Yleiskaava: PYHITYN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA


PYHITYN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA VIREILLE JA LUONNOS NÄHTÄVILLE


Pyhityn alueen rantaosayleiskaava on tullut vireille ja rantaosayleiskaavan luonnos liitteineen on nähtävillä 1.12.2020 – 15.1.2021 välisen ajan Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla  www.pieksamaki.fi  >  Asukkaat ja ympäristö  >  Kaavoitus  >  Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat  sekä  Teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerros, Vilhulantie 5, Naarajärvi.

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 15.1.2021 klo 15 mennessä sähköisesti Pieksämäen kaupungin kirjaamoon osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi  tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki. Kaavan nähtävilläoloaikana on maanomistajilla ja muilla osallisilla mahdollisuus jättää mielipiteitä myös karttakyselyn kautta, jonka linkki on:  https://fcggis.fcgsmart.fi/fcggis/survey/80/

Pyhityn alueen rantaosayleiskaavan alue käsittää Pyhityn, Heiniön, Ruokojärven, Suuri-Läänän ja Kukkarojärven ranta-alueet sekä niiden ympäristössä sijaitsevat pienemmät vesistöt Hautonen, Iso-Tuoppu, Kaatronlampi, Kailampi, Kostiaisenlampi, Mannisenlampi, Mustalampi, Mustonen, Pieni-Läänä, Pieni-Tuoppu, Pyijy, Rikolampi, Ruskeinen, Saarilampi, Säälampi, Valkeinen ja Yölampi.

Rantaosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, joka mahdollistaa rakennuslupien myöntämisen ilman poikkeamismenettelyä. Rantaosayleiskaava laaditaan kaikille suunnittelualueen ranta-alueille lukuun ottamatta asemakaava- ja ranta-asemakaava-alueita. Kaava-alueeksi tulee maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty alue, noin 150 – 200 m levyinen vyöhyke rantaviivasta alkaen. Yleiskaava-alueen vesipinta-ala on noin 19,7 neliökilometriä ja rantaviivan pituus on noin 125 km, josta asemakaavoitettua rantaviivaa on noin 2,2 km ja ranta-asemakaavoitettua rantaviivaa noin 16,6 km.

Rantaosayleiskaavalla osoitetaan ranta-alueen pysyvän ja vapaa-ajan asutuksen määrä, rakennusoikeus ja rakennuspaikkojen sijainti. Vesistöjen rannoille varataan myös riittävä määrä yleiseen käyttöön tarkoitettuja venevalkama- ja uimaranta-alueita sekä vapaata rantaa. Ranta-alueiden maisema-, luonto- ja kulttuuriympäristöarvot huomioidaan kaavoitustyössä.

 

Lisätietoja:
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Timo Leskinen, puh. 040 508 9680
Pieksämäen kaupunki, Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223
Pieksämäen kaupunki, Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597

Vallitsevan koronapandemian vuoksi toivotaan mahdolliset yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse ja puhelimitse sekä mahdolliset tapaamiset sovittavan etukäteen. Koronatilanteesta johtuen ei luonnosvaiheessa myöskään järjestetä yleisötilaisuutta.

 

Kuulutus

Kaavaluonnoksen karttalehti 1/2
Kaavaluonnoksen karttalehti 2/2

Kaavaluonnoksen selostus
Kaavaselostuksen liitteet:
Viranomaisneuvottelumuistio
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Mitoitustaulukko
Mitoitusvyöhykkeet
Rantaviivojen muuntokertoimet
Luontoselvitys
– Luontoselvityksen liitteet
Meluselvitys
Muinaisjäännösinventointi