Rakennus- ym. -luvat

Rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyöluvat, toimenpideilmoitukset

Rakennushanketta suunniteltaessa kannattaa ottaa yhteyttä  rakennustarkastajaan. Lupapäätöksissä on lueteltu vaaditut työmaalla suoritettavat viranomaistarkastukset.

Luvanvaraiset toimenpiteet:
Rakennuslupa:
¤ uudisrakennus
¤ laajennus
¤ uudestaan rakentamiseen verrattava muutos
¤ käyttötarkoituksen olennainen muutos
¤ muutokset, joilla on vaikutusta rakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen

Toimenpidelupa ja ilmoitus:
¤ luvanvaraisuus löytyy taulukkomuodossa rakennusjärjestyksestä

Purkamislupa:
¤ asemakaava-alueella rakennusta purettaessa – ei koske talousrakennuksia

Purkamisilmoitus:
¤ purkamisilmoitus tarvitaan silloin kun ei tarvita purkamislupaa

Maisematyölupa on haettava mm.
¤ maisemaa muuttavaan kaivamiseen, louhimiseen ja maantäyttöön sekä puiden kaatamiseen kaava-alueella. Yksittäisten puiden kaatamisluvat käsittelee kaupunginpuutarhuri.

Rakennusvalvonnan lupia haetaan sähköisen järjestelmän www.lupapiste.fi kautta. Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Rekisteröitymisen jälkeen kirjautuminen tapahtuu tunnuksella ja salasanalla. Lupapiste neuvoo ja opastaa luvanhakijaa.

Maa-aineslupa-asiat, ympäristönsuojelun ja terveysvalvonnan asiat hoitaa www.keskisavonymparistotoimi.fi .

Ajankohtaista rakennusvalvonnassa

Rakennusvalvonta on suljettu heinäkuussa

Rakennusvalvonta on vuosilomalla heinäkuun ajan. Lupahakemuksia voi jättää ja täydentää Lupapiste.fi -asiointipalvelussa. Katselmuksia tai lupapäätöksiä ei kyseisenä aikana tehdä. Virastotalo Kanttilassa on sulkuviikot heinäkuun kolme ensimmäistä viikkoa, ja asiointi 3. – 21.7. välisenä aikana onnistuu vain etukäteen sopimalla.

Kiinteistöselvitys käynnistyy kesällä

Pieksämäen kaupunki selvittää FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa kaikkien Pieksämäen alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja rakennusten tilannetta. Tavoitteena on ajantasaistaa kaupungin rakennusrekisteri, väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisteri sekä Verohallinnon rekisterit. Selvitystyöt aloitetaan kesäkuussa keskustaajaman alueelta. Kokonaisuudessaan selvitystyön on arvioitu kestävän 5 – 7 vuotta. Lisää kiinteistöselvityksestä…

Rakennusvalvonnan toimintaohjeet koronaviruksen aikana

Koronavarotoimien vuoksi rakennusvalvonnassa palvellaan toistaiseksi siten, että pääasialliset asiointikanavat ovat sähköinen asiointipalvelu ja sähköposti sekä asiakaspalvelupuhelimet. Henkilökohtaiset tapaamiset rakennusvalvonnan henkilöstön kanssa sovitaan aina etukäteen, eikä tapaamisiin pidä tulla, mikäli on altistunut virukselle tai on oireita sairastumisesta. Välttämättömien tapaamisten asiointi keskitetään maanantaipäiville, jolloin mm. rakennustarkastajat ovat parhaiten tavattavissa.

Katselmukset

Aloituskokoukset ja osa katselmuksista pidetään ns. etäkatselmuksina. Loppukatselmukset pidetään pääsääntöisesti kohteella. Myös tekniset ennakkopalaverit järjestetään etäyhteyksin. Kunkin hankkeen menettelytavat sovitaan tarkemmin rakennustarkastajien kanssa. Katselmuksia pidetään mahdollisuuksien mukaan etänä, videoyhteydellä, kuvien avulla tai mahdollisimman pienen osallistujajoukon kesken paikan päällä.

