Asemakaava: SEUNALANTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

 

SEUNALANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS  

 

Pieksämäen kaupunginvaltuusto hyväksyi Seunalantien kaavamuutoksen kokouksessaan 11.3.2019 § 5 ja päätös on tullut voimaan 25.4.2019.

Asemakaavamuutos on laadittu Pieksämäen kaupungin Naarajärven taajaman alueelle. Alue sijaitsee noin kuuden kilometrin päässä ydinkeskustasta. Alue rajautuu lännessä Vilhulantiehen, idässä Seunalantiehen, etelässä Jyväskyläntiehen ja pohjoisessa puistoalueeseen. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 10 hehtaaria.

Suunnittelualue käsittää osat tiloista 593-435-4-157 ja 593-435-3-169 sekä tilat 593-435-25-0, 593-435-4-21 ja 593-435-4-110. Alueella on paljon kaupungin omistamaa rakennuskantaa, vanhusten palvelutalo Kerttula sekä asuinrivitaloja, nuorisotalo, Maaselän alakoulu ja päiväkoti sekä Kanttila, jossa sijaitsee mm. kaupungin teknisen toimen palvelupiste.

Asemakaavan muutoksella varaudutaan Maaselän alakoulun ja päiväkodin mahdollisiin muutoksiin, samalla selvitetään alueen rakennusten suojelutarpeet sekä kaukolämmön vara- ja huippukeskuksen sijoittuminen jatkossa alueelle. Kaupunki on myynyt alueella sijaitsevan vanhan hoivakotirakennuksen yksityiselle yritykselle, joka haluaa muuttaa kiinteistön asuin- ja liikerakennuskäyttöön (AL).

Asemakaavan muutoksessa huomioidaan strategisessa osayleiskaavassa osoitetut aluetta koskevat suunnittelumääräykset. Kaavatyön yhteydessä on laadittu kulttuuriympäristöselvitys, jonka perusteella on arvioitu alueen suojeluarvoja.

 

Lisätietoja asemakaavamuutoksesta antavat kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597.

 

 

Kuulutus asemakaavan muutoksen voimaantulosta
Kaavakartta
Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet:
Liite 1    Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2    Rakennuskanta
Liite 3    Seunalantien asemakaavamuutosalueen rakennettu kulttuuriympäristö
Liite 4    Ote voimassa olevasta asemakaavasta
Liite 5    Viranomaisneuvottelumuistio
Liite 6    Asemakaavan seurantalomake
Liite 7    Vastineraportti
Liite 8    Havainnekuvat
Liite 9    Hulevesiselvitys