sarvikankaan Tuuli Oy suunnittelee tuulivoimahanketta kaava-alueelle. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa max. 32 tuulivoimalan ja niihin liittyvien yhdys- ja huoltoteiden sekä sähköaseman ja maakaapeleiden rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen tavoitteena on lisätä Suomen uusituvan energiatuotannon kapasiteettia sekä lisätä tuulivoimalla tuotetun energian määrää ja vastata siten omalta osaltaan Suomen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteisiin. Kaavoituksen kanssa samaan aikaan tehdään YVA-lain (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä) mukainen ympäristövaikutusten arviointi

Suunnittelualue sijaitsee Lahnasen ja Paltasen kylien välisessä ympäristössä noin 10 kilometriä Piek-sämäen keskustasta luoteeseen. Kaavoitettavan alueen ala on noin 2 880 hehtaaria. Kaava-alue on pääosin metsää ja metsäisiä ojitettuja soita. Alueen metsät ovat pääasiassa yksityisten maanomistajien omistuksessa. Kaava-alueeseen sisältyy osia Iso-Lahnasesta ja Hirvijärvestä. Kaava-alueella sijaitsevat maantiet 15278 Vanajantie ja 15281 Lahnasentie.

Lisätietoja kaavan valmistelusta voi kysyä vs. kaavoituspäällikkö Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Linkki hankkeen YVA-ohjelman sivuille