Rakennus- ym. -luvat

Rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyöluvat, toimenpideilmoitukset, maa-ainesluvat

Rakennushanketta suunniteltaessa kannattaa ottaa yhteyttä  rakennustarkastajaan. Lupapäätöksissä on lueteltu vaaditut työmaalla suoritettavat viranomaistarkastukset.

Luvanvaraiset toimenpiteet:
Rakennuslupa:
¤ uudisrakennus
¤ laajennus
¤ uudestaan rakentamiseen verrattava muutos
¤ käyttötarkoituksen olennainen muutos
¤ muutokset, joilla on vaikutusta rakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen

Toimenpidelupa ja ilmoitus:
¤Luvanvaraisuus löytyy taulukkomuodossa rakennusjärjestyksestä

Purkamislupa:
¤Asemakaava-alueella rakennusta purettaessa – ei talousrakennus

Purkamisilmoitus:
¤Purkamisilmoitus tarvitaan silloin kun ei tarvita purkamislupaa

Maisematyölupa on haettava mm.
¤ maisemaa muuttavaan kaivamiseen, louhimiseen ja maantäyttöön sekä puiden kaatamiseen kaava-alueella. Yksittäisten puiden kaatamisluvat käsittelee kaupunginpuutarhuri.

Lupia haetaan sähköisen järjestelmän www.lupapiste.fi kautta.

 

Maa-aineslupa-asiat, ympäristönsuojelun ja terveysvalvonnan asiat hoitaa www.keskisavonymparistotoimi.fi .

Jätehuollon palveluista vastaa Jätekukko.

Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa Savo-Pielisen jätelautakunta.

Energiatodistuslomakkeet sekä ohjeita energiatodistuksen laatijoille löytyy hakemalla ympäristöministeriön sivuilta www.ym.fi .

 

Ajankohtaista rakennusvalvonnassa

 

Rakennusvalvonnan toimintaohjeet koronaviruksen aikana

Koronavarotoimien vuoksi rakennusvalvonnassa palvellaan toistaiseksi siten, että pääasialliset asiointikanavat ovat sähköinen asiointipalvelu ja sähköposti sekä asiakaspalvelupuhelimet. Henkilökohtaiset tapaamiset rakennusvalvonnan henkilöstön kanssa sovitaan aina etukäteen, eikä tapaamisiin pidä tulla, mikäli on altistunut virukselle tai on oireita sairastumisesta. Välttämättömien tapaamisten asiointi keskitetään maanantaipäiville, jolloin mm. rakennustarkastajat ovat parhaiten tavattavissa.

Katselmukset

Aloituskokoukset ja osa katselmuksista pidetään ns. etäkatselmuksina. Loppukatselmukset pidetään pääsääntöisesti kohteella. Myös tekniset ennakkopalaverit järjestetään etäyhteyksin. Kunkin hankkeen menettelytavat sovitaan tarkemmin rakennustarkastajien kanssa. Katselmuksia pidetään mahdollisuuksien mukaan etänä, videoyhteydellä, kuvien avulla tai mahdollisimman pienen osallistujajoukon kesken paikan päällä.

 

 

Ympäristöministeriö on julkaissut 8.12.2016 tiedotteen valetun betonin laatuongelmista, tiedote Ympäristöministeriön sivulla.

Maalämpökaivoihin toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä, nesteen vaihtamisesta ohjeet Tukesin sivuilta.

Laajarunkoisten rakennusten turvallisuus

Laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arviointia koskeva laki (300/215) on tullut voimaan 1.4.2015.

Lain mukaan rakennuksen omistajalla on velvollisuus huolehtia, että rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta. Laki koskee rakennuksia, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen lain voimaantuloa.

Arviointi kohdistuu rakennuksiin, joissa oleskelee paljon ihmisiä. Arviointivelvollisuus kohdistuu lisäksi maneeseihin ja laajarunkoisiin eläinsuojiin. Laki sisältää säännökset arvioinnin sisällöstä sekä arvioinnista annettavasta todistuksesta. Laajarunkoisella rakennuksen osalla tarkoitetaan kerrosalaltaan vähintään 1 000 neliömetrin suuruista osaa, jonka tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on vähintään 18 metriä tai paikalla rakennettujen kattokannattajien jänneväli vähintään 15 metriä. Arviointitodistus ja ajantasainen käyttö- ja huolto-ohje on esitettävä pyynnöstä viranomaiselle.

Maankäyttö- ja rakennuslain 117 i § ja 166 § (301/215) muutettiin samassa yhteydessä siten, että sen käyttö- ja huolto-ohjetta koskevaan pykälään lisätään informatiivinen viittaus erityissääntelyyn. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain rakennuksen kunnossapitoa koskevaan pykälään lisätään uusi momentti rakennuksen omistajan yleisestä velvollisuudesta seurata rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa. Lait tulivat voimaan 1.4.2015.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150300

Maankäyttö- ja rakennuslaki 166 §

 

Ilmoitus verottajalle

Rakentamisilmoitukset voi antaa OmaVerossa (/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/) sitä mukaa kuin rakentaminen etenee. Ilmoitus täytyy antaa viimeistään ennen jokaista rakennustarkastusta. Rakennustarkastajalle ei tarvitse näyttää todistusta rakennustarkastuksen yhteydessä.

 

Pieksämäen kaupungin koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä on muuttunut 1.3.2014.  Muutos vaikuttaa rakennusvalvontaan toimitettavien suunnitelmien laatimiseen.  Tarkemmat tiedot muutoksesta ovat tiedotteessa koordinaatti-_ja_korkeusjärjestelmän_muutos

 

Lupien hakeminen

Lupahakemus tehdään sähköisesti www.lupapiste.fi kautta.  Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.  Rekisteröitymisen jälkeen kirjautuminen tapahtuu tunnuksella ja salasanalla.  Palvelu neuvoo ja opastaa luvanhakijaa.

 

Tarvittavia asiakirjoja ja ohjeita:

Ohje rakennus- ja toimenpideluvan hakijalle
Ohje jätevesijärjestelmän peruskorjausluvan hakemiseen
Ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta
Ohje talotekniikkaremontit Keski-Savo v 1.0

Ohje maalämpöjärjestelmät Keski-Savo v 2.0
Maalämpöjärjestelmän toteutusraportti Keski-Savo v 2.0

Rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemus
Korjaus-_ja_muutostyön_energiaselvitys.pdf
Rakennusosakohtaiset lämmönläpäisykertoimet..pdf
Selvitys naapurien kuulemisesta (3)

Naapurin suostumus
Vastaavaa työnjohtajaa koskeva hakemus.pdf
Ulkovärityssuunnitelma.pdf
Palotekninen_selvitys.pdf

Hakemus puiden kaadon arviointikatselmuksesta

Maisematyölupahakemus
Naapureiden kuuleminen / maisematyölupahakemus

Rakennusvalvonnan maksut 1.3.2018 alkaen
Rakennusvalvonnan maksut 1.4.2020 alkaen

Pieksämäen kaupungin rakennusjärjestys (PDF)
Kokonaisenergiatarkastelu_1.7.2012.pdf
Ympäristönsuojelumääräykset_23.11.2012.pdf