Asemakaava: VIRTASALMEN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIRTASALMEN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOSALUEEN RAKENNETTUA KULTTUURIYMPÄRISTÖÄ INVENTOIDAAN 9. – 10.7.2020

Asemakaavan muutos laaditaan Virtasalmen taajamaan, joka sijaitsee noin 26 km päässä Pieksämäen kaupungin ydinkeskustasta. Suunniteltu asemakaavan muutos koskee koko nykyistä Virtasalmen taajaman asemakaavoitettua aluetta.

Virtasalmen taajaman asemakaavoissa on runsaasti toteutumatta jääneitä alueita. Pieksämäen alueen palvelu- ja väestörakenteen muuttumisen myötä on syytä ottaa tarkasteluun taajamien asemakaavojen ajantasaisuus. Kaavamuutoksessa osoitetaan riittävät tonttivarannot eri toimintojen kehittämiseksi pitkällä aikavälillä. Kaavan yhteydessä selvitetään kaavamuutosalueen kulttuuriympäristöarvot sekä luonto- ja maisema-arvot. Suunnittelussa varaudutaan noin 20 vuoden aikajänteen muutostarpeisiin.

Asemakaavan muutoksen suunnittelun tueksi järjestettiin kaavakysely 25.5. – 8.6.2020 sekä kaavakävely 8.6.2020 Virtasalmen taajaman alueella. Virtasalmen taajaman asemakaavan muutoksen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Oas) on ollut käsiteltävänä Pieksämäen kaupungin teknisessä lautakunnassa 23.6.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee nähtäville elokuussa.

Virtasalmen taajaman asemakaavoitetulle alueelle on tilattu rakennetun kulttuuriympäristön inventointi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä, josta arkkitehti Julia Virkkala kiertää tekemässä inventoinnin maastotyötä pääosin 9. – 10.7.2020. Inventoija kiertää tiealueilla ja tarvittaessa pihoilla valokuvaten rakennuksia ulkoapäin, sisätiloja ei ole tarkoitus inventoida eikä kuvata. Inventoinnista voi kysyä ja rakennuksiin liittyvää tietoa voi lähettää tiedotteesta löytyvien yhteystietojen kautta.

 

Lisätietoja Virtasalmen taajaman asemakaavamuutoksesta antavat projektipäällikkö Timo Leskinen / FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 040 508 9680 ja kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen / Pieksämäen kaupunki, puh. 044 588 3223.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Oas)
Kaavamuutosalue

Tiedote rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnista