Yleiskaava: SARVIKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN OSAYLEISKAAVA

Sarvikankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Sarvikankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava on tullut vireille ja sen osallistumis-ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä asetuksen 30 §:n mukaisesti 4.4. – 6.5.2024 välisen ajan.

Aineistoon voi tutustua Pieksämäen kaupungin teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilassa, 2. krs, Vilhulantie 5, Naarajärvi ja Poleenin kirjastossa, Savontie 13, Pieksämäki sekä myös Pieksämäen kaupungin kotisivuilla www.pieksamaki.fi > Asukkaat ja ympäristö > Kaavoitus > Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat.

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet osayleiskaavan aineistosta pyydetään toimittamaan 6.5.2024 klo 15 mennessä osoitteella: Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki tai sähköisesti osoitteella: kirjaamo@pieksamaki.fi.

Sarvikankaan Tuuli Oy suunnittelee tuulivoimahanketta kaava-alueelle. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa max. 32 tuulivoimalan ja niihin liittyvien yhdys- ja huoltoteiden sekä sähköaseman ja maakaapeleiden rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen tavoitteena on lisätä Suomen uusituvan energiatuotannon kapasiteettia sekä lisätä tuulivoimalla tuotetun energian määrää ja vastata siten omalta osaltaan Suomen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteisiin.

Samanaikaisesti tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan kanssa tehtiin ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). YVAn tulokset on kuvattu YVA-selostuksessa, joka löytyy YVA-ohjelman sivuilta.

Suunnittelualue sijaitsee Lahnasen ja Paltasen kylien välisessä ympäristössä noin 10 kilometriä Pieksämäen keskustasta luoteeseen. Kaavoitettavan alueen ala on noin 2 855 hehtaaria. Kaava-alue on pääosin metsää ja metsäisiä ojitettuja soita. Alueen metsät ovat pääasiassa yksityisten maanomistajien omistuksessa. Kaava-alueeseen sisältyy osia Iso-Lahnasesta ja Hirvijärvestä. Kaava-alueella sijaitsevat maantiet 15278 Vanajantie ja 15281 Lahnasentie.

Hankkeen arviointiselostuksen sekä sitä varten laadittavan yleiskaavaluonnoksen nähtävillä olojen yhteydessä järjestetään yhteinen, kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan. Tilaisuus järjestetään Pieksämäellä Virastotalo Kanttilassa torstaina 11.04.2024 klo 17-19. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä linkillä  https://bit.ly/3Prj7T5.

Lisätietoja antavat:
Kaavakonsultti: Sitowise Oy, Timo Huhtinen, timo.huhtinen@sitowise.com, puh. 040 542 5291
Hankevastaava: Sarvikankaan tuuli Oy, c/o Etha Wind Oy, Jukka Rönnlund, jukka.ronnlund@etha-consultancy.com, puh. 040 577 7568
Pieksämäen kaupunki: vt. Tekninen johtaja Pekka Häkkinen, pekka.hakkinen@pieksamaki.fi, puh. 044 588 3223

Yleisötilaisuuden etäosallistumisohjeet

Kuulutus

Kaavakartta (Luonnosvaihe)
Kaavaselostus

LIITE 1: Meluselvitys
LIITE 2: Välkeselvitykset
LIITE 3: Nakymä-alueanalyysit ja havainnekuvasovitteet
LIITE 4: Arkeologiset inventoinnit
LIITE 5: Asukaskyselyraportti
LIITE 6: Tuulivoima-vaikutus kiinteistojen hintoihin
LIITE 7: Rantarakennusoikeuksien siirtotarkastelu
LIITE 8: Luontoselvitykset
LIITE 10: Hiilikadenjalkilaskenta 2023
LIITE 11: YVA-ohjelmasta annetun yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen

Osallistumis- ja arviointisuunitelma
Vastineet osallistumis- ja arviontisuunnitelmaan tulleisiin lausuntoihin

Linkki hankkeen YVA-ohjelman sivuille