Laajarunkoisten rakennusten turvallisuus

Laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arviointia koskeva laki (300/215) on tullut voimaan 1.4.2015.

Lain mukaan rakennuksen omistajalla on velvollisuus huolehtia, että rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta. Laki koskee rakennuksia, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen lain voimaantuloa.

Arviointi kohdistuu rakennuksiin, joissa oleskelee paljon ihmisiä. Arviointivelvollisuus kohdistuu lisäksi maneeseihin ja laajarunkoisiin eläinsuojiin. Laki sisältää säännökset arvioinnin sisällöstä sekä arvioinnista annettavasta todistuksesta. Laajarunkoisella rakennuksen osalla tarkoitetaan kerrosalaltaan vähintään 1 000 neliömetrin suuruista osaa, jonka tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on vähintään 18 metriä tai paikalla rakennettujen kattokannattajien jänneväli vähintään 15 metriä. Arviointitodistus ja ajantasainen käyttö- ja huolto-ohje on esitettävä pyynnöstä viranomaiselle.

Maankäyttö- ja rakennuslain 117 i § ja 166 § (301/215) muutettiin samassa yhteydessä siten, että sen käyttö- ja huolto-ohjetta koskevaan pykälään lisätään informatiivinen viittaus erityissääntelyyn. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain rakennuksen kunnossapitoa koskevaan pykälään lisätään uusi momentti rakennuksen omistajan yleisestä velvollisuudesta seurata rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa. Lait tulivat voimaan 1.4.2015.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150300
Maankäyttö- ja rakennuslaki 166 § – Rakennuksen kunnossapito

Ilmoitus verottajalle

Rakentamisilmoitukset voi antaa OmaVerossa (/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/) sitä mukaa kuin rakentaminen etenee. Ilmoitus täytyy antaa viimeistään ennen jokaista rakennustarkastusta. Rakennustarkastajalle ei tarvitse näyttää todistusta rakennustarkastuksen yhteydessä.

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmämuutos

Pieksämäen kaupungin koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä on muuttunut 1.3.2014.  Muutos vaikuttaa rakennusvalvontaan toimitettavien suunnitelmien laatimiseen.  Tarkemmat tiedot muutoksesta ovat tiedotteessa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän muutos.

Lupien hakemisessa tarvittavia asiakirjoja ja ohjeita:

Ohje rakennus- ja toimenpideluvan hakijalle
Ohje jätevesijärjestelmän peruskorjausluvan hakemiseen
Ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta
Ohje talotekniikkaremontit Keski-Savo v 1.0

Ohje maalämpöjärjestelmät Keski-Savo v 2.0
Maalämpöjärjestelmän toteutusraportti Keski-Savo v 2.0

Rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemus (pdf)
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys (pdf)
Rakennusosakohtaiset lämmönläpäisykertoimet (pdf)
Jätevesisuunnitelma, vähäisten vesien käsittely kiinteistöllä (pdf)
Selvitys naapurien kuulemisesta (pdf)

Naapurin suostumus (pdf)
Vastaavaa työnjohtajaa koskeva hakemus (pdf)
Ulkovärityssuunnitelma (pdf)
Palotekninen selvitys (pdf)

Hakemus puiden kaadon arviointikatselmuksesta (pdf)

Maisematyölupahakemus (pdf)
Naapureiden kuuleminen, maisematyölupahakemukset (pdf)

Hissiavustushakemus
Hissiavustus maksatushakemus

Rakennusvalvonnan maksut 1.3.2018 alkaen (pdf)
Rakennusvalvonnan maksut 1.4.2020 alkaen (pdf)

Pieksämäen kaupungin rakennusjärjestys
Ympäristönsuojelumääräykset Keski-Savossa (pdf)

Jätehuollon palveluista Pieksämäen alueella vastaa Jätekukko.
Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa Savo-Pielisen jätelautakunta.

Energiatodistuslomakkeet sekä ohjeet energiatodistuksen laatijoille löytyvät ympäristöministeriön sivuilta.
Tiedote kokonaisenergiatarkasteluun siirtymisestä 1.7.2012 (pdf)