Rakennus- ym. -luvat

Rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyöluvat, toimenpideilmoitukset

Rakennushanketta suunniteltaessa kannattaa ottaa yhteyttä  rakennustarkastajaan. Lupapäätöksissä on lueteltu vaaditut työmaalla suoritettavat viranomaistarkastukset.

Luvanvaraiset toimenpiteet:
Rakennuslupa:
¤ uudisrakennus
¤ laajennus
¤ uudestaan rakentamiseen verrattava muutos
¤ käyttötarkoituksen olennainen muutos
¤ muutokset, joilla on vaikutusta rakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen

Toimenpidelupa ja -ilmoitus:
Luvanvaraisuus löytyy taulukkomuodossa rakennusjärjestyksestä.

Purkamislupa:
Asemakaava-alueella purkamislupaa tarvitaan rakennusta purettaessa – ei koske talousrakennuksia.

Purkamisilmoitus:
Purkamisilmoitus tarvitaan silloin kun ei tarvita purkamislupaa eli esimerkiksi asemakaava-alueen talousrakennusten purkamiselle.

Maisematyölupa on haettava mm.
Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Rakennusvalvonnan lupia haetaan sähköisesti Lupapiste.fi – asiointipalvelun kautta.
Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Rekisteröitymisen jälkeen kirjautuminen tapahtuu tunnuksella ja salasanalla. Lupapiste neuvoo ja opastaa luvanhakijaa. 

Maa-aineslupa-asiat, ympäristönsuojelun ja terveysvalvonnan asiat hoitaa www.keskisavonymparistotoimi.fi.

Ajankohtaista rakennusvalvonnassa

Uusi rakentamislaki tulee

Uusi rakentamislaki tuo 1.1.2025 lähtien mm. yksinkertaisemman lupajärjestelmän ja nostaa lupakynnystä. Kaavat ja rakennusjärjestys ohjaavat rakentamista jatkossakin, ja rakennukset tulee toteuttaa säännösten ja määräysten mukaisesti. Lisätietoja rakentamislaista:
Rakentamislaki (Finlex) | Ympäristöministeriön tietopaketti | Kuntaliiton opas

Rakentamisen digitaalisten dokumenttien ostokanava käyttöön

Pieksämäen kaupunki on ottanut käyttöön Lupapiste Kaupan, missä on myynnissä sekä digitaalisten lupaprosessien aikana syntyneitä että aiempia, digitoituja lupa-asiakirjoja. Lupapiste Kaupasta voit ostaa kunnan rakennusvalvonnan arkistoon tallennettuja rakennuspiirustuksia itsepalveluna vuorokauden ympäri. Lue lisää…

Parvekekaidejärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta

Rakennusvalvonta pyytää rakennushankkeisiin ryhtyneitä kiinnittämään huomiota siihen, että lasirakenteiset kaiteet täyttävät vaatimukset käynnissä olevissa luvanvaraisissa rakennushankkeissa. Kaiteita ja niiden rakenteita koskevista vaatimuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) ja sen nojalla annetuissa ympäristöministeriön asetuksissa.
Kaiderakenteita koskevat vaatimukset (pdf)
Kaidelasin laskennallisen mitoituksen periaatteet
Vantaalla kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta aloitettu esitutkinta

Kiinteistöselvitys käynnistyi kesällä

Pieksämäen kaupunki selvittää FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa kaikkien Pieksämäen alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja rakennusten tilannetta. Tavoitteena on ajantasaistaa kaupungin rakennusrekisteri, väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisteri sekä Verohallinnon rekisterit. Selvitystyöt aloitettiin kesäkuussa 2023 keskustaajaman alueelta. Kokonaisuudessaan selvitystyön on arvioitu kestävän 5 – 7 vuotta. Lisää kiinteistöselvityksestä…

Rakennusvalvonnan toimintaohjeet koronaviruksen aikana

Koronavarotoimien vuoksi rakennusvalvonnassa palvellaan toistaiseksi siten, että pääasialliset asiointikanavat ovat sähköinen asiointipalvelu ja sähköposti sekä asiakaspalvelupuhelimet. Henkilökohtaiset tapaamiset rakennusvalvonnan henkilöstön kanssa sovitaan aina etukäteen, eikä tapaamisiin pidä tulla, mikäli on altistunut virukselle tai on oireita sairastumisesta. Välttämättömien tapaamisten asiointi keskitetään maanantaipäiville, jolloin mm. rakennustarkastajat ovat parhaiten tavattavissa.

Katselmukset

Aloituskokoukset ja osa katselmuksista pidetään ns. etäkatselmuksina. Loppukatselmukset pidetään pääsääntöisesti kohteella. Myös tekniset ennakkopalaverit järjestetään etäyhteyksin. Kunkin hankkeen menettelytavat sovitaan tarkemmin rakennustarkastajien kanssa. Katselmuksia pidetään mahdollisuuksien mukaan etänä, videoyhteydellä, kuvien avulla tai mahdollisimman pienen osallistujajoukon kesken paikan päällä.

Laajarunkoisten rakennusten turvallisuus

Laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arviointia koskeva laki (300/215) on tullut voimaan 1.4.2015.

Lain mukaan rakennuksen omistajalla on velvollisuus huolehtia, että rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta. Laki koskee rakennuksia, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen lain voimaantuloa.

Arviointi kohdistuu rakennuksiin, joissa oleskelee paljon ihmisiä. Arviointivelvollisuus kohdistuu lisäksi maneeseihin ja laajarunkoisiin eläinsuojiin. Laki sisältää säännökset arvioinnin sisällöstä sekä arvioinnista annettavasta todistuksesta. Laajarunkoisella rakennuksen osalla tarkoitetaan kerrosalaltaan vähintään 1 000 neliömetrin suuruista osaa, jonka tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on vähintään 18 metriä tai paikalla rakennettujen kattokannattajien jänneväli vähintään 15 metriä. Arviointitodistus ja ajantasainen käyttö- ja huolto-ohje on esitettävä pyynnöstä viranomaiselle.

Maankäyttö- ja rakennuslain 117 i § ja 166 § (301/215) muutettiin samassa yhteydessä siten, että sen käyttö- ja huolto-ohjetta koskevaan pykälään lisätään informatiivinen viittaus erityissääntelyyn. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain rakennuksen kunnossapitoa koskevaan pykälään lisätään uusi momentti rakennuksen omistajan yleisestä velvollisuudesta seurata rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa. Lait tulivat voimaan 1.4.2015.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150300
Maankäyttö- ja rakennuslaki 166 § – Rakennuksen kunnossapito

Ilmoitus verottajalle

Rakentamisilmoitukset voi antaa OmaVerossa (/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/) sitä mukaa kuin rakentaminen etenee. Ilmoitus täytyy antaa viimeistään ennen jokaista rakennustarkastusta. Rakennustarkastajalle ei tarvitse näyttää todistusta rakennustarkastuksen yhteydessä.

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmämuutos

Pieksämäen kaupungin koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä on muuttunut 1.3.2014.  Muutos vaikuttaa rakennusvalvontaan toimitettavien suunnitelmien laatimiseen.  Tarkemmat tiedot muutoksesta ovat tiedotteessa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän muutos.

Lupien hakemisessa tarvittavia asiakirjoja ja ohjeita:

Ohje rakennus- ja toimenpideluvan hakijalle
Ohje jätevesijärjestelmän peruskorjausluvan hakemiseen
Ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta
Ohje talotekniikkaremontit Keski-Savo v 1.0

Ohje maalämpöjärjestelmät Keski-Savo v 2.0
Maalämpöjärjestelmän toteutusraportti Keski-Savo v 2.0

Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys (pdf)
Rakennusosakohtaiset lämmönläpäisykertoimet (pdf)
Jätevesisuunnitelma, vähäisten vesien käsittely kiinteistöllä (pdf)
Selvitys naapurien kuulemisesta (pdf)

Naapurin suostumus (pdf)
Vastaavaa työnjohtajaa koskeva hakemus (pdf)
Ulkovärityssuunnitelma (pdf)
Palotekninen selvitys (pdf)

Hissiavustushakemus
Hissiavustus maksatushakemus

Rakennusvalvonnan maksut 1.3.2018 alkaen (pdf)
Rakennusvalvonnan maksut 1.4.2020 alkaen (pdf)

Pieksämäen kaupungin rakennusjärjestys
Ympäristönsuojelumääräykset Keski-Savossa (pdf)

Jätehuollon palveluista Pieksämäen alueella vastaa Jätekukko.
Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa Savo-Pielisen jätelautakunta.

Energiatodistuslomakkeet sekä ohjeet energiatodistuksen laatijoille löytyvät ympäristöministeriön sivuilta.
Tiedote kokonaisenergiatarkasteluun siirtymisestä 1.7.2012 (pdf